Jūratė Lekiatienė

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

-          turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vientisųjų studijų magistro kvalifikacini laipsnį;

-          turėti ne mažesnį kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirti, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės administracijos bet kokios formos padaliniui;

-          turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo, vadybos, socialinio darbo srityje arba ne mažesnį kaip 3 metų teisinio darbo arba profesinės karo tarnybos patirtį;

-          būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, valstybės tarnautojų veiklos etiką, išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, viešuosius pirkimus, priešgaisrinę ir darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančius teisės aktus, kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus bei tarptautines sutartis arešto ir terminuotų laisvės atėmimo bausmių vykdymo srityje;

-          gerai išmanyti vadovavimo įstaigai sistemą teoriniu ir praktiniu aspektais, vadovavimo įstaigai metodus;

-          sugebėti koordinuoti administracijos padalinių darbą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;

-          mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

-          mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programų paketu;

-          mokėti bent vieną Europos Sąjungos oficialiąją kalbą (angų, vokiečių arba prancūzų) pradedančio vartotojo Al lygiu (pagal ,,Europass“);

-          atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

-          vadovauja įstaigai, užtikrindamas jai pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą ir įstaigos administracijos padalinių veiklos kontrolę;

-          užtikrina, kad vadovaujamos įstaigos veikla būtų pagrįsta teisėtumo, įstatymo viršenybės, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, asmenų lygybės prieš įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo, visuomenės dalyvavimo nuteistųjų pataisos procese ir viešumo principais;

-          veikia įstaigos vardu ir atstovauja jai visose institucijose, prireikus dalį savo teisių perduodamas jam pavaldiems įstaigos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį;

-          organizuoja įstaigos veiklos planavimą ir analizę, teikia Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui tvirtinti ar jo pavedimu pats tvirtina įstaigos metinį veiklos planą, užtikrina planuose numatytų priemonių vykdymą;

-          užtikrina nuteistųjų priėmimo į įstaigą, laikymo joje ir jų paleidimo iš vadovaujamos įstaigos teisėtumą;

-          užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą nuteistųjų apsaugą, priežiūrą, socialinę reabilitaciją, maitinimą ir materialinį aprūpinimą, komunalines ir buitines sąlygas bei sveikatos priežiūrą vadovaujamoje įstaigoje;

-          organizuoja ir kontroliuoja įstaigoje vykdomą kriminalinę žvalgybą ir atliekamus ikiteisminius tyrimus, taip pat kitais būdais ir priemonėmis vykdo nusikalstamų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;

-          organizuoja kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminius tyrimus dėl įstaigos pareigūnų, nestatutinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų;

-          pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, duoda nurodymus ir įpareigojimus administracijos padaliniams ar atskiriems jų darbuotojams, užtikrindamas tinkamą įstaigai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

-          pagal savo kompetenciją skatina ir skiria drausmines nuobaudas įstaigos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams, taip pat įstaigoje laikomiems nuteistiesiems;

-          nustato savo pavaduotojams veiklos sritis ir už kurių įstaigos administracijos padalinių veiklą jie atsakingi;

-          neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus, tvirtina vadovaujamos įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus;

-          tvirtina įstaigos struktūrinių padalinių nuostatus ir pareigybių aprašymus, supažindina ar įgalioja atsakingą asmenį supažindinti pavaduotojus ir administracijos padalinių, už kurių veiklą atsakingas pats direktorius, vadovus su jų pareigybių aprašymais pasirašytinai;

-          organizuoja personalo atranką ir racionalų paskirstymą užtikrindamas personalui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas darbo ir poilsio sąlygas;

-          koordinuoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, valstybinėmis Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių organizacijomis, siekdamas tinkamai įgyvendinti ir tobulinti psichologinį darbą su įstaigoje laikomais nuteistaisiais;

-          organizuoja įstaigojelaikomiemsnuteistiesiems psichologinępagalbą,kontroliuoja su tuo susijusių programų įgyvendinimą, užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių nuteistųjų teises ir jų laikymo sąlygas, vykdymą;

-         

 

organizuoja kriminogeninės būklės įstaigoje nuolatinį vertinimą, nustatyta tvarka ir laiku informuoja Teisingumo ministeriją ir Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apie kriminogeninės būklės pakitimus įstaigoje, teikia teisės aktų nustatytas statistikos ir kitas ataskaitas;

-          Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindais ir tvarka organizuoja nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir ikiteisminį tyrimą įstaigoje;

-          Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais atlieka notarinius veiksmus;

-          organizuoja įstaigoje laikomų nuteistųjų ir į įstaigos administraciją besikreipiančių asmenų priėmimą asmeniniais klausimais, analizuoja tokių priėmimų metu keliamus klausimus ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą ar įgalioja šią funkciją vykdyti vieną iš savo pavaduotojų;

-          užtikrina įstaigos pastatų, statinių, inžinerines ir kitos technikos tinkamą priežiūrą ir eksploatavimą;

-          užtikrina, kad įgyvendinant įstaigos uždavinius optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

-          kontroliuoja įstaigos administracinę ūkinę veiklą;

-          užtikrinateisėsaktųreikalavimųvykdymą įstaigoje civilinės, priešgaisrinės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;

-          organizuoja nuteistųjų bendrąjį ir profesinį mokymą, užimtumą darbu ir kitomis naudingos veiklos formomis;

-          teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms, priima Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių delegacijas;

-          pasirašo visus su vadovaujamos įstaigos veikla susijusius finansinius dokumentus, sudaro sutartis, suderinęs su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriumi, atidaro bankuose vadovaujamos įstaigos atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas ar įgalioja dalį šių funkcijų vykdyti savo pavaduotojus;

-          teisės aktų nustatyta tvarka valdo ir naudoja įstaigos lėšas ir kitą turtą;

-          atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas;

-          vykdo kitus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 26 d. 09:29