Saugumo valdymo skyrius

 

Saugumo valdymo skyriaus (toliau - SVS) tikslai ir funkcijos

 

1. Pagrindiniai skyriaus tikslai yra:

1.1. užtikrinti pataisos namų apsaugą ir suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme priežiūrą;

1.2. užtikrinti suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme priėmimo ir išleidimo iš pataisos namų teisėtumą, tvarkyti suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme įskaitą;

2. SVS, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

2.1. vykdo pataisos namų apsaugą ir suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme priežiūrą, užkardant suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme pabėgimus, bei pašalinių asmenų ir uždraustų daiktų patekimą į pataisos namus;

2.2. vykdo apsaugos ir priežiūros postų inžinerinių-techninių priemonių techninę priežiūrą;

2.3. kontroliuoja, kaip suimtieji, nuteistieji laisvės atėmimu ar arešto bausme laikosi vidaus tvarkos taisyklių, dienotvarkės ir kitų teisės aktais nustatytų pareigų ir draudimų;

2.4. organizuoja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme pasimatymus su giminaičiais ir kitais asmenimis, išduoda jų vardu gautus perdavimus, siuntinius ir smulkiuosius paketus su spauda, veda jų apskaitą;

2.5. vykdo nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme išvedimą (parvedimą) į darbą ir jų kontrolę darbe;

2.6. vykdo  nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos, išvedimą dirbti už pataisos namų ribų ir kontrolę;

2.7. kontrolės ir praleidimo punkte, transporto apžiūrai, atlieka transporto priemonių apžiūrą. Tikrina  išvežamas (įvežamas) materialines vertybes, važtaraščius ir kitus dokumentus. Lydi transporto priemones pataisos namų teritorijoje;

2.8. atlieka pareigūnų ir kitų asmenų įeinančių (išeinančių) į įstaigą  daiktų ir asmens apžiūrą;

2.9. atlieka suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme gyvenamųjų bei darbo patalpų, kameros tipo patalpų, apžiūras ir kratas, paima suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme draudžiamus turėti daiktus;

2.10. atlieka nuteistųjų perkėlimą į  kameros tipo patalpas;

2.11. vykdo suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme dienotvarkę pataisos namuose, dalyvauja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme maitinime, nuteistųjų skaičiuotėse ir kituose nuteistųjų masiniuose renginiuose, vykdo nuteistųjų priežiūrą jiems lankantis bibliotekoje, skaitykloje, stadione, duše, koplytėlėje ir kitose vietose pagal nustatytą grafiką;

2.12. tvarko įstaigoje laikomų suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme įskaitą, organizuoja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme priėmimą į įstaigą, siuntimą į kitas įstaigas ir paleidimą, atskirais atvejais pristato (konvojuoja) suimtuosius ir nuteistuosius į Laisvės atėmimo vietų ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, ruošia konvojavimo dokumentus;

2.13. tvarko suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme asmens bylas, jas saugo, teisės aktų nustatyta tvarka tvarko įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų asmens duomenis, susijusius su kardomosios priemonės – suėmimo, arešto ir laisvės atėmimo bausmės vykdymu;

2.14. ruošia ir pateikia teisės aktuose numatytas ataskaitas;

2.15. nustatyta tvarka organizuoja SVS dokumentų valdymą;

2.16. kontroliuoja laisvės atėmimo terminus, užtikrina, kad suimtieji, nuteistieji laisvės atėmimu ar arešto bausme, būtų laiku paleisti iš Marijampolės pataisos namų;

2.17. įteikia pasirašytinai suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme įstaigos direktoriaus vardu gautus atsakymus į suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme pasiūlymus prašymus (pareiškimus) ir skundus, pagal SVS kompetenciją;

2.18. įformina ir siunčia nuteistųjų malonės prašymus;

2.19. vykdo Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus „Dėl malonės suteikimo", teismų nutartis ir nutarimus dėl nuosprendžių pakeitimo, kitus teismų, prokuratūrų, kvotos ir tardymo organų priimtus sprendimus;

2.20. pagal SVS kompetenciją atsako į Teisingumo ministerijos, prokuratūros, teismų, kitų įstaigų bei pareigūnų, privačių asmenų raštus, nagrinėja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme skundus, prašymus, pareiškimus;

2.21. ruošia dokumentus ir bendradarbiauja su kitais skyriais dėl vaizdo konferencijos taikymo suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme;

2.22. ruošia ir siunčia teismams medžiagą dėl atleidimo nuo bausmės atlikimo dėl ligos;

2.23. pagal savo kompetenciją aiškina suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme įstatymus;

2.24. formina dokumentus  ir   išduoda  pažymėjimus   nuteistiesiems,   gavusiems   leidimą
trumpalaikiam išvykimui už įstaigos ribų, trumpalaikei išvykai 3 paroms bei leidimui atostogų metu parvykti į namus;

2.25. veda suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme gaunamų ir išsiunčiamų laiškų apskaitą;

2.26. registruoja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal įstaigos vadovybės rezoliuciją perduoda vykdytojams. Registruoja atsakymus į asmenų prašymus, pranešimus, skundus;

2.27. vykdo kitus  nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės pavedimus siekiant pataisos namų strateginių tikslų įgyvendinimo.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 9 d. 13:36