Inesa Valiokienė

 

                                  

II         SKYRIUS

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.   turėti ne žemesni kaip aukštesnįjį buhalterinį (ekonominį) išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgyta iki 1995 metų;

1.2.   turėti ne mažesnį kaip 2 metų buhalterinio darbo patirtį;

1.3.   mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programomis;

1.4.   išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), taip pat kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su darbo veikla;

1.5.   mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III      SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

2.1.       vykdo nuteistųjų asmeninių lėšų apskaitą, ją tvarkant naudojasi kompiuterine programa LABBIS VSAFAS (ruošia žiniaraščius balansinėms sąskaitoms, kuriose apskaitomi nuteistųjų asmeniniai pinigai ir pan.);

2.2.       išskaičiuoja lėšas iš nuteistųjų už naudojamų buitinių prietaisų sunaudotą elektros energiją;

2.3.       informuoja Apsaugos ir priežiūros skyrių apie nuteistųjų įsiskolinimą už sunaudotą elektros energiją;

2.4.       nuteistųjų prašymuose dėl piniginės išmokos skyrimo nurodo pinigų sumą, esančią nuteistųjų asmeninėse sąskaitose ir praėjusio mėnesio išlaidas;

2.5.       užtikrina, nuteistųjų asmeninių pinigų apskaitos operacijų tinkamą įforminimą;

2.6.       iš struktūrinių padalinių priima ir patikrina apskaitos dokumentus, susijusius su nuteistųjų asmeninių pinigų apskaita;

2.7.       į nuteistųjų asmenines sąskaitas surašo darbo užmokestį, pinigines išmokas, pašalpas bei nuteistųjų išlaidas;

2.8.       kontroliuoja atskaitymus ir pervedimus pagal nuteistųjų vykdomuosius dokumentus;

2.9.       atlieka banko operacijas iš nuteistųjų asmeninių sąskaitų;

2.10.   paruošia žiniaraščius nuteistųjų apsipirkimui;

2.11.   kontroliuoja antstolių ir prokuratūros areštuotas nuteistųjų asmenines pinigines lėšas, ruošia mokėjimo pavedimus;

2.12.   kontroliuoja įrašų nuteistųjų asmeninėse sąskaitose teisingumą;

2.13.   ruošia mokėjimo nurodymus iš depozitinės, socialinės paramos fondo nuteistiesiems sąskaitos banke;

2.14.   nuteistiesiems išeinant į laisvę, pildo nuteistųjų paleidimo į laisvę pažymas;

2.15.   ruošia įvairias pažymas, susijusias su nuteistųjų asmeninėmis sąskaitomis;

2.16.   vadovaujantis įstaigos direktoriaus nutarimais dėl žalos išieškojimo iš nuteistųjų, atlieka išskaitas iš nuteistųjų asmeninių pinigų už padarytą materialinę žalą įstaigai ir pateikia informaciją vyresniajam buhalteriui pinigų pervedimui iš depozitinės nuteistųjų lėšų sąskaitos į įstaigos sąskaitą;

2.17.   vykdo iš įstaigos paleidžiamiems asmenims paleidimo dieną viešojo transporto bilietų pirkimą iki paleidžiamojo asmens gyvenamosios vietos pagal jų prašymus;

2.18.   dalyvauja materialinių vertybių, ilgalaikio turto, piniginių lėšų patikrinimuose ir inventorizacijose;

2.19.   vadovaudamasis dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimais, tvarko finansinius dokumentus, užtikrina jų tinkamą saugojimą, nustatyta tvarka perduoda į įstaigos archyvą;

2.20.   savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, darbo sutartimi, Buhalterinės apskaitos skyriaus nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, jei įstaigos aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;

2.21.   nutraukus darbo santykius, įstaigai perduoda visą dokumentaciją;

2.22.   vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su užimamos pareigomis susijusius direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, užtikrinant skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 18 d. 10:26