Dovilė Žibūdienė (vaiko priežiūros atostogose)

 
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą;

1.3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. paruošia tarnybinius šunis ir išveda juos į postus ir iš jų grąžina atgal į voljerus;

2.2. panaudoja tarnybinius šunis saugant įstaigų esančias teritorijas ir patalpas;

2.3. prižiūri ir dresuoja jam priskirtus tarnybinius šunis;

2.4. atlieka patikras gyvenamose, ūkinėse, gamybos patalpose, kur laikomi suimtieji, nuteistieji ir nuteistieji areštu, dalyvauja apžiūrose, kratose, siekiant aptikti narkotines bei psichotropines medžiagas;

2.5. kilus įstaigose riaušėms arba grupiniam pasipriešinimui pataisos įstaigos administracijai atvejais, kai jų metu vyksta pogromai, padegimai, įkaitų grobimai ir kitokie tyčiniai veiksmai, šiurkščiai pažeidžiantys pataisos įstaigos vidaus tvarką panaudoja tarnybinius šunis;

2.6. siekiant užtikrinti uždraustų daiktų patekimą į įstaigą, kinologas su tarnybiniu šunimi paruoštu aptikti narkotines, psichotropines medžiagas, Apsaugos ir priežiūros ar Kriminalinės žvalgybos skyrių pareigūnų nurodymu, esant poreikiui ir jiems dalyvaujant atlieka įeinančių į įstaigas asmenų ir jų asmeninių daiktų patikrose;

2.7. vadovaujantis Įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų taisyklėmis, patvirtintomis     2003 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 122, 38 p. atlieka transporto apžiūrą su tarnybiniu šunimi;

2.8. su tarnybiniu šunimi esant būtinumui panaudoja šunį nuteistųjų ar nuteistųjų areštu bandančių pabėgti iš įstaigos arba persekiojant bėgantį nuteistąjį arba nuteistąjį areštu;  

2.9. dalyvauja budinčiųjų pamainų pasikeitimo metu, taip pat dalyvauja suimtųjų, nuteistųjų, nuteistųjų areštu išvedimo pasivaikščioti gryname ore (kamerų tipo patalpose) metu bei išvedimo į (iš) darbą metu;

2.10. užtikrina materialinių vertybių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, priemonių ir prietaisų, išduotų mokymo tikslams ir darbui, saugojimą, saugų ir pagal paskirtį naudojimą, teisingą eksploataciją ir reikalauja to iš dalyvaujančių mokymuose;

2.11. užtikrina mokymuose dalyvaujančių kinologų saugaus elgesio ir tvarkos laikymąsi;

2.12. dalyvauja su šunimi tikrinant operatyvinę informaciją (dirbant kartu su operatyvinę veiklą vykdančiais pareigūnais);

2.13. augina, prižiūri ir dresuoja jam priskirtą šunį, rūpinasi jo laikymu, priežiūra, sveikata, mokymu, saugiu ir tinkamu panaudojimu;

2.14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus viršininko pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 3 d. 22:47