Aušra Maskaliovienė

 

     Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

     - būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) šeimomis;

     - būti susipažinusiam su bausmių sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais įgyvendinamaisiais teisės aktais socialinio darbo organizavimo, socialinių paslaugų ir nuteistųjų socialinės integracijos srityse;

     - turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

     Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

     - pagal Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR teisingumo ministro 2020-10-08 įsakymu Nr. A1-939/1R-324 ,,Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas koordinuoja iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų socialinės integracijos procesą;

     - dalyvauja pirmojo socialinės integracijos etapo procesuose;

     - dirba socialinį darbą su iš pataisos įstaigų paleidžiamais asmenimis, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant asmenų motyvaciją dalyvauti kompleksinės ir (ar) prevencinės pagalbos teikimo procese, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;

     - susipažįsta su asmens, paleidžiamo iš pataisos įstaigos, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu;

     - apsvarsto iš pataisos įstaigos paleidžiamo asmens perkėlimo į pusiaukelės namus, trumpalaikių išvykų suteikimo ir kitų socialinei integracijai palankesnių bausmės atlikimo sąlygų galimybes ir teikia siūlymus savo tiesioginiam vadovui;

     - organizuoja socialinės integracijos priemonių – gyvenamosios vietos suradimo, užimtumo (darbo ar mokymosi) užtikrinimo, priklausomybės ligų gydymo ar kitų sveikatos problemų sprendimo, taip pat socialinės paramos gavimo, įsiskolinimų ir finansų tvarkymo, santykių su artimaisiais atkūrimo ir kitų priemonių, kurios nuteistajam bus reikalingos, kai jis bus paleistas iš pataisos įstaigos, – įgyvendinimą;

     - palaiko ryšį ir konsultuojasi su savivaldybės administracija, į kurios teritoriją iš pataisos įstaigos paleidžiamas asmuo planuoja grįžti ir deklaruoti gyvenamąją vietą, kitomis valstybės ir savivaldybės įstaigomis, Nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui gali suteikti reikiamą socialinę paramą ir (ar) kitą pagalbą, prireikus į pataisos įstaigą kviečia jų atstovus konsultuotis;

     - inicijuoja ir padeda iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui iki išėjimo iš pataisos įstaigos užmegzti ryšius su jam reikalingą socialinę pagalbą ir (ar) paramą teiksiančiomis įstaigomis ar organizacijomis, įtraukia jas į iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų socialinės integracijos (toliau – socialinė integracija) procesą (kviečia minėtas institucijas į pataisos įstaigą papasakoti apie teikiamą pagalbą bei paramą, užmegzti kontaktus su asmenimis, paleidžiamais iš pataisos įstaigos ir pageidaujančiais gauti reikiamą socialinę pagalbą ir (ar) paramą (iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų asmens duomenų neperduoda); gavus iš pataisos įstaigos paleidžiamo asmens sutikimą, perduoda jo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą) reikiamą socialinę pagalbą ir (ar) paramą teiksiančioms įstaigoms ar organizacijoms arba šių įstaigų ar organizacijų kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą) perduoda iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui);

     - esant poreikiui, iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui sutikus ar paprašius, susisiekia su jo artimaisiais, kurių kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą) pateikia iš pataisos įstaigos paleidžiamas asmuo;

     - tvarko iš pataisos įstaigos paleidžiamo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

     - likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki terminuotą laisvės atėmimo bausmę atliekančio nuteistojo galimo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos (jei lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos negalimas, – iki jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės pabaigos), išsiunčia savivaldybės administracijai pranešimą apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Aprašo priede pateiktą formą;

     - renka duomenis apie iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų statistiką, situaciją, problemines situacijas ir teikia apibendrintą informaciją skyriaus viršininkui, o pagal paklausimą – Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriui;

     - pagal kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir informacijos suteikimą;

     - sprendžia iškilusias iš pataisos įstaigų paleidžiamų nuteistųjų problemas kartu su skyriaus viršininku ir kitais darbuotojais;

     - pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja projektinėse veiklose, renginiuose, susijusiuose su socialinio darbo organizavimu, socialinių paslaugų teikimu, plėtojimu ir pan. nuteistųjų socialinės integracijos procese;

     - pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą.

     - pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems pareigūnams, siekiant užtikrinti gerosios patirties sklaidą bei tinkamos nuteistųjų resocializacijos proceso vykdymo praktikos formavimą;

     - savo kompetencijos bei veiklose srities ribose priima nuteistuosius ir suimtuosius asmeniniais klausimais, užtikrinant efektyvų kylančių klausimų ar problemų sprendimą;

     - dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, veikloje;

     - nesant Resocializacijos skyriaus specialisto (atostogų, komandiruotės, ligos atveju ir pan.) laikinai vykdo jo funkcijas;

     - vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos vadovybės pavedimus, užtikrindamas skyriui pavestų funkcijų vykdymą.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 26 d. 09:31