Kinologijos skyrius

 

Administracijos reikalų skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 

1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

1.1. planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti kinologų su tarnybiniais šunimis mokymą skyriuje, organizuoti bausmių vykdymo sistemos kinologinę veiklą;

1.2. organizuoti ir atlikti tarnybinių šunų testavimus;

1.3.saugoti irnaudoti narkotines ar psichotropines medžiagas tarnybinių šunų mokymo tikslais;  

1.4. teikti praktinę metodinę pagalbą laisvės atėmimo vietų įstaigoms, siekiant pagerinti tarnybinių šunų panaudojimo efektyvumą atliekant narkotinių ar psichotropinių medžiagų paiešką  laisvės atėmimo vietų įstaigose ar vykdant šių įstaigų apsaugą;

1.5. įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamus paramos projektus, pagal kuriuos skiriamos lėšos kinologinei veiklai gerinti;

 

2. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

2.1. organizuoja ir vykdo skyriaus ir laisvės atėmimo vietų įstaigų kinologų bei kitų pareigūnų teorinį ir praktinį rengimą darbui su tarnybiniais šunimis;

2.2. organizuoja seminarus, pasitarimus, mokymus ir kitokius renginius aktualiais kinologinės veiklos klausimais;

2.3. rengia teisės aktų, susijusių su kinologijos veikla, projektus;

2.4. rengia metodines rekomendacijas kinologijos klausimais;

2.5. organizuoja bausmių vykdymo sistemos kinologinę veiklą;

2.6. pagal kompetenciją dalyvauja gelbėjimo, paieškos bei kitokiose priemonėse;

2.7. organizuoja  tarnybinių šunų testavimą ir jų kategorijų nustatymą;

2.8. organizuoja ir atlieka tarnybinių šunų tinkamumo tarnybai tikrinimus;

2.9. saugo ir naudoja narkotines ar psichotropines medžiagas ir jų I kategorijos pirmtakus tarnybinių šunų dresavimui;

2.10. teikia rekomendacijas ir pasiūlymus pataisos namų vadovybei dėl kinologinės veiklos tobulinimo;

2.11. propaguoja, populiarina kinologo bausmių vykdymo sistemos pareigūno profesiją;

2.12. planuoja lėšų poreikį skyriui ir organizuoja jų teisingą ir savalaikį įsisavinimą;

2.13. atlieka tarnybinių šunų poreikio, mokymo ir naudojimo laisvės atėmimo vietų įstaigose analizę;

2.14. teikia Kalėjimų departamentui ataskaitas, susijusias su kinologijos veikla;

2.15. keičiasi tarnybinių šunų panaudojimo, kinologų mokymo, tobulinimo patirtimi su Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitomis institucijomis, taip pat užsienio institucijomis;

2.16. užtikrina tinkamą materialinių vertybių, priemonių ir prietaisų, išduotų mokymo tikslams ir darbui, išdavimą, saugojimą, saugią bei teisingą eksploataciją;

2.17. vykdo kitus pataisos namų vadovybės pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 8 d. 21:20