Inga Savickienė

 

     Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

     - būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus;

     - būti susipažinusiam su bausmių sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais įgyvendinamaisiais teisės aktais socialinio darbo organizavimo, socialinių paslaugų ir nuteistųjų socialinės integracijos srityse;

     - turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje;

     - gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

     - mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti ataskaitas ir išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

     - mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

 

      Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

     - organizuoja ir koordinuoja Pusiaukelės namų darbuotojų veiklą bei atsako už pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

     - rengia Pusiaukelės namų pusmečio darbo plano projektą ir jį pateikia skyriaus viršininkui, užtikrinant tikslingą Pusiaukelės namų, Vaiko ir motinos namų darbą;

     - ruošia ataskaitas bei kaupią statistinę medžiagą apie nuteistųjų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose ir pan.;

     - dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

     - priima nuteistuosius asmeniniais klausimais, siekiant užtikrinti efektyvų kylančių klausimų ar problemų sprendimą;

     - priima nuteistuosius atvykusius į Pusiaukelės namus ir apie atvykusį nuteistąjį informuoja pataisos įstaigos Saugumo valdymo skyrių bei pataisos įstaigą, iš kurios nuteistasis atvyko;

     - patikrina nuteistojo asmens tapatybę pagal pataisos įstaigos, iš kurios jis atvyko, išduotus dokumentus bei organizuoja nuteistojo bei jo asmeninių daiktų patikrinimą;

     - pasirašytinai supažindina nuteistąjį su nuteistųjų elgesio taisyklėmis (teisėmis ir pareigomis), Pusiaukelės namų dienotvarke, Nuteistųjų perkėlimo į Pusiaukelės namus tvarkos aprašu, Pusiaukelės namų vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais aktualiai teisės aktais;

     - paskiria nuteistajam jo gyvenamąją patalpą (kambarį) ir miegamąją vietą;

     - teisės aktų nustatyta tvarka administruoja nuteistųjų, siūlomų perkelti į Pusiaukelės namus, sąrašą;

     - analizuoja nuteistųjų režimo pažeidimų priežastis ir sąlygas, siekiant užkardyti tolimesnius pažeidimus bei parinkti tinkamas poveikio priemones;

     - resocializacijos tikslais palaiko ryšius su nuteistųjų artimaisiais, užtikrinant socialinės reabilitacijos tikslų efektyvų įgyvendinimą;

     -  reikalauja iš nuteistųjų laikytis vidaus tvarkos taisyklių bei analizuoja nuteistųjų tarpusavio santykius, užtikrinant tinkamų priemonių konfliktinei situacijai likviduoti pritaikymą;

     - užtikrina nuteistųjų įdarbinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;

     - organizuoja reikalingos informacijos nuteistiesiems paskelbimą ir reguliarų jos atnaujinimą, užtikrindamas jos atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

     - organizuoja kultūrinius bei sportinius renginius nuteistiesiems, užtikrinant jų užimtumą;

     - organizuoja pasitarimus Pusiaukelės namų darbuotojų darbo organizavimo ir mokymo klausimais, užtikrinant supažindinimą su įstatymų pakeitimais, darbo efektyvumo klausimais;

     - teikia įstaigos vadovybei pasiūlymus dėl socialinės reabilitacijos darbo organizavimo, užtikrinant taikomų priemonių efektyvumo gerinimą;

     - užtikrina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ar baudimą, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų bei Europos kalinimo įstaigų taisyklių nuostatų įgyvendinimą;

     - reguliariai lankosi visuose nuteistųjų gyvenamosiose kambariuose, pagalbinėse patalpose ir kontroliuoja švarą ir tvarką;

     - organizuoja nuteistųjų tikrinimą darbo ir mokymosi vietose, nustatytų kelionės maršrutų laikymąsi;

     - nagrinėja gaunamus piliečių ir nuteistųjų laikomų Pusiaukelės namuose, Vaiko ir motinos namuose pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymus;

     - bendrauja ir bendradarbiauja su visuomeninėmis, religinėmis, mokslo, švietimo, vietos savivaldos bei kitomis institucijomis ir organizacijomis, siekdamas įvairesnių socialinės reabilitacijos formų įgyvendinimo;

     - organizuoja Pusiaukelės namų darbuotojų pamainų darbą, sudaro darbo grafikų projektus;

     - pagal administruojamą veiklos sritį sudaro ir tvarko dokumentų ir jų registrų bylas bei užtikrina jų saugumą, kad būtų išsaugoti veiklos įrodymai ir apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės;

     - nesant Resocializacijos skyriaus Pusiaukelės namų socialinio darbuotojo (atostogų, komandiruotės, ligos atveju ir pan.) laikinai vykdo jo funkcijas;

     - vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas skyriaus veiklos koordinavimas, skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 26 d. 09:31