Resocializacijos skyrius

 

Resocializacijos skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 

1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

1.1.  mažinti nuteistųjų nusikalstamo elgesio riziką;

1.2. motyvuoti nuteistuosius ir ugdyti jų gebėjimus socialiai reabilituotis, taip pat savo gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis;

1.3. užtikrinti nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, nukentėjusio asmens ir nuteistojo sutaikinimą;

1.4. įgyvendinti Kalėjimų departamento direktoriaus akredituotas elgesio pataisos programas, taikyti nuteistųjų socialinių įgūdžių lavinimo ir pozityvaus užimtumo priemones, teikti  pagalbą nuteistiesiems sprendžiant asmenines ir socialines problemas, taikyti paskatinimo priemones ir nuobaudas, taip pat kitas priemones, kurių įgyvendinimas padėtų nuteistiesiems socialiai reabilituotis;

1.5. siekiant palankesnės nuteistųjų socialinės reabilitacijos, Socialinės reabilitacijos skyriaus Pusiaukelės namų poskyryje nuteistuosius intensyviai rengti lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos;

 

2. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

2.1. planuoti savo veiklą, sudarant skyriaus ketvirtinius planus bei pateikti pasiūlymus  pataisos namų metiniam veiklos planui rengti;

2.2. atsižvelgiant į nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos mastą, kriminogeninius veiksnius, numatytas kriminogeninių 6.3. rengti Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos planus – nuteistųjų priežiūros ir socialinės reabilitacijos proceso planavimo dokumentus, kuriais detalizuojamos šio proceso veiklos, sąveikos ir poveikio priemonės, taikomos Pusiaukelės namuose;

2.3. rengti Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos planus – nuteistųjų priežiūros ir socialinės reabilitacijos proceso planavimo dokumentus, kuriais detalizuojamos šio proceso veiklos, sąveikos ir poveikio priemonės, taikomos Pusiaukelės namuose;

2.4. organizuoti nuteistųjų pozityvaus užimtumo priemones;

2.5. skatinti nuteistuosius keisti elgesį, atvedusį jį prie nusikaltimo, išlaikyti šeimyninius ir socialinius ryšius;

2.6. organizuoti teisinio ir socialinio švietimo užsiėmimus;

2.7. kompetencijos ribose skirti paskatinimus;

2.8. periodiškai analizuoti socialinio darbo rezultatus, statistinius duomenis, sekti jų dinamiką ir pateikti informaciją įstaigos vadovybei bei norminiais aktais nustatytos formos ataskaitas pateikti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

2.9. tobulinti socialinį darbą, ieškoti ir diegti naujas efektyvias darbo formas, apibendrinti ir dalintis darbo patirtimi;

2.10. supažindinti nuteistuosius su vidaus tvarkos taisyklėmis, jų pakeitimais ir papildymais bendruose susirinkimuose, individualiai ir iškabinant informaciniuose stenduose;

2.11. aiškinti bei šalinti režimo pažeidimų priežastis ir sąlygas;

2.12. pasitelkiant kitų administracinių padalinių pareigūnus, organizuoti masinius,   kultūrinius – sportinius renginius nuteistiesiems;

2.13. atlikti individualų socialinį darbą su nuteistaisiais;

2.14. rašyti nuteistiesiems charakteristikas pagal atskirus institucijų ir įstaigų prašymus;

2.15. nagrinėti piliečių ir nuteistųjų pareiškimus ir skundus, sprendžiant juose keliamas problemas;

2.16. vykdyti nuteistųjų Pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimą vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus aprobuotomis metodikomis;

2.17.rengti socialinio tyrimo išvadas ir jas teikti Lygtinio nuteistųjų paleidimo iš pataisos namų komisijai;

2.18. rengti dokumentinę medžiagą Lietuvos Respublikos Prezidentui dėl malonės suteikimo;

2.19. rengti medžiagas apie nutiestųjų padarytus bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimus Drausmės komisijos posėdžiams, bei teikti jas pataisos namų direktoriui sprendimui priimti ;

2.20 tvarkyti apskaitą, apie taikytas nuteistiesiems drausmines nuobaudas ir paskatinimus;

2.21. organizuoti susitikimus nuteistiesiems su valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, jų nariais, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

2.22.teikti pagalbą nuteistiesiems, įsigyjant asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

2.23. įteikti nuteistiesiems gaunamą korespondenciją bei priimti iš nuteistųjų laiškus išsiuntimui prieš tai juos patikrinant;

2.24. suvesti duomenis į kompiuterinę sistemą apie nuteistiesiems skirtas nuobaudas bei paskatinimus ir užtikrinti duomenų saugojimą ir statistikos vedimą;

2.25. teikti metodinę ir praktinę pagalbą skyriaus pareigūnams, gerinant socialinės reabilitacijos procesą;

2.26. teikti psichologinę pagalbą įstaigos darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su nuteistaisiais;

2.27. vykdyti psichologinių krizių, savižudybių ir tyčinio savęs žalojimo prevenciją ir intervenciją.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 9 d. 13:35