Audrius Veiverys

 
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

1.2. gerai išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, kompiuterinių tinklų veikimo principus, duomenų bazių sudarymo ir funkcionavimo principus, kompiuterinio tinklo apsaugos būdus;

1.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

1.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

1.5. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti;

1.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą  dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. užtikrina tinkamą kompiuterinio tinklo, programinės įrangos ir techninės bazės naudojimą, konsultuoja pataisos namų darbuotojus kompiuterinės įrangos naudojimo ir priežiūros klausimais;

2.2. supažindina (apmoko) pataisos namų darbuotojus su naujovėmis, pakeitimais naudojamoje programinėje įrangoje, naujomis kompiuterinėmis programomis;

2.3. periodiškai tikrina pataisos namų kompiuterinę įrangą ir užtikrina jos tinkamumą darbui;

2.4. organizuoja kompiuterinės technikos įsigijimą, kuria reikalingą programinę įrangą arba ją įsigyja pagal sutartis iš kitų organizacijų (sudaro autorinės priežiūros sutartis su programinės įrangos, įsigytos iš kitų organizacijų, autoriais);

2.5. kaupia programinės įrangos ir specialiosios literatūros fondą;

2.6. atlieka turimos programinės įrangos galimybių analizę ir rengia rekomendacijas, kaip ją efektyviai panaudoti pataisos namų darbe;

2.7. prižiūri pataisos namų internetinę svetainę, kad ji atitiktų teisės aktuose numatytus reikalavimus;

2.8. vykdo kitus pataisos namų administracijos nurodymus, susijusius su pareigybės aprašyme išvardintomis funkcijomis.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 18 d. 10:08