Valstybės tarnautojų užduotys

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI

Vladislovas Navickas

Direktoriaus pavaduotojas

1. Užtikrinti palankią įstaigos kriminogeninę būklę.

2. Padidinti nuteistųjų resocializacijos proceso veiksmingumą bei išplėsti nuteistųjų užimtumo galimybes už pataisos įstaigos ribų, siekiant mažinti neigiamus kalinimo padarinius bei izoliacijos poveikį.

3. Koordinuoti pavaldžių skyrių veiklą pasirengiant įgyvendinti Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimus.

4. Koordinuoti pavaldžių skyrių veiklą, susijusią su dokumentų valdymo sistemos „DocLogix“ plėtra įstaigoje.

Loreta Skrickienė

l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas

1. Užtikrinti dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtrą Panevėžio pataisos namuose.

2. Užtikrinti sklandžią buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės bei personalo valdymo funkcijų perdavimo Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui proceso eigą.

3. Užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų, skirtų įstaigos infrastruktūrai modernizuoti, įgyvendinimą Panevėžio pataisos namuose.

4. Padidinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo racionalumą.

5. Sustiprinti įstaigos išorinę ir vidinę komunikaciją.

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIUS

Ilona Kezulytė

Patarėja

 

1. Užtikrinti, kad įstaigos turimi 2020 m. materialiniai ir finansiniai ištekliai būtų naudojami ypač taupiai ir racionaliai.

2. Atlikti reikalingus darbus dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemio įdiegimo įstaigoje.

3. Atlikti reikalingus perdavimo darbus buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės srityje NBFC dėl 2021 metais vykdomų buhalterinės apskaitos funkcijų centralizavimo.

4. Kontroliuoti, kad 2020 m. įstaiga neturėtų praterminuoto kreditinio įsiskolinimo. Sumažinti įstaigos turimą 2019-12-31 praterminuotą kreditinį įsiskolinimą.

5. Pateikti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, optimizavimo, siekiant racionaliai valdyti turtą ir asignavimus.

Vilma Čičirkienė

Patarėja

1. Organizuoti ir koordinuoti dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtrą Panevėžio pataisos namuose.

2. Organizuoti Panevėžio pataisos namų 2020 metų veiklos plano projekto parengimą.

3. Užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų įgyvendinimą įstaigoje.

4. Užtikrinti tinkamą ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį įstaigos veiklos pristatymą interneto svetainėje.

5. Parengti Panevėžio pataisos namų 2019 metų veiklos analizę.

TURTO VALDYMO SKYRIUS

Audrius Grigaravičius

Patarėjas

1. Imtis priemonių viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumui didinti.

2. Organizuoti pareigūnų aprūpinimą uniformine apranga.

3. Įgyvendinti priemones efektyviam finansinių ir materialinių išteklių valdymui užtikrinti.

4. Iki 2020-04-30 parengti ir suderinti su Kalėjimų departamentu perėjimo prie maitinimo organizavimo ūkio būdu priemonių planą.

5. Pateikti Kalėjimų departamentui pasiūlymus (raštu) dėl įstaigos veiklos tobulinimo, optimizavimo, siekiant racionaliau valdyti turtą ir asignavimus.

Ilona Čeponytė

 

Patarėja

1. Užtikrinti, kad įstaigos turimi 2020 m. materialiniai ir finansiniai ištekliai būtų naudojami ypač taupiai ir racionaliai.

2. Atlikti reikalingus darbus dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemio įdiegimo įstaigoje.

3. Atlikti reikalingus perdavimo darbus buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės srityje NBFC dėl 2021 metais vykdomų buhalterinės apskaitos funkcijų centralizavimo.

4. Kontroliuoti, kad 2020 m. įstaiga neturėtų praterminuoto kreditinio įsiskolinimo. Sumažinti įstaigos turimą 2019-12-31 praterminuotą kreditinį įsiskolinimą.

5. Pateikti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, optimizavimo, siekiant racionaliai valdyti turtą ir asignavimus.

Rasa Stasiukaitienė

Vyresnioji specialistė

1. Parengti Panevėžio pataisos namų 2020 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planą ir paskelbti jį nustatyta tvarka.

2. Organizuoti nemokių nuteistųjų aprūpinimą būtiniausiomis asmens higienos priemonėmis.

3. Atlikti įstaigos darbo vietų rizikos vertinimą.

4. Organizuoti privalomuosius periodinius profilaktinius darbuotojų sveikatos patikrinimus.

5. Užtikrinti priešgaisrinės saugos reikalavimų tinkamą įgyvendinimą įstaigoje.

RESOCIALIZACIJOS SKYRIUS

 

Resocializacijos skyriaus viršininkės Laimos Krasauskienės

1. Inicijuotos įvairios veiklos nuteistųjų šeiminių ryšių stiprinimui, siekiant padėti nuteistajam stiprinti bei atstatyti socialinius ryšius su artimaisiais.

2. Sudarytos sąlygos nuteistųjų savanorystės veiklų plėtrai už pataisos įstaigos teritorijos ribų.

3. Organizuotos neformalaus švietimo programos nuteistosioms, siekiant atstatyti socialinius ir praktinius įgūdžius, reikalingus gyventi laisvėje, bendradarbiaujant su išorinėmis organizacijomis.

4. Išplėstos Priklausomybės ligų gydymo ir psichologinės reabilitacijos centro veiklos galimybės.

5. Tinkamai pasirengta įgyvendinti Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimus.

6. Vykdyti priemones, susijusias su dokumentų valdymo sistemos „DocLogix“ plėtra įstaigoje.

Resocializacijos skyriaus vyriausiosios specialistės

Aušros Janevičienės

1. Inicijuotos priemonės nuteistųjų šeiminių ryšių stiprinimui, siekiant padėti nuteistajam atstatyti socialinius ryšius su artimaisiais.

2. Skatinti nuteistuosius, pokyčiui į elgesio pažangą, sudarytos sąlygos nuteistųjų savanorystės veiklų plėtrai už pataisos įstaigos teritorijos ribų.

3. Organizuotos neformalaus   švietimo programos nuteistosioms, siekiant atstatyti socialinius ir praktinius įgūdžius, reikalingus gyventi laisvėje, bendradarbiaujant su išorinėmis organizacijomis.

4. Tinkamai pasirengta įgyvendinti Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimus.

5. Bendradarbiaujant su rinkimų komisijomis užtikrinti sklandų rinkimų organizavimą, sudarant sąlygas nuteistosioms balsuoti įsteigtuose įstaigoje specialiuose balsavimo punktuose.

6. Užtikrintas Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintų Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų 2020 metų I ir II pusmečių išorinės ir vidinės komunikacijos planų vykdymas, kiek tai susiję su nuteistųjų resocializacijos procesu –100 proc.

Resocializacijos skyriaus patarėjos Andros Kiškytės

1.Stiprinti nuteistųjų šeimyninių ryšius, jų kokybę.

2.Stiprinti Resocializacijos skyriaus specialistų kompetenciją.

3. Padidinti resocializacijos proceso veiksmingumą:

4. Plėsti Priklausomybės ligų gydymo ir psichologinės reabilitacijos centro veiklų galimybes.

Resocializacijos skyriaus specialistų:

Odetos Dulienės

Ilonos Avižienės

Vitalijos Šližienės

Romos Rutkauskienės

Svetlanos Unglinikienės

Julitos Bagočienės

1. Vykdyti elgesio pataisos, resocializacijos programas nuteistosioms ar pozityvaus užimtumo priemones, siekiant padėti nuteistosioms stiprinti bei atstatyti socialinius ryšius su artimaisiais.

2. Tinkamai pasirengti ir įgyvendinti Vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimus.

3. Užtikrinti būrio nuteistųjų dalyvavimą Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose.

SAUGUMO VALDYMO SKYRIUS

Vilmantas Savickas

Viršininkas

1. Įdiegti ar atnaujinti įstaigoje laikomų asmenų organizacines ir technines apsaugos ir priežiūros priemones.

2. Užtikrinti nuteistųjų (suimtųjų) administracinių teisės nusižengimų tyrimų atlikimą.

3. Vykdyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo įstaigoje stebėseną ir įgyvendinti prevencines priemones.

4. Sustiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymus ir nuteistųjų elgesio kontrolę.

5. Tobulinti Saugumo valdymo skyriaus dokumentų valdymą bei užtikrinti dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtrą administruojant Saugumo valdymo skyriaus dokumentaciją.

Inga Bagdonavičiūtė

Patarėja

1. Siekiant tinkamai ir efektyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimus, įsigaliosiančius nuo 2020 m. liepos 1 d., organizuoti šio įstatymo normų, susijusių su nuteistųjų lygtiniu paleidimu iš pataisos įstaigos, taikymą. 

2. Pasikeitus archyvinių Nuteistojo asmens įskaitos kortelių saugojimo terminams, toliau organizuoti šių kortelių naikinimą.

3. Įgyvendinant Panevėžio pataisos namų dokumentų valdymo plėtrą, dalį dokumentų teikti per elektroninę dokumentų valdymo sistemą.

4. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems nuteistųjų perkėlimą į pusiaukelės namus, teikti informaciją nuteistosioms apie 

perkėlimo į pusiaukelės namus sąlygas.

5. Kelti kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

Elena Indrulionienė

Vyriausioji specialistė

1. Užtikrinti įstaigos vidaus dokumentų, susijusių su įkalintų asmenų priežiūra ir apsauga atnaujinimą, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių bausmių vykdymą ar sisteminius pokyčius bei informacijos pateikimą nuteistosioms (suimtosioms).

2. Tobulinti Saugumo valdymo skyriaus dokumentų valdymą bei užtikrinti dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtrą administruojant Saugumo valdymo skyriaus dokumentaciją.

3. Tobulinti suimtųjų, nuteistųjų terminuotu laisvės atėmimu, nuteistųjų terminuotu laisvės atėmimu kalėjimo režimu, nuteistųjų iki gyvos galvos dinaminę priežiūrą bei kitas nuteistųjų priežiūros bei apsaugos priemones.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Donatas Murauskas

Vyriausiasis specialistas

1. Užtikrinti visos įstaigos teritorijos, nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų, gamybinių ir pagalbinių patalpų spynų, užraktų, blokavimo mechanizmų bei kitų inžinierinių techninių įrenginių tinkamą būklę ir sklandų patekimą į visas įstaigos patalpas.

2. Sustiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymus, paėmimus iš 

nuteistųjų (suimtųjų) bei nuteistųjų elgesio kontrolę.

3. Kelti kvalifikaciją, tobulinti savo ir vadovaujamos pamainos pareigūnų profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

4. Tobulinti Saugumo valdymo skyriaus dokumentų valdymą bei užtikrinti dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtrą administruojant Saugumo valdymo skyriaus dokumentaciją.

Arūnas Bagočius

Vyriausiasis specialistas

1. Užtikrinti visos įstaigos teritorijos, nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų, gamybinių ir pagalbinių patalpų spynų, užraktų, blokavimo mechanizmų bei kitų inžinierinių techninių įrenginių tinkamą būklę ir sklandų patekimą į visas įstaigos patalpas.

2. Sustiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymus, paėmimus iš nuteistųjų (suimtųjų) bei nuteistųjų elgesio kontrolę.

3. Kelti kvalifikaciją, tobulinti savo ir vadovaujamos pamainos pareigūnų profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

4. Tobulinti Saugumo valdymo skyriaus dokumentų valdymą bei užtikrinti dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtrą administruojant Saugumo valdymo skyriaus dokumentaciją.

Žygimantas Padelevičius

Vyriausiasis specialistas

1. Užtikrinti visos įstaigos teritorijos, nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų, gamybinių ir pagalbinių patalpų spynų, užraktų, blokavimo mechanizmų bei kitų inžinierinių techninių įrenginių tinkamą būklę ir sklandų patekimą į visas įstaigos patalpas.

2. Sustiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymus, paėmimus iš nuteistųjų (suimtųjų) bei nuteistųjų elgesio kontrolę.

3. Kelti kvalifikaciją, tobulinti savo ir vadovaujamos pamainos pareigūnų profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

4. Tobulinti Saugumo valdymo skyriaus dokumentų valdymą bei užtikrinti dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtrą administruojant Saugumo valdymo skyriaus dokumentaciją.

Arnoldas Žemaitis

Vyriausiasis specialistas

1. Užtikrinti visos įstaigos teritorijos, nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų, gamybinių ir pagalbinių patalpų spynų, užraktų, blokavimo mechanizmų bei kitų inžinierinių techninių įrenginių tinkamą būklę ir sklandų patekimą į visas įstaigos patalpas.

2. Sustiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymus, paėmimus iš nuteistųjų (suimtųjų) bei nuteistųjų elgesio kontrolę.

3. Kelti kvalifikaciją, tobulinti savo ir vadovaujamos pamainos pareigūnų profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

4. Tobulinti Saugumo valdymo skyriaus dokumentų valdymą bei užtikrinti dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtrą administruojant Saugumo valdymo skyriaus dokumentaciją.

Aurimas Stankus

Vyriausiasis specialistas

1. Užtikrinti visos įstaigos teritorijos, nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų, gamybinių ir pagalbinių patalpų spynų, užraktų, blokavimo mechanizmų bei kitų inžinierinių techninių įrenginių tinkamą būklę ir sklandų patekimą į visas įstaigos patalpas.

2. Sustiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymus, paėmimus iš nuteistųjų (suimtųjų) bei nuteistųjų elgesio kontrolę.

3. Kelti kvalifikaciją, tobulinti savo ir vadovaujamos pamainos pareigūnų profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

4. Tobulinti Saugumo valdymo skyriaus dokumentų valdymą bei užtikrinti dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtrą administruojant Saugumo valdymo skyriaus dokumentaciją.

Audrius Belickas

Specialistas

1. Tobulinti Saugumo valdymo skyriaus dokumentų valdymą bei užtikrinti dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtrą administruojant Saugumo valdymo skyriaus dokumentaciją.

2. Organizuoti ir vykdyti priemones, siekiant užkardyti nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų, pašalinių asmenų patekimą į įstaigos teritoriją per išorinę tvorą.

3. Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų areštu dinaminę priežiūrą įstaigos areštinėje.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti savo ir kitų skyriaus pareigūnų profesinius įgūdžius.

Arūnas Daunoravičius

Specialistas

1. Siekiant sustiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymus ir nuteistųjų elgesio kontrolę teikti pasiūlymus skyriaus viršininkui.

2. Vykdyti Saugumo valdymo skyriaus darbo vietų patikrinimus dėl tinkamų darbo sąlygų ir pareigūnų saugumo užtikrinimo bei organizuoti trūkumų pašalinimą.

3. Organizuoti ir vykdyti priemones, siekiant užkardyti nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų, pašalinių asmenų patekimą į įstaigos teritoriją per išorinę tvorą.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti savo ir kitų skyriaus pareigūnų profesinius įgūdžius.

Sigita Rutkauskienė

Specialistė

1. Sustiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymus.

2. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų techninės būklės kontrolę.

3. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jos gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems (suimtiesiems) neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Irma Valentinavičienė

Specialistė

1. Sustiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymus.

2. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų techninės būklės kontrolę.

3. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jos gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems (suimtiesiems) neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Vita Balčiūnienė

Specialistė

1. Sustiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymus.

2. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų techninės būklės kontrolę.

3. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jos gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems (suimtiesiems) neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

Ona Breskuvienė

L. e. specialistės pareigas

1. Sustiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymus.

2. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų techninės būklės kontrolę.

3. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jos gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems (suimtiesiems) neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Giedrė Verikienė

Specialistė

1. Sustiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymus.

2. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų techninės būklės kontrolę.

3. Efektyvinti nuteistųjų (suimtųjų) elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų kur jos gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems (suimtiesiems) neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 Auronė Kaftanova  Specialistė (kinologė)

1. Vykdyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo įstaigoje stebėseną ir prevenciją pasitelkiant tarnybinį šunį.

2. Vykdyti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymą, pasitelkiant tarnybinį šunį.

3. Kelti kvalifikaciją kinologijos tobulinimosi kursuose, ruošti įstaigos tarnybinį šunį vykdyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų paiešką.

4. Plėtoti ir tobulinti kinologinę veiklą įstaigoje.

Eglė Mingėlienė

Specialistė

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Giedrė Fiodorovienė

Specialistė

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Renata Medelinskienė

Specialistė

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Inga Baublienė

Specialistė

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei  teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena  kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą  Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Ineta Kalibatienė

Specialistė

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Neringa Jalunskienė

Specialistė

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Regina Stripeikytė

Specialistė

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei  teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena  kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą  Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Aušra Butnorienė

Specialistė

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei  teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena  kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą  Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Gitana Kvedarienė

Specialistė

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei  teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena  kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą  Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Aušra Jankevičienė

Specialistė

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei  teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena  kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą  Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Rita Berankienė

Specialistė

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei  teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena  kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą  Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Aušra Bložienė

Specialistė

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei  teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena  kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą  Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Asta Kavaliauskienė

Specialistė

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei  teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena  kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą  Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Erika Baškauskienė

Specialistė

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei  teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena  kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą  Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 Giedrė Kairienė  L. e. specialisto pareigas

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei  teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena  kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą  Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 Aušrinė Pleškutė  Specialistė

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei  teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena  kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą  Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Informacija atnaujinta 2020m. balandžio 9d. 09:42

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos