Rimvydas Melsbakas, Jonas Kiseliauskas, Robertas Žakas, Mantas Navickas, Arnoldas Cimbleris

 

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. 2-ojo SVS specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti įstaigoje laikomų asmenų izoliavimą bei priežiūrą, vadovauti priežiūros budinčiajai pamainai.

 

III. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.   Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją.

4.2.   Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

4.3.   Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą.

4.4.   Sugebėti organizuoti budinčiosios pamainos pareigūnų darbą.

4.5.   Atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

4.6.   Atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitiktiems šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo".

4.7.   Atitikti sveikatos skilties sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų ministerijos siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas.

 

IV. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5.  Šias pareigas einantis pareigūnas, turi vykdyti šias funkcijas:

5.1.       Vykdyti Įstaigos priežiūros postų plane bei kituose teisės aktuose nurodytas pareigas ir laikytis nustatytų draudimų.

5.2.       Organizuoti ir kontroliuoti jam pavaldžių jaunesniųjų pareigūnų darbą.

5.3.  Žinoti pataisos namų kriminogeninę būklę, apie jos pokyčius laikų pranešti įstaigos vadovybei bei kitiems pareigūnams, kurių veiksmai turi įtakos įstaigos kriminogeninei būklei jų tarnybos vietoje.

5.4.  Analizuoti nuteistųjų tarpusavio santykius ir imtis priemonių konfliktinių situacijų likvidavimą.

5.5.       Savo veiksmais ir elgesiu nežeminti nuteistųjų garbės ir orumo.

5.6.       Padėti spręsti nuteistųjų buitines, socialines ir kitas problemas kompetencijos ribose.

5.7.       Naudotis ryšio, signalizacijos priemonėmis ir priešgaisriniu inventoriumi, siekiant užtikrinti saugumą ir kontrolę.

5.8.       Esant būtinumui, įstatymų nustatyta tvarka, panaudoti specialiąsias priemones arba šaunamąjį ginklą.

5.9.       Žinoti pataisos namų objektų išdėstymą, požeminius įrenginius ir komunikacijas, vietas, kur yra didžiausia tikimybė nuteistiesiems pabėgti. Periodiškai juos tikrinti.

5.10.   Užkardyti nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimą į įstaigos teritoriją.

5.11.   Konvojuoti nuteistuosius neplaniniu konvojumi, užtikrinant konvojuojamųjų asmenų tinkamą apsaugą.

5.12.   Pagal teisės aktų reikalavimus, ruošti tarnybinius dokumentus ir kontroliuoti pavaldžių jaunesniųjų pareigūnų pateikiamą bei pildomą tarnybinę dokumentaciją, siekiant užtikrinti teisės aktuose numatytų reikalavimų laikymąsi.

5.13.   Atlikti įstaigos teritorijos, patalpų ir nuteistųjų asmens kratas.

5.14.   Identifikuoti kriminogeniniu požiūriu rizikingas ar kritines situacijas, atpažinti individualias kritines nuteistųjų būkles (agresija, frustracija, savižudybės rizika, depresija, apsvaigimas, prievarta) bei į jas tinkamai reaguoti.

5.15.   Bendradarbiauti su kitais administracijos padaliniais, siekiant užkirsti kelią subkultūros apraiškų elementų plitimui.

5.16.   Vykdyti kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

5.17.   Nedarbo metu gavęs pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius neramumus, nuteistųjų pabėgimą, kitus ypatingus įvykius nedelsiant atvykti į įstaigą, siekiant užtikrinti normalų įstaigos funkcionavimą.

 

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus 2-ojo SVS viršininkui. Tarnybos metu pavaldus 2-ojo SVS vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai).

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 1 d. 15:24