Edvinas Apynavičius, Vaidas Chmaras, Drąsius Kraptavičius, Rimantas Zovė, Arvydas Žilinskas

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam pareigūnui

 

1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo srityje;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

1.4. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

1.5. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečią lygį.

 

Šias pareigas einančio pareigūno funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, vadovybės nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

2.2. turi ir saugo tarnybai naudojamus ginklus, šaudmenis ir specialiąsias priemones esant būtinumui panaudoja specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka, kontroliuoja, kad pavaldūs pareigūnai laikytųsi šių priemonių saugojimo, panaudojimo ir apskaitos reikalavimų;

2.3. vadovauja SVS pareigūnų budinčiajai pamainai, nuolat kontroliuoja jos veiksmus bei duoda konkrečius nurodymus apsaugos ir priežiūros užduotims vykdyti;

2.4. žino pataisos namų kriminogeninę būklę, apie jos pokyčius nedelsdamas praneša pataisos namų vadovybei;

2.5. priima sprendimus dėl suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme laikino uždarymo į kamerų tipo patalpas iki pataisos namų direktoriaus atvykimo;

2.6. dalyvauja jaunesniesiems specialistams perduodant ir priimant priežiūros postus kamerų tipo patalpose ir drausmės grupės patalpose;

2.7. atlieka įeinančių (išeinančių) į (iš) pataisos namų asmenų apžiūrą bei daiktų patikrinimą;

2.8. žino pataisos namų atskirų tarnybų funkcijas ir užduotis, užtikrina į pataisos namus atvykusių lankytojų saugumą;

2.9. užtikrina pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme dienotvarkės laikymąsi, sutartinių garsinių signalų ir komandų perdavimą suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme laiku, organizuoja ir atlieka suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme skaičiuotes ir patikrinimus;

2.10. organizuoja nuteistųjų išvedimą į darbą bei pasibaigus darbo laikui, jų gražinimą į gyvenamą zoną;

2.11. organizuoja kratas bei apžiūras pagal priežiūros paros žiniaraštį bei kitais neatidėliotinais atvejais;

2.12. kontroliuoja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme pasimatymų su giminaičiais ir kitais asmenimis suteikimo, bei siuntinių perdavimų ir smulkiųjų paketų su spauda priėmimo bei įteikimo suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme tvarką;

2.13. kartu su SVS darbuotojais, atsakingais už suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme įskaitą, priima į pataisos namus pristatytus laisvės atėmimo  bausmei atlikti asmenis, o SVS darbuotojų, atsakingų už suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme įskaitą, nedarbo metu suimtuosius, nuteistuosius laisvės atėmimu ar arešto bausme priima  asmeniškai;

2.14. nagrinėja skubiai spręstinus suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme prašymus, skundus, bei pareiškimus;

2.15. nustato priežastis, dėl kurių darbuotojai yra pataisos namų teritorijoje pasibaigus darbo laikui;

2.16. periodiškai tikrina pataisos namų gyvenamąją, gamybinę zonas, bei tas vietas kur yra didžiausia tikimybė suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme pabėgti;

2.17. kontroliuoja ir užtikrina reikiamą tvarką masinių renginių pataisos namuose metu;

2.18 dalyvauja perkeliant nuteistuosius į  kamerų tipo patalpas bei paleidžiant juos iš šių patalpų, kontroliuoja nuteistųjų laikymo sąlygas kamerų tipo patalpose;

2.19. paimtus pinigus ir vertingus daiktus pagal pareigūnų, paėmusių juos, protokolą (tarnybinį pranešimą) ne vėliau kaip per 24 valandas (išskyrus poilsio ir švenčių dienas) perduoda pataisos namų  buhalteriui ir apie tai įrašo specialiame žurnale;

2.20. nuolat tikrina priežiūros ir apsaugos postus (dieną ne rečiau kaip vieną kartą, nakties metu ne rečiau kaip du kartus).

2.21. 22.00 val. patikrina administracijos pastato patalpas, jas užrakina ir įjungia signalizaciją.

2.22. gavęs parnešimą apie uždraustų daiktų permetimą į pataisos namų teritoriją, imasi priemonių asmenų, permetusių uždraustus daiktus, sulaikymui.

2.23. vykdo kitus  nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės pavedimus siekiant pataisos namų strateginių tikslų įgyvendinimo.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 9 d. 13:35