Vladimiras Dudko, Egidijus Gutkovas

 
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais su darbine veikla susijusiais aktais;

1.3. mokėti dirbti kompiuteriu;

1.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą.

 
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos
 
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. organizuoja nuteistųjų skalbyklos, dušinės, kirpyklos, drabužių ir avalynės remonto dirbtuvių, valgyklos salės darbą;

2.2. aprūpina nuteistųjų valgyklos salę, skalbyklą, dušinę, kirpyklą, drabužių ir avalynės remonto dirbtuves medžiagomis reikalingomis šių objektų darbinėms funkcijoms;

2.3. užtikrina, kad valgyklos salės, kirpyklos, dušinės, sandėlio ir kitoms ūkio aptarnavimo patalpoms, įrangai, inventoriui valyti naudojamos priemonės būtų naudojamos pagal paskirtį ir gamintojo nurodytas instrukcijas. Dušinėms, prausykloms, daugkartinio naudojimo prausimosi reikmenims, sanitariniams įrenginiams, kirpykloje naudojamiems instrumentams ir / ar įrankiams valyti būtų naudojami autorizuoti (registruoti) biocidai;

2.4. kartu Socialinės reabilitacijos skyriumi, su kenkėjų naikinimą vykdančia įmone, organizuoja nariuotakojų, graužikų ir kitų kenkėjų stebėjimą ir naikinimą pataisos namuose;

2.5. užtikrina, kad kirpykloje patalpoje būtų praustuvė, rankų higienos priemonių (skysto muilo), atliekų surinkimo talpykla;

2.6. užtikrina, kad kirpyklos patalpoje paviršiai, ant kurių dedami instrumentai ir kitos darbo priemonės, būtų lygūs, padengti drėgmei atsparia medžiaga;

2.7. užtikrina, kad kirpyklos patalpoje kiekvienam asmeniui būtų naudojami išvalyti ir dezinfekuoti instrumentai ir / ar įrankiai;

2.8. užtikrina, kad kirpyklos patalpoje paruošti naudoti instrumentai būtų laikomi švarioje, uždengtoje talpykloje;

2.9. užtikrina, kad kirpyklos patalpoje kiekvienam asmeniui būtų naudojami tik švarūs, išskalbti arba vienkartiniai užtiesalai, apdangalai, popierinės juostelės bei servetėlės;

2.10. užtikrina, kad skalbykloje būtų įrengtos nešvarių skalbinių patalpa (zona), skalbimo patalpa (zona), lyginimo patalpa (zona), džiovinimo patalpa arba lyginimo-džiovinimo patalpa (zona), švarių skalbinių patalpa (zona);

2.11. užtikrina, kad skalbyklos patalpos ir technologiniai įrenginiai būtų išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso metu nesusikirstų;

2.12. užtikrina, kad švariems ir nešvariems skalbiniams transportuoti būtų naudojami atskiri, skirtingai paženklinti vežimėliai ar kitos talpos;

2.13. užtikrina, kad skalbyklos patalpos, inventorius ir įrenginiai darbo dienos pabaigoje būtų išvalomi;

2.14. užtikrina, kad švarūs skalbiniai, iki jiems patenkant į gyvenamąsias patalpas, būtų laikomi jiems skirtose švariose uždarose spintose arba talpyklose atskirai nuo nešvarių skalbinių;

2.15. užtikrina, kad dušinėje daugkartinio naudojimo prausimosi reikmenys (dubenys, vonelės) po kiekvieno naudojimosi būtų išplaunami ir dezinfekuojami;

2.16. užtikrina, kad dušinės patalpos būtų kasdien valomos ir dezinfekuojamos;

2.17. organizuoja sanitarinės švaryklos darbą, užtikrina jos atitiktį higienos normų reikalavimams;

2.18. užtikrina, kad būtų pildomas dezinfekuojamų daiktų ir minkštojo inventoriaus registracijos žurnalas, kuriame būtų nurodoma dezinfekavimo data, laikas, trukmė, dezinfekuojamų daiktų pavadinimai, dezinfekuotojo parašas;

2.19. užtikrina, kad čiužiniai, pagalvės, antklodės būtų su užvalkalais iš nepralaidaus skysčiams, atsparaus paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonėms audinio arba iš audinio, tinkamo skalbti ir / arba dezinfekuoti pataisos namuose esančiomis priemonėmis;

2.20. sandėliuoja ir saugo jam patikėtas materialines vertybes, veda jų apskaitą;

2.21. veda jam pavaldžių darbuotojų laiko apskaitos žiniaraštį;

2.22. užtikrina jam pavaldžių darbuotojų darbo drausmę;

2.23. užtikrina, kad jam pavaldžių darbuotojų darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga būtų nustatoma pagal nuteistųjų darbą reglamentuojančius teisės aktus;

2.24. priima saugojimui ir saugo asmeninius nuteistųjų drabužius, patalynę ir kitus daiktus;

2.25. esant būtinumui, pagal sezoną aprūpina nuteistuosius drabužiais;

2.26. aprūpina nuteistuosius patalyne;

2.27. aprūpina nuteistuosius higienos priemonėmis;

2.28. vykdo kitus vadovybės su sandėlininko ar Ūkio skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigai keliami uždaviniai ir tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 1 d. 12:51