Saugumo valdymo skyrius

 

PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Panevėžio pataisos namų (toliau – įstaiga) Saugumo valdymo skyriaus nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) nustato Saugumo valdymo skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Saugumo valdymo skyrius steigiamas, taip pat likviduojamas Panevėžio pataisos namų direktoriaus įsakymu.Saugumo valdymo skyriaus pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus tvirtina įstaigos direktorius.

3. Pareigūnų tarnybą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas ir Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymas, taip pat kiti įstatymai ir teisės aktai. Valstybės tarnautojų tarnybą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai. Darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

4. Saugumo valdymo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.

5. Saugumo valdymo skyriaus dirbančiųjų veikla yra grindžiama Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute nustatytais pagrindiniais vidaus tarnybos principais ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus nustatytaispareigūnų tarnybinės etikos principais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytais pagrindiniais valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principais, Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytais darbo santykių teisinio reglamentavimo principais.

 

II SKYRIUS

SAUGUMO VALDYMO skyriaus uždaviniai

 

6. Pagrindiniai Saugumo valdymo skyriaus uždaviniai yra:

6.1. organizuoti įstaigos, jos objektų, besilankančių asmenų ir esamo turto apsaugą;

6.2. užtikrinti suimtųjų, nuteistųjų terminuotu laisvės atėmimu, laisvės atėmimu iki gyvos galvos ir areštu priežiūrą;

6.3. užtikrinti nuteistųjų ir suimtųjų priėmimo į įstaigą, laikymo joje, perkėlimo ir paleidimo iš jos teisėtumą;

6.4. vykdyti teismų nuosprendžius, nutartis bei kitus teismų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų sprendimus;

6.5. vykdyti nuteistųjų (suimtųjų) dinaminę priežiūrą, spręsti įvairaus pobūdžio nuteistųjų (suimtųjų) asmenines, socialines problemas (klausimus).

 

III SKYRIUS

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS FUNKCIJOS

 

7. Saugumo valdymo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias         funkcijas:

7.1. užtikrina įstaigoje, jos objektuose esančio turto ir besilankančių asmenų apsaugą, užkardo įstaigos užpuolimą ir nuteistųjų (suimtųjų) pabėgimus;

7.2. užkardo neleidžiamų nuteistiesiems (suimtiesiems) turėti daiktų patekimą į pataisos namų teritoriją;

7.3. atlieka nuteistųjų (suimtųjų) nuolatinę elgesio kontrolę jų buvimo vietose, patikrinimus ir skaičiuotes;

7.4. užkardo bausmės vykdymo režimo reikalavimų pažeidimus;

7.5. konvojuoja nuteistuosius (suimtuosius) į paskirties punktus;

7.6. vykdo nuteistųjų, kurioms leista išvykti be sargybos arba be palydos, elgesio kontrolę;

7.7. tikrina įstaigos inžinerinius ir techninius įrenginius bei požemines komunikacijas;

7.8. atlieka nuteistųjų, įstaigos bei valstybės įmonės patalpų ir teritorijų kratas bei apžiūras;

7.9. atlieka nuteistųjų pasimatymų su giminaičiais ir kitais asmenimis bei telefoninių pokalbių kontrolę;

7.10. priima, patikrina ir įteikia nuteistiesiems siuntinius bei smulkiuosius paketus, leistiną buitinę techniką bei veda jos apskaitą;

7.11. atlieka apsaugos, ryšio bei inžinierinių-techninių priemonių apskaitą bei techninį aptarnavimą;

7.12. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius tyrimus;

7.13. atlieka įstaigoje esančios ginkluotės apskaitos tvarkymą, naudojimą, laikymą, saugojimą bei kitą jos apyvartą ir jos kontrolę, organizuoja įstaigos pareigūnų šaudymo pratybas;

7.14. vykdo nuteistųjų fotografavimą, daktiloskopavimą, aprašo suimtųjų ir nuteistųjų habitoskopinius ir kitus duomenis bei įveda į duomenų bazes;

7.15. užtikrina įėjimo į įstaigos teritoriją ir išėjimo iš jos tvarką, įvažiuojančio į įstaigos teritoriją ir išvažiuojančio iš jos transporto kontrolę;

7.16. atlieka asmenų, įeinančių į įstaigos teritoriją bei išeinančių iš jos, apžiūrą ir daiktų patikrinimą;

7.17. atlieka įstaigos kompiuterinės technikos ir kompiuterinių vidaus tinklų priežiūrą, techninį aptarnavimą bei informacinių sistemų administravimą;

7.18. vykdo nuteistųjų dinaminę priežiūrą:

7.18.1. vykdo psichologinių krizių, savižudybių ir savęs žalojimo prevenciją, identifikuojant autoagresinio elgesio pavojaus ženklus;

7.18.2. teikia pagalbą nuteistosioms realizuojant teises it laisves;

7.18.3. padeda adaptuotis atvykusioms į įstaigą nuteistosioms;

7.18.4. vykdo tarpasmeninių konfliktų, kylančių tarp nuteistųjų, tarpininko funkciją, užtikrinat konstruktyvų ir savalaikį problemų sprendimą;

7.18.5. padeda spręsti įvairaus pobūdžio nuteistųjų asmenines, socialines problemas (klausimus);

7.18.6. renka, analizuoja ir su kitais įstaigos padaliniais keičiasi informacija, kuri yra reikšminga nuteistųjų pataisos procesui ir įstaigos saugumui užtikrinti;

7.18.7. organizuoja ir vykdo nuteistųjų (suimtųjų) užimtumo priemones būrių teritorijose.

7.19. įformina atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų asmens bylas, pildo nuteistojo (suimtojo) įskaitos korteles, daro jose pakeitimus, įveda duomenis į kompiuteryje esančias duomenų bazes;

7.20. kontroliuoja suėmimo, nuteistiesiems paskirtos laisvės atėmimo ir arešto bausmės vykdymo terminus;

7.21. įformina nuteistųjų (suimtųjų) konvojavimo, perkėlimo ir paleidimo iš pataisos namų dokumentus;

7.22. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus dėl amnestijos akto, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus dėl malonės suteikimo, teismų nutartis, nutarimus dėl nuosprendžių pakeitimų;

7.23. išsiunčia Lietuvos Respublikos Prezidentui svarstyti nuteistųjų malonės prašymus su reikiamai įforminta medžiaga;

7.24. teikia nuteistųjų asmens bylas ir kitą medžiagą pataisos namų komisijų posėdžiams;

7.25. įformina ir siunčia teismams medžiagą dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos;

7.26. dalyvauja darbo grupių, Krizių įveikos komandos, nuteistųjų skirstymo į būrius, Drausmės bei kitų komisijų veikloje;

7.27. vykdo Kalėjimų departamento direktoriaus, jo pavaduotojų bei šio departamento pareigūnų užduotis bei nurodymus, susijusius su skyriaus kompetencija.

7.28. užtikrina tinkamą skyriui priskirtos dokumentacijos rengimą, apskaitą ir tvarkymą;

7.29. aiškina nuteistiesiems įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su skyriaus kompetencija;

7.30. teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ataskaitas susijusias su skyriaus veikla;

7.31. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų, valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų paklausimus, taip pat į nuteistųjų (suimtųjų) prašymus ir skundus;

7.32. pagal kompetenciją atstovauja įstaigai kitose institucijose, visuomeninėse   organizacijose;

7.33. pagal kompetenciją vykdo ir kitas įstatymais ir teisės aktais nustatytas funkcijas.

 

 

IV SKYRIUS

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS TEISĖS

 

 

8. Saugumo valdymo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

8.1. teikti pasiūlymus Panevėžio pataisos namų vadovybei dėl įstaigos apsaugos ir nuteistųjų priežiūros gerinimo;

8.2. įstatymų nustatytais atvejais panaudoti specialiąsias priemones ir šaunamąjį ginklą;

8.3. teikti   pasiūlymus   Panevėžio   pataisos   namų   vadovybei   dėl   skyriaus   darbuotojų paskyrimo, perkėlimo, atleidimo iš užimamų pareigų;

8.4. gauti iš kitų įstaigos struktūrinių padalinių dokumentų bei informacijos, reikalingos skyriaus nuostatuose ir šio skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymuose numatytoms funkcijoms vykdyti;

8.5. Saugumo valdymo skyrius turi ir kitų jam įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų teisių.

 

V SKYRIUS

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

           

 

9. Saugumo valdymo skyriaus darbo organizavimo pagrindas yra įstaigos metiniai veiklos planai, skyriaus pusmečių darbo planai, įstaigos direktoriaus įsakymas dėl apsaugos vykdymo, Apsaugos postų ir Priežiūros paros žiniaraščiai bei šie Nuostatai.

10. Saugumo valdymo skyriui vadovauja skyriaus viršininkas, kuris planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą ir atsako už pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

11. Saugumo valdymo skyriaus viršininkas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam skyriaus veiklą.

12. Saugumo valdymo skyriaus darbuotojų pareigas, įgaliojimus ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

13. Nesant Saugumo valdymo skyriaus viršininko (atostogos, liga, komandiruotė ir pan.), jo funkcijas atlieka Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už nuteistųjų dinaminę priežiūrą.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. spalio 30 d. 10:23