Roma Rutkauskienė

 

 Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) arba lygiaverti socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pataisos namų veiklą bei asmenų, paleistų iš šių namų, resocializaciją;

- mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu);

- atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Vidaus tarnybos statute;

- atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų sąvado III skiltyje;

- atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus keliamus trečiajam lygiui.

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

- darbą su suimtosiomis ir nuteistosiomis organizuoja bei dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir Panevėžio pataisos namų direktoriaus įsakymais patvirtintomis arba aprobuotomis nuteistųjų socialinės reabilitacijos programomis, metodikomis, instrukcijomis, taisyklėmis;

- vykdo individualų ir grupinį darbą su suimtosiomis ir nuteistosiomis, siekdamas skatinti keisti savo elgesį;

- pildo individualaus darbo su nuteistosiomis knygeles, vadovaudamasis patvirtinta metodika;

- vykdo į pataisos įstaigą naujai atvykusių nuteistųjų adaptacijos programą bei teikia įstaigoje laikomiems asmenims informaciją apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas, jų teises ir pareigas, siekdamas padėti atvykusiai į pataisos įstaigą nuteistajai integruotis į naują socialinę aplinką;

- teikia suimtosioms ir nuteistosioms pagalbą, spręsdamas jų socialines problemas, siekdamas išlaikyti šeimos ir kitus socialinius ryšius;

- atlieka, laisvės atėmimo bausmę atliekančių, teisės pažeidėjų rizikos veiksnių ir teisės pažeidėjų keliamos rizikos įvertinimą pagal patvirtintas metodikas, siekdamas mažinti vertinamų asmenų nusikalstamo elgesio pasireiškimo galimybes;

- sudaro individualius socialinės reabilitacijos planus nuteistosioms, siekdamas mažinti pakartotinio nusikalstamumo riziką bei siekdamas efektyvesnio nuteistųjų integracijos į visuomenę proceso;

- vykdo nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietos parengiamąjį darbą, rengia ir siunčia pranešimus į probacijos tarnybas, savivaldybių Socialinės paramos skyrius ar Vaiko teisių apsaugos tarnybas, teritorines darbo biržas, siekdamas išspręsti paleidžiamų asmenų gyvenamosios vietos, įdarbinimo klausimus;

- teisės aktų nustatyta tvarka rengia nuteistųjų, kurias rengiamasi lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos, socialinio tyrimo išvadas ir pateikia jas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai bei esant būtinumui rengia nuteistųjų charakteristikas;

- vykdo Kalėjimų departamento direktoriaus akredituotas elgesio pataisos programas, taiko nuteistųjų socialinių įgūdžių lavinimo ir pozityvaus užimtumo priemones nuteistosioms ir suimtosioms, siekdamas ilgalaikės suimtųjų ir nuteistųjų visuomeninio elgesio korekcijos;

- dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

- teikia įstaigos vadovybei pasiūlymus dėl suimtųjų ir nuteistųjų nubaudimo ar paskatinimo, tinkamai rengia tam būtinus dokumentus;

- teikia pasiūlymus Resocializacijos skyriaus darbo planams;

- veda būrio nuteistųjų ir suimtųjų statistinius duomenis į informacines sistemas;

- teikia įstaigos administracijai pasiūlymus dėl piniginių išmokų ir pašalpų įstaigoje laikomiems asmenims skyrimo;

- organizuoja būrio nuteistųjų susirinkimus, siekdamas išklausyti ir spręsti bendras nuteistųjų problemas ir pasiūlymus bei teikti nuteistosioms reikalingą informaciją;

- motyvuoja būrio nuteistąsias ir suimtąsias lankyti socialinės reabilitacijos ir psichologinės terapijos programas bei dalyvauti pozityvaus užimtumo priemonių, meninių-kūrybinių studijų veikloje, kultūriniuose-sportiniuose renginiuose;

- motyvuoja būrio nuteistąsias lankyti bendrojo lavinimo bei profesinio ugdymo mokyklas bei renka informaciją apie nuteistųjų mokymosi rezultatus ir lankomumą;

- motyvuoja būrio nuteistąsias savanoriškai atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą, mokėti ieškinius bei susitaikyti su nukentėjusiuoju asmeniu;

- informuoja būrio nuteistąsias ir suimtąsias apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimą;

- rūpinasi vaizdine informacija būryje, siekdamas informuoti įstaigoje laikomus asmenis apie įstaigoje organizuojamus renginius socialiniais ir teisiniais klausimais;

- priima ir registruoja suimtųjų ir nuteistųjų įstaigos direktoriui adresuotus rašytinius prašymus, peticijas teikia pasiūlymus jų sprendimui, užtikrindamas tikslų reikiamos informacijos pateikimą;

- lankosi kamerų tipo bei drausmės grupės patalpose, pagal savo kompetenciją nagrinėja ten esančių būrio nuteistųjų ir suimtųjų skundus ir prašymus;

- motyvuoja būrio nuteistąsias ir suimtąsias (LR pilietes) dalyvauti rinkimuose, referendumuose, visuotinėse apklausose;

- nesant Resocializacijos skyriaus kito specialisto (atostogų, komandiruotės, ligos atveju ir pan.), laikinai vykdo jo funkcijas pagal direktoriaus patvirtintą grafiką;

- vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus ar jo pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas skyriaus veiklos administravimas, skyriaus viršininko pavedimus, kad būtų pasiekti pataisos įstaigos tikslai.

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 26 d. 09:30