Eglė Valentonienė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus;

būti susipažinusiam su bausmių sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais įgyvendinamaisiais teisės aktais socialinio darbo organizavimo, socialinių paslaugų ir nuteistųjų socialinės integracijos srityse;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti ataskaitas ir išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

atlieka, laisvės atėmimo bausmę atliekančių,  teisės pažeidėjų rizikos veiksnių ir teisės pažeidėjų keliamos rizikos įvertinimą pagal patvirtintas metodikas, siekdamas mažinti vertinamų asmenų nusikalstamo elgesio pasireiškimo galimybes;

sudaro individualius socialinės reabilitacijos planus nuteistiesiems, siekdamas mažinti pakartotinio nusikalstamumo riziką bei siekdamas efektyvesnio nuteistųjų integracijos į visuomenę proceso;

sudaro nuteistajam lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos Intensyvaus rengimo planą bei stebi kaip nuteistasis vykdo šiuose planuose numatytas priemones ir jas nuolat koreguoja;

vykdo Kalėjimų departamento direktoriaus akredituotas elgesio pataisos programas, taiko nuteistųjų socialinių įgūdžių lavinimo ir pozityvaus užimtumo priemones nuteistiesiems, siekdamas ilgalaikės suimtųjų ir nuteistųjų visuomeninio elgesio korekcijos;

ruošia ataskaitas bei nustatytos formos statistinę medžiagą apie nuteistųjų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose;

dirba individualų ir grupinį socialinės reabilitacijos darbą su nuteistaisiais, priima juos asmeniniais klausimais, analizuoja ir apibendrina savo darbo su nuteistaisiais rezultatus vadovaudamasis socialinių darbuotojų etikos kodeksu, socialinio darbo vertybėmis ir principais;

nustato ir analizuoja nuteistųjų socialines problemas, numato priemones joms spręsti;

vykdo švietėjišką socialinio darbo veiklą Pusiaukelės namų ir Vaiko ir motinos namų bendruomenėje;

užtikrina ir kontroliuoja nuteistųjų dalyvavimą Vaiko ir motinos namuose, Pusiaukelės namuose ar už jų ribų organizuojamuose nuteistųjų socialinės reabilitacijos renginiuose;

reikalauja, kad nuteistieji laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

esant būtinumui organizuoja nuteistųjų susirinkimus;

informuoja tiesioginį vadovą apie negatyvias nuteistojo elgesio pokyčių tendencijas, kad būtų galima imtis reikalingų priemonių problemai spręsti;

stebi ir tiria neoficialią nuteistųjų aplinką, naudoja šio tyrimo rezultatus socialinei nuteistųjų reabilitacijai;

rengia dokumentus dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo iš Vaiko ir motinos namų ir Pusiaukelės namų, grąžinimo į pataisos namus ir kitais atvejais;

teisės aktų nustatyta tvarka rengia nuteistųjų, kuriuos rengiamasi lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos, socialinio tyrimo išvadas ir pateikia jas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai bei esant būtinumui rengia nuteistųjų charakteristikas ir anketas malonės prašymams;

bendradarbiauja su kitų tarnybų ar įstaigų darbuotojais nuteistųjų socialinės reabilitacijos klausimais;

teikia siūlymus dėl nuteistųjų paskatinimo ar nubaudimo;

nustatyta tvarka tarpininkauja dėl vienkartinės išmokos skyrimo iš valstybės biudžeto lėšų naujai atvykusiems nuteistiesiems;

kontroliuoja nuteistųjų darbą ir mokymąsi, lankydamasis jų darbo ar mokymosi vietose;

gyvenamosiose, buitinėse patalpose ir Pusiaukelės namų, Vaiko ir motinos namų  teritorijose užtikrina švarą ir tvarką;

priima ir registruoja nuteistųjų įstaigos direktoriui adresuotus rašytinius prašymus, peticijas teikia pasiūlymus jų sprendimui, užtikrindamas tikslų reikiamos informacijos pateikimą;

nesant kito Pusiaukelės namų socialinio darbuotojo (atostogų, komandiruotės, ligos atveju ir pan.), laikinai vykdo jo funkcijas;

vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės, skyriaus viršininko ir pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 26 d. 09:40