Rimantas Brazauskas

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Kybartų pataisos namų Resocializacijos skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nuteistųjų integracijos į visuomenę ir nuteistųjų paruošimo paleidimo iš pataisos įstaigos programas, ruošti nuteistuosius išėjimui į laisvę, rūpintis jų apgyvendinimu ir įdarbinimu, padėti nuteistiesiems surinkti dokumentus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento gavimui.

 

 

III SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pataisos darbų įstaigų veiklą bei asmenų, paleistų iš šių įstaigų resocializaciją;

4.3. atitikti reikalavimus nustatytus statutiniams valstybės tarnautojams tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.4. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti prioritetus;

4.5. žinoti dokumentų rengimo dėl užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos ir užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos tvarką.

4.6. atitikti sveikatos skilties sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų ministerijos siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo, nustatytus reikalavimus (III skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas;

4.7. atitikti fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimams.

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja nuteistųjų, ruošiamų paleidimui, teisinio ir socialinio švietimo programos vykdymą, ruošia užsiėmimų konspektus ir vadovaujasi Nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietų parengiamojo darbo instrukcija;

5.2. pagal nuteistųjų, rengiamų paleidimui, prašymus, bei atsižvelgdamas į nuteistųjų asmens bylose esamus dokumentus, išsiunčia į vietoves, kurioje nuteistasis gyveno iki nuteisimo laisvės atėmimo bausme arba į kurią jis ketina vykti po paleidimo iš pataisos įstaigos, savivaldybę, darbo biržą, probacijos tarnybą ir policijos komisariatą raštą su prašymu padėti nuteistajam apsirūpinti gyvenamąja patalpa bei įsidarbinti;

5.3. paleidžiamų į laisvę registravimo žurnale daro atžymas apie gautus iš savivaldybių ir policijos komisariatų atsakymus;

5.4. susirašinėjimo su policijos komisariatais ir savivaldybėmis, taip pat su kitomis valstybės institucijomis dėl ruošiamų paleisti nuteistųjų medžiagą atiduoda įskaitos tarnybos darbuotojui įsiuvimui į šių nuteistųjų asmens bylas;

5.5. atlieka susirašinėjimo su policijos komisariatais ir savivaldybėmis, taip pat su kitomis valstybės institucijomis dėl ruošiamų paleisti nuteistųjų statistinę analizę, ją teikia SRS viršininkui bei direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam nuteistųjų socialinę reabilitaciją;

5.6. teikia pasiūlymus nuteistųjų reintegracijos į visuomenę ir nuteistųjų paruošimo paleidimui iš pataisos įstaigos programų tobulinimui, esant būtinumui, rengia naujas programas;

5.7. organizuoja nuteistųjų susitikimus su savivaldybių, teritorinių darbo biržų, probacijos tarnybų, visuomeninių organizacijų, teisėsaugos, kitų institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovais, bei kitomis socialinę paramą teikiančiomis institucijomis, sprendžiant socialinės paramos teikimo bei kitus kylančius aktualius klausimus;

5.8. nuteistiesiems individualiai bei susirinkimuose kartu su būrių specialistais aiškina asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarką;

5.9. bendradarbiauja su Marijampolės vyriausiojo komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato migracijos poskyriu dėl paleidžiamų užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos ar pabėgėlio statuso suteikimo;

5.10. organizuoja asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimą pataisos namuose esantiems nuteistiesiems, kurie jų neturi;

5.11. ruošia atskaitas ir jas teikia Kalėjimų departamentui apie galiojančių dokumentų išdavimą ir paruoštų medžiagų išsiuntimą migracijos tarnyboms;

5.12. ruošia vaizdinę informaciją, susijusią su nuteistųjų paruošimu paleidimui į laisvę bei esama socialine padėtimi šalyje;

5.13. registruoja nuteistųjų baudimo ir skatinimo nutarimus tam skirtuose registruose;

5.14. rašo ir registruoja nuteistųjų įgaliojimus, testamentus bei kitus juridinius dokumentus nuteistųjų socialinių klausimų sprendimui;

5.15. organizuoja nuteistųjų bibliotekos darbą;

5.16. vadovaudamasis įstatymais ir poįstatyminiais aktais pildo laiku reikalingą darbe dokumentaciją;

5.17. užtikrina teisę bausmę atliekantiems Lietuvos Respublikos piliečiams dalyvauti rinkimuose, referendumuose arba visuotinėse apklausose (plebiscituose);

5.18. priduoda Resocializacijos skyriaus dokumentaciją Veiklos organizavimo skyriaus atsakingam darbuotojui saugojimui ir archyvavimui;

5.19. nesant Resocializacijos skyriaus viršininko (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais), atlieka jo pareigas;

5.20. pristatyti skirstymo komisijai naujai atvykusius nuteistuosius, suvesti naujai atvykusių nuteistųjų asmens byloje esančius duomenis į informacinę sistemą „Įskaita“ ir „PRISONIS“;

5.21. esant poreikiui atlieka būrio specialisto pareigas;

5.22. atlieka kitus įstaigos vadovybės ir Resocializacijos skyriaus viršininko nurodymus, susijusius su Socialinės reabilitacijos skyriaus uždaviniais bei funkcijomis.

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Resocializacijos skyriaus viršininkui.

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 9 d. 13:33