Valstybės tarnautojų užduotys

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI

Vladislovas Navickas

Panevėžio pataisos namų

direktoriaus pavaduotojas

1. Koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyrių veiklą įkuriant Pusiaukelės namus Panevėžio pataisos namuose.

2. Koordinuoti ir kontroliuoti nuteistųjų resocializacijos proceso plėtrą Panevėžio pataisos namuose.

3. Užtikrinti palankią įstaigos kriminogeninę būklę.

4. Organizuoti tiesiogiai su nuteistaisiais (suimtaisiais) dirbančių pareigūnų ir kitų darbuotojų darbo sąlygų gerinimą  ir jų saugumą didinimą.

5. Užtikrinti pavaldžių skyrių veiklą,  susijusią su dokumentų valdymo sistemos „DocLogix“ plėtra įstaigoje.

Loreta Skrickienė

Panevėžio pataisos namų

direktoriaus pavaduotoja

1. Užtikrinti Panevėžyje steigiamų Pusiaukelės namų įrengimą bei aprūpinimą materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais.

2. Užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų, skirtų įstaigos infrastruktūrai modernizuoti, įgyvendinimą Panevėžio pataisos namuose.

3. Užtikrinti tęstinį įstaigos infrastruktūros modernizavimo prioritetų įgyvendinimą.

4. Organizuoti Panevėžio pataisos namų vidaus kontrolės politikos sukūrimą.

5. Užtikrinti dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtrą Panevėžio pataisos namuose.

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIUS

Aušra Klasinskienė

Veiklos organizavimo skyriaus vedėja

1. Organizuoti įstaigos 2021 metų veiklos plano projekto ir metinio veiklos plano priemonių ataskaitų parengimą.

2. Imtis priemonių siekiant užtikrinti Veiklos organizavimo skyriaus kompetencijai priskirtų vidaus teisės aktų atitikimą galiojantiems teisės aktams.

3. Pagal kompetenciją užtikrinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išorinės ir vidinės komunikacijos plano priemonių vykdymą.

4. Vykdyti priemones, skirtas Panevėžio pataisos namų veiklos analizei ir pristatymui užtikrinti.

Vilma Čičirkienė

Patarėja

 

1. Organizuoti įstaigos 2021 metų veiklos plano projekto ir metinio veiklos plano priemonių ataskaitų parengimą.

2. Imtis priemonių siekiant užtikrinti Veiklos organizavimo skyriaus kompetencijai priskirtų vidaus teisės aktų atitikimą galiojantiems teisės aktams.

3. Pagal kompetenciją užtikrinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išorinės ir vidinės komunikacijos plano priemonių vykdymą.

4. Vykdyti priemones, skirtas Panevėžio pataisos namų veiklos analizei ir pristatymui užtikrinti.

Ilona Kezulytė

Patarėja

1. Siekiant užtikrinti tinkamą pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis asmens bylų perdavimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui atlikti kompleksinę bylų peržiūrą ir sutvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.

2. Pagal kompetenciją užtikrinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išorinės ir vidinės komunikacijos plano priemonių vykdymą.

3. Užtikrinti sklandų Pusiaukelės namų atidarymo procesą aprūpinant žmogiškaisiais ištekliais.

4. Organizuoti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

TURTO VALDYMO SKYRIUS

Audrius Grigaravičius

Turto valdymo skyriaus patarėjas

1 užduotis: Organizuoti įstaigos nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio turto nurašymą.

2 užduotis: Organizuoti Pusiaukelės namų materialinį-buitinį aprūpinimą (baldais, buitine technika ir kt. reikiamu inventoriumi).

3 užduotis: Vykdyti nuolatinę periodinę įstaigos ūkinio aptarnavimo proceso kontrolę ir užtikrinti šio proceso kokybę.

4 užduotis: Atlikti kompleksinį įvertinimą dėl įstaigos patalpų atitikimo teisės aktų nustatytoms laisvės atėmimo vietų patalpų aprūpinimo baldais ir kitu inventoriumi normoms.

5 užduotis: Užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų iniciatorių parengiamų paraiškų kokybės kontrolę.

Ilona Čeponytė

 

Turto valdymo skyriaus patarėja

1 užduotis: Užtikrinti, kad įstaigos turimi 2021 m. materialiniai ir finansiniai ištekliai būtų naudojami ypač taupiai ir racionaliai;

2 užduotis: Atlikti įstaigos darbo užmokesčio fondo lėšų skaičiavimus ir įvertinti papildomų darbo užmokesčio lėšų poreikį 2021 metams;

3 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl nuteistųjų asmeninių pinigų apskaitos tobulinimo;

4 užduotis: Peržiūrėti įsiskolinimus įstaigai pagal kiekvieną pirkėją ir pateikti pasiūlymus dėl praterminuotų skolų nurašymo;

5 užduotis: Patikrinti išskaitymo iš trečiųjų  asmenų gautų lėšų teisingumą pagal gautus antstolių patvarkymus.

Rasa Stasiukaitienė

Turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

1 užduotis: Parengti Panevėžio pataisos namų 2021 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planą ir paskelbti jį nustatyta tvarka;

2 užduotis: Atlikti Panevėžio pataisos namų dirbančiųjų darbo vietų rizikos vertinimą;

3 užduotis: Užtikrinti civilinės saugos reikalavimų tinkamą įgyvendinimą įstaigoje;

4 užduotis: Užtikrinti priešgaisrinės saugos reikalavimų tinkamą įgyvendinimą įstaigoje;

5 užduotis: Užtikrinti Panevėžio pataisos namuose vykdomų viešųjų pirkimų proceso kokybę.

RESOCIALIZACIJOS SKYRIUS

 

Patarėja

Patarėja

Laima Krasauskienė

Viršininkė 

1. Tinkamai pasirengti Pusiaukelės namų įkūrimui Panevėžio pataisos namuose, siekiant nuteistųjų intensyvaus parengimo paleidimui iš pataisos įstaigos

2. Tinkamai pasirengti įgyvendinti 2022 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatas, susijusias su nuteistųjų užimtumo organizavimu.

3. Pagal kompetenciją įgyvendinti Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje koncepcijoje, patvirtintoje KD prie LR TM direktoriaus 2021 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-5, numatytas gaires.

4. Užtikrinti nuteistųjų resocializacijos proceso plėtrą Panevėžio pataisos namuose.

4.1. Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020-10-08 įsakymu Nr. A1-939/1R-324, priemonių įgyvendinimas   – 100 proc.;

4.2. Nuteistųjų kolektyvo tarybos įsteigimas Panevėžio pataisos namuose, siekiant į socialinės reabilitacijos procesą įtraukti nuteistus asmenis:

5. Užtikrinti pozityvių savanoriškų veiklų plėtra, įtraukiant visuomenines organizacijas ir savanorius į nuteistųjų pataisos procesą, siekiant padidinti nuteistųjų galimybes dalyvauti bendruomeniniame gyvenime.

5.1. Sudaryti sąlygas nuteistiesiems kurti pozityvų tarpusavio santykį, taip gerinant socialinį klimatą pataisos įstaigoje.

5.2. Išplėsti galimybes nuteistosioms bendrauti nuotoliniu būdu su visuomeninėmis organizacijomis ir savanoriais.

6. Vykdyti priemones, susijusias su dokumentų valdymo sistemos „DocLogix“ plėtra įstaigoje.

Aušra Janevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Organizuoti   nuteistųjų kolektyvo tarybos veiklą   Panevėžio pataisos namuose, siekiant į socialinės reabilitacijos procesą įtraukti nuteistus asmenis.

2. Užtikrinti pozityvių savanoriškų veiklų plėtrą, įtraukiant visuomenines organizacijas ir savanorius į nuteistųjų pataisos procesą, siekiant padidinti nuteistųjų galimybes dalyvauti bendruomeniniame gyvenime.

3. Sudaryti sąlygas nuteistosioms kurti pozityvų tarpusavio santykį, taip gerinant socialinį klimatą pataisos įstaigoje.

4. Išplėsti galimybes nuteistosioms bendrauti nuotoliniu būdu su visuomeninėmis organizacijomis ir savanoriais.

5. Organizuoti neformalaus švietimo programas nuteistosioms, siekiant sudaryti sąlygas įgyti papildomų žinių.

6. Užtikrinti Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintų Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų 2021 metų I ir II pusmečių išorinės ir vidinės komunikacijos planų vykdymas, kiek tai susiję su nuteistųjų resocializacijos procesu –100 proc.

Odeta Dulienė

Vyresnioji specialistė

1. Didinti vertintojų komandos darbo efektyvumą.

2. Atlikti nuteistųjų vertinimus pagal nusikalstame elgesio rizikos vertinimo metodikas, siekiant sudaryti kokybiškas socialinio tyrimo išvadas bei sudaryti individualius nuteistųjų  socialinės reabilitacijos planus, siekiant pakartotinių nusikaltimų prevencijos.

3. Vykdyti priemones, susijusias su dokumentų valdymo sistemos „DocLogix“ plėtra įstaigoje.

Ilona Avižienė

Julita Bagočienė

Roma Rutkauskienė Vitalija Šližienė

Svetlana Unglinikienė

Specialistės

1. Tinkamai pasirengti įgyvendinti 2022 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatas, susijusias su nuteistųjų užimtumo organizavimu.

2. Vykdyti elgesio pataisos, resocializacijos programas nuteistosioms ar pozityvaus užimtumo priemones, siekiant sėkmingos nuteistųjų resocializacijos.

3. Vykdyti priemones, susijusias su dokumentų valdymo sistemos „DocLogix“ plėtra įstaigoje.

Andra Kiškytė

Patarėja

1. Padidinti savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos efektyvumą.

2. Padidinti resocializacijos proceso veiksmingumą.

3. Plėsti Priklausomybės ligų gydymo ir psichologinės reabilitacijos centro veiklų galimybes.

4. Dalyvauti “Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas” (projektas finansuojamas pagal 2014–2021 m. Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programą „Teisingumas ir vidaus reikalai“) projekto veiklose.

SAUGUMO VALDYMO SKYRIUS

Vilmantas Savickas

Skyriaus viršininkas

1. Organizuoti Pusiaukelės namų apsaugą ir juose apgyvendintų nuteistųjų priežiūrą.

2. Pagerinti įstaigos kriminogeninę būklę.

3. Pagerinti tiesiogiai su nuteistaisiais (suimtaisiais) dirbančių pareigūnų ir kitų darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti jų saugumą.

4. Optimizuoti Saugumo valdymo skyriaus veiklą, išteklių valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų jų panaudojimą.

5. Pagal skyriaus kompetenciją organizuoti priemones tinkamai įstaigos vidinei ir išorinei komunikacijai užtikrinti.

Elena Indrulionienė

Vyriausioji specialistė

1. Užtikrinti įstaigos vidaus dokumentų, susijusių su įkalintų asmenų priežiūra ir apsauga atnaujinimą, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių bausmių vykdymą ar sisteminius pokyčius bei informacijos pateikimą nuteistosioms (suimtosioms) ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

2. Tobulinti Saugumo valdymo skyriaus dokumentų valdymą bei užtikrinti dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtrą administruojant Saugumo valdymo skyriaus dokumentaciją.

3. Tobulinti suimtųjų, nuteistųjų terminuotu laisvės atėmimu, nuteistųjų terminuotu laisvės atėmimu kalėjimo režimu, nuteistųjų iki gyvos galvos dinaminę priežiūrą bei kitas nuteistųjų priežiūros bei apsaugos priemones.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Arūnas Bagočius

Donatas Murauskas

Žygimantas Padelevičius

Aurimas Stankus

Arnoldas Žemaitis

Vyriausieji specialistai

1. Užtikrinti visos įstaigos teritorijos, nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamųjų, gamybinių ir pagalbinių patalpų spynų, užraktų, blokavimo mechanizmų bei kitų inžinierinių techninių įrenginių tinkamą būklę ir sklandų patekimą į visas įstaigos patalpas.

2. Sustiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymus, paėmimus iš nuteistųjų (suimtųjų) bei nuteistųjų elgesio kontrolę.

3. Kelti kvalifikaciją, tobulinti savo ir vadovaujamos pamainos pareigūnų profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

4. Tobulinti Saugumo valdymo skyriaus dokumentų valdymą bei užtikrinti dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtrą administruojant Saugumo valdymo skyriaus dokumentaciją.

Inga Bagdonavičiūtė

Patarėja

1. Optimizuoti nuteistųjų paleidimo iš pataisos įstaigos procesą.

2. Organizuoti nuteistųjų/suimtųjų asmens bylų bei jose esančių vokų, kuriuose saugomi asmens dokumentai, patikrinimą bei atnaujinimą.

3. Į įstaigos tinklalapį įkelti statistinę informaciją apie Panevėžio pataisos namų nuteistųjų lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

Audrius Belickas

Specialistas

1. Stiprinti tiesiogiai su nuteistaisiais (suimtaisiais) dirbančių pareigūnų saugumą ir pasirengimą veikti užkardant vidaus tvarkos ir kitus pažeidimus įstaigos teritorijoje.

2. Organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, užkardyti nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų, pašalinių asmenų patekimą į įstaigos teritoriją bei užtikrinti nuteistųjų (suimtųjų) ir kitų asmenų nuolatinę elgesio kontrolę.

3. Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų areštu dinaminę priežiūrą įstaigos areštinėje.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Arūnas Daunoravičius

Specialistas

1. Stiprinti tiesiogiai su nuteistaisiais (suimtaisiais) dirbančių pareigūnų saugumą ir pasirengimą veikti užkardant vidaus tvarkos ir kitus pažeidimus įstaigos teritorijoje.

2. Organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užkardyti nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų, pašalinių asmenų patekimą į įstaigos teritoriją bei užtikrinti nuteistųjų (suimtųjų) ir kitų asmenų nuolatinę elgesio kontrolę.

3. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Sigita Rutkauskienė

Vita Balčiūnienė

Irma Valentinavičienė

Giedrė Vėrikienė

Specialistės

1. Stiprinti tiesiogiai su nuteistaisiais (suimtaisiais) dirbančių pareigūnų saugumą ir pasirengimą veikti užkardant vidaus tvarkos ir kitus pažeidimus įstaigos teritorijoje.

2. Organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, užkardyti nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų, pašalinių asmenų patekimą į įstaigos teritoriją bei užtikrinti nuteistųjų (suimtųjų) ir kitų asmenų nuolatinę elgesio kontrolę.

3. Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų areštu dinaminę priežiūrą įstaigos areštinėje.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Lina Trofimova 

L. e. specialistės pareigas

1. Stiprinti tiesiogiai su nuteistaisiais (suimtaisiais) dirbančių pareigūnų saugumą ir pasirengimą veikti užkardant vidaus tvarkos ir kitus pažeidimus įstaigos teritorijoje.

2. Organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, užkardyti nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų, pašalinių asmenų patekimą į įstaigos teritoriją bei užtikrinti nuteistųjų (suimtųjų) ir kitų asmenų nuolatinę elgesio kontrolę.

3. Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų areštu dinaminę priežiūrą įstaigos areštinėje.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Audronė Kaftanova

Specialistė

1. Vykdyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo įstaigoje stebėseną ir prevenciją pasitelkiant tarnybinį šunį.

2. Vykdyti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymą, pasitelkiant tarnybinį šunį.

3. Kelti kvalifikaciją kinologijos tobulinimosi kursuose, ruošti įstaigos tarnybinį šunį vykdyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų paiešką.

4. Plėtoti ir tobulinti kinologinę veiklą įstaigoje.

Asta Nerlikaitė

Idita Mekuškienė

Specialistės

1. Tobulinti siuntinių priėmimo ir pasimatymų suteikimo biuro darbą bei teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena  kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Užkardyti nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų patekimą per siuntinių priėmimo ir pasimatymų suteikimo biurą.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Gitana Kvedarienė Daiva Petrošienė

Ineta Kalibatienė

Renata Medelinskienė

Giedrė Kairienė

Aušra Butnorienė

Inga Baublienė

Rita Berankienė Neringa Jalunskienė Aušra Jankevičienė Asta Kavaliauskienė Aušra Bložienė

Eglė Mingėlienė

Erika Baškauskienė

Giedrė Fiodorovienė

Daiva Vitunskienė

Jolanta Korkozevičienė

Specialistės

1. Tobulinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą ir kontroliuoti efektyvų įstaigos išteklių valdymą bei  teikti siūlymus ar argumentuotas iniciatyvas.

2. Efektyvinti nuteistųjų elgesio, turimų asmeninių daiktų, patalpų ir teritorijų, kur jie gyvena  kontrolę, bei nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų paėmimą.

3. Tobulinti dinaminės priežiūros vykdymą  Panevėžio pataisos namuose.

4. Kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinius įgūdžius ir gilinti žinias savarankiškai ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 

   
   

 

 

   

 

   
 
   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   
     
Informacija atnaujinta 2021m. balandžio 26d. 09:29

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?