Gintautas Pakrosnevičius

 

 

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. 2-ojo SVS viršininko pareigybė reikalinga vadovauti skyriaus pareigūnų ir darbuotojų darbui, vykdant 2-ajam SVS keliamus uždavinius. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – organizuoja ir kontroliuoja nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą, taip pat vadovauja 2-ajam SVS.

 

III. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje.

4.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius teisės aktus.

4.3. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

4.4. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją analizuoti.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4.7. Atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

4.8. Atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitiktiems šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo".

4.9. Atitikti sveikatos skilties sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų ministerijos siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas.

 

IV. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas turi vykdyti šias funkcijas:

5.1.    Vadovauti 2-ojo SVS pareigūnams ir darbuotojams, jų mokymui, aprūpinti juos specialiosiomis ir ryšio priemonėmis.

5.2.    Žinoti pataisos namų kriminogeninę būklę, apie jos pokyčius laikų pranešti įstaigos direktoriui arba jo pavaduotojui, kuruojančiam šią veiklos sritį.

5.3.            Žinoti apsaugos ir priežiūros postų išdėstymą, tikrinti pareigūnų tarnybą postuose. Žinoti įstaigos objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą.

5.4.       Nuolat analizuoti pareigūnų tarnybos rezultatus.

5.5.  Kiekvieną dieną pranešti pataisos namų direktoriui arba jo pavaduotojui apie nuteistųjų elgesį, pareigūnų darbo rezultatus, siūlyti konkrečias apsaugos ir priežiūros organizavimo priemones (priežiūros pareigūnų pamainos sudėtį, įstaigos objektų priežiūros sustiprinimą, įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių kontrolę ir kitais klausimais).

5.6.                  Kartu su pataisos namų direktoriaus pavaduotoju rengti paros apsaugos ir priežiūros žiniaraščius kitai parai arba pavesti tai daryti sau pavaldiems pareigūnams, numatant įstaigos patalpų esančių gyvenamojoje, gamybinėje, uždarojoje zonose kratą ir apžiūrą bei kitas apsaugos ir priežiūros priemones.

5.7.       Apžiūrėti gyvenamosios, gamybinės ir uždarosios zonų teritorijas, apsaugos ir priežiūros inžinerinius techninius įrenginius. Pasiūlymus, kaip pašalinti pastebėtus trūkumus, pateikti įstaigos vadovybei.

5.8.     Ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę dalyvauti apsaugos ir priežiūros pareigūnų budinčiosios pamainos instruktavime, kontroliuoti specialiųjų priemonių ir ginkluotės išdavimą (priėmimą), tikrinti pareigūnų tarnybinių pareigų vykdymą budėjimo metu.

5.9.                  Tikrinti nuteistųjų perkėlimo į kamerų tipo patalpas tvarką bei jų laikymo sąlygas.

5.10.           Dalyvauti nuteistųjų skaičiuotėse ir patikrinimuose.

5.11.   Periodiškai kontroliuoti nuteistųjų išvedimą į darbą, o pasibaigus darbo pamainai - išvedimą iš gamybinės zonos.

5.12.           Pagal priklausomybę atlikti tarnybinius tyrimus. Pavesti atlikti tarnybinius tyrimus sau pavaldiems skyriaus pareigūnams. Kontroliuoti tyrimų eigą.

5.13.   Parengti kratų ir apžiūrų gyvenamojoje, gamybinėje ir uždarojoje zonose mėnesio grafikus ir kontroliuoti jų atlikimą.

5.14.   Kompetencijos ribose nagrinėti nuteistųjų prašymus, pareiškimus ir skundus, pavesti tai daryti sau pavaldiems skyriaus pareigūnams.

5.15.           Atlikti netikėtus apsaugos ir priežiūros pareigūnų budinčiųjų pamainų patikrinimus ir apie rezultatus pranešti įstaigos direktoriui arba jo pavaduotojui.

5.16.           Rengti 2-ojo SVS pareigūnų ir darbuotojų darbo grafikus, pildyti 2-ojo SVS darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

5.17.           Planuoti 2-ojo SVS darbą, organizuoti ir kontroliuoti darbo plane numatytų priemonių vykdymą.

5.18.   Nušalinti nuo darbo 2-ojo SVS pareigūnus ar darbuotojus, grubiai pažeidusius drausmę, ar dėl kitų priežasčių negalinčius vykdyti savo pareigų.

5.19.   Tarpininkauti dėl pavaldžių pareigūnų ir darbuotojų paskatinimo ar nubaudimo, teikti pasiūlymus parenkant ir komplektuojant 2-ojo SVS personalą.

5.20.   Atlikti profilaktinį darbą su nuteistaisiais, teikti pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl taikytinų poveikio priemonių.

5.21.           Vadovauti 2-ajam SVS ir administruoti skyriaus veiklą (rengti planus, atestacijos lapus, teikimus, charakteristikas, užtikrinti darbo drausmę), siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą.

5.22.           Užtikrinti neplaninių konvojų, palydų, paieškų ir pan. organizavimą ir vykdymą.

5.23.           Organizuoti įstaigos struktūrinių padalinių bendradarbiavimą nuteistųjų apsaugos ir priežiūros srityje.

5.24.           Skirti užduotis 2-ojo SVS pareigūnams bei darbuotojams ir kontroliuoti jų vykdymą.

5.25.           Užtikrinti tinkamą 2-ojo SVS dokumentacijos tvarkymą, kaupimą ir saugojimą, skyriaus darbo planų ir ataskaitų parengimą ir kontroliuoti jų vykdymą.

5.26.   Reikalauti, kad nuteistieji laikytųsi dienotvarkės ir nustatytų režimo reikalavimų.

5.27.   Kontroliuoti ir užtikrinti nuteistųjų, nuteistų laisvės atėmimo bausme buvimo pataisos namuose teisėtumą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

5.28.   Tikrinti ir kontroliuoti laisvės atėmimo bausmės laiko, lygtinio paleidimo ir kitus terminus.

5.29.   Organizuoti ir kontroliuoti nuteistųjų asmens bylų apsaugą, apskaitą ir tvarkymą, užtikrinant, kad nuteistųjų asmens bylos būtų tvarkomos ir saugojamos pagal nustatytas archyvų taisykles.

5.30.   Tvarkyti nuteistųjų, nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme kompiuterinę duomenų bazę, vykdyti programinės priežiūros, duomenų suvedimo ir pateikimo kontrolę, užtikrinti asmens duomenų apsaugą pagal įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.31.   Kaupti, sisteminti, analizuoti statistinius duomenis apie bausmę atliekančius asmenis, šių duomenų pagrindu ruošti ir teikti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos mėnesines, pusmetines ir metines ataskaitas apie nuteistųjų skaičių ir jų kaitą.

5.32.   Supažindinti į skyrių naujai priimtus dirbti pareigūnus ir darbuotojus su jų pareigybių aprašymais, skyriaus nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

5.33.   Neatvykus į tarnybą (ligos ar kt. atveju) apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą.

5.34.   Pasikeitus telefono numeriui ar gyvenamajai vietai apie tai pranešti Veiklos organizavimo skyriui.

5.35.   Vykdyti kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam šią veiklos sritį.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 9 d. 13:35