Indrė Kravčenko

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

           3. Kybartų pataisos namų Resocializacijos skyriaus specialisto pareigybė reikalinga nuteistųjų socialinės reabilitacijos organizavimui ir vykdymui.

 

III SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

4.3. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

4.4. atitikti sveikatos skilties sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų ministerijos siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo, nustatytus reikalavimus (III skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas;

4.5. atitikti fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimams.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo socialinės reabilitacijos darbą su būrio nuteistaisiais;

5.2. priima pataisos įstaigos direktoriui skirtus nuteistųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus, juos įstatymų nustatyta tvarka registruoja ir pateikia vadovybei, bei perduoda vykdymui;

5.3. dirba individualų socialinės reabilitacijos darbą su būrio nuteistaisiais, priima juos asmeniniais klausimais;

5.4. pristato būrio nuteistuosius Drausmės komisijoje;

5.5. pristato būrio nuteistuosius Nuteistųjų pirmą kartą po nuosprendžio įsiteisėjimo atvykusių į pataisos namus, priskyrimo grupei, paskirstymo į būrius ir apgyvendinimo į kambarius bei nuteistųjų perkėlimo iš vieno būrio į kitą komisijoje;

5.6. teikia siūlymus dėl nuteistųjų skatinimo, rengia nutarimo ar įsakymo projektus;

5.7. teikia siūlymus dėl nuteistųjų nubaudimo, ruošia nutarimus;

5.8. rašo nuteistųjų charakteristikas dėl malonės prašymo, kurių reikalauja institucijos;

5.9. nustatyta tvarka pateikia informaciją, apie nuteistojo elgesį, dėl išmokų ir pašalpų skyrimo būrio nuteistiesiems;

5.10. ruošiamiems paleidimui į laisvę nuteistiesiems sudaro programą vadovaujantis Nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietų parengiamojo darbo instrukcija, likus 3 mėnesiams iki bausmės termino pabaigos;

5.11. rengia dokumentus lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki numatyto lygtinio paleidimo termino bei parengtas socialinio tyrimo išvadas pateikia Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos sekretoriui;

5.12. kontroliuoja, kad nuteistieji laikytųsi sanitarinių-higieninių reikalavimų būrio patalpose ir teritorijose;

5.13. informuoja žodžiu Turto valdymo skyrių apie trūkstamą ar sugedusį, sulūžusį inventorių, bei reikalingas priemones būrio nuteistųjų buičiai užtikrinti;

5.14. bendradarbiauja su kitų padalinių darbuotojais, nuteistųjų socialinės reabilitacijos klausimais;

5.15. domisi būrio nuteistųjų darbu, lanko juos darbo vietose;

5.16. domisi būrio nuteistųjų mokinimusi, lankosi jų mokymo vietose;

5.17. ruošia ir pateikia Resocializacijos skyriaus viršininkui, būrio ataskaitas bei nustatytos formos statistinę medžiagą;

5.18. lanko savo būrio nuteistuosius, esančius kamerų tipo patalpose;

5.19. dalyvauja savo būrio nuteistojo išleidime į laisvę;

5.20. dalyvauja savo būrio nuteistojo išleidime į trumpalaikes išvykas į namus;

5.21. nuteistajam, atitinkančiam lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygas ir pasirašiusiam raštišką sutikimą dalyvauti nusikalstamo elgesio rizikos įvertinime, vertina pagal nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodiką OASys;

5.22. nuteistąjį įvertinęs pagal nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodiką OASys, parengia socialinio tyrimo išvadą ir pateikia Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos sekretoriui;

5.23. atlieka Resocializacijos skyriaus viršininko nurodymus, susijusius su priskirto būrio uždaviniais bei funkcijomis;

5.24. atnaujina informaciniuose stenduose informaciją būrio nuteistiesiems;

5.25. esant ypatingam įvykiui, pagal iškvietimą atvyksta į įstaigą;

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Resocializacijos skyriaus viršininkui.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 9 d. 13:34