Laimutė Vasiliauskienė

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

1.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Teisingumo ministro ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymus, reglamentuojančius nuteistųjų teisėtą laikymą pataisos įstaigoje, lygtinį paleidimą, paleidimą pasibaigus bausmės laikui ir kitus su darbine veikla susijusius teisės aktus;

1.3. mokėti dirbti kompiuteriu su „Microsoft Word“ programos paketu.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. pildyti įskaitos korteles atvykusiems į pataisos namus nuteistiesiems, nuteistiems terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistiems arešto bausme, tvarkyti nuteistųjų, nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme ir arešto bausme, įskaitos kartoteką;

2.2. pildyti nuteistųjų, nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistų arešto bausme, pasimatymų ir siuntinių apskaitos korteles ir perduoti jas pasimatymų suteikimo tarnybai;

2.3. ruošti nuteistųjų, nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistų arešto bausme, konvojavimo dokumentus ir asmens bylas;

2.4. ruošti dokumentus ir bendradarbiauti su teismais dėl vaizdo konferencijos vykdymo ir pasibaigus vaizdo konferencijai surašyti bei išsiųsti patvirtinimą teismui dėl apklausos vaizdo konferencijos būdu.

2.5. registruoti civilinių ieškinių vykdomuosius raštus ir perduoti juos buhalterijai;

2.6. registruoti, ruošti ir išsiųsti nuteistųjų, nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistų arešto bausme, malonės prašymus;

2.7. tvarkyti nuteistųjų, nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistų arešto bausme, asmens bylas, jose išdėstyti, susiūti ir sunumeruoti dokumentus;

2.8. išduoti nuteistųjų nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistų arešto bausme asmens bylas, registruoti jas apskaitos žurnale;

2.9. esant būtinybei, priimti naujai atvykusius nuteistuosius, nuteistus terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistus arešto bausme, išleisti asmenis, atlikusius terminuotą laisvės atėmimo bausmę ir arešto bausme ar kitais pagrindais;

2.10. atlikti kito skyriaus inspektoriaus pareigas jam nesant (atostogos, liga, komandiruotė ir pan.);

2.11. teikti informaciją ir duomenis kitiems padaliniams ir institucijoms pareigybės kompetencijos ribose;

2.12. vykdyti kitus skyriaus viršininko, pataisos namų vadovybės nurodymus pareigybės kompetencijos ribose.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 1 d. 08:45