Asta Rudaitienė

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

1. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

1.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Teisingumo ministro ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymus, reglamentuojančius nuteistųjų teisėtą laikymą pataisos įstaigoje, lygtinį paleidimą, paleidimą pasibaigus bausmės laikui ir kitus su darbine veikla susijusius teisės aktus;

1.3. mokėti dirbti kompiuteriu su „Microsoft Word“ ir „Microsoft Excel“ programų paketais.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. išsiųsti pranešimus apie atvykusius į pataisos namus ir areštinę nuteistuosius, nuteistus terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistus arešto bausme, Informatikos ir ryšių departamentui prie LR VRM, naudojant duomenų bazę „Prisonis“;

2.2. ruošti nuteistųjų asmens bylas ir jas išsiųsti teismui pagal jų paklausimą. Taip pat pateikti Marijampolės rajono apylinkės teismui asmens bylas tų nuteistųjų, kuriem Lygtinio paleidimo komisija priėmė nutarimą taikyti lygtinį paleidimą, vadovaujantis LR BVK 157 str.;

2.3. tvarkyti ir išsiųsti probacijos tarnyboms nuteistųjų, paleidžiamų pagal LR BVK 157  str. asmens bylas;

2.4. pildyti informacines paieškos korteles (IPK) atlikusiems terminuotą laisvės atėmimo ir arešto bausmę asmenims, taip pat šias korteles pateikti ir elektroniniu būdu, naudojant duomenų bazę „Prisonis“;

2.5. tvarkyti nomenklatūrines įskaitos skyriaus bylas;

2.6. tvarkyti nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistų areštu nuteistųjų asmens bylas, jose išdėstyti, susiūti ir sunumeruoti dokumentus;

2.7. išduoti nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistų arešto bausme nuteistųjų asmens bylas kitoms tarnyboms, registruoti jas apskaitos žurnale;

2.8. suvesti duomenis į nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistų arešto bausme nuteistųjų vietinę įstaigos kompiuterinę duomenų bazę bei duomenų bazę „Prisonis“;

2.9. esant būtinybei, priimti naujai atvykusius nuteistuosius nuteistus terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistus arešto bausme, išleisti asmenis atlikusius terminuotą laisvės atėmimo bausmę ir arešto bausmę ar išvykstančius kitais pagrindais;

2.10. atlikti skyriaus vyresniojo specialisto pareigas jam nesant (atostogos, liga, komandiruotė ir pan.);

2.11. vykdyti kitus skyriaus viršininko, pataisos namų vadovybės nurodymus pareigybės kompetencijos ribose;

2.12. teikti informaciją ir duomenis kitiems padaliniams ir institucijoms pareigybės kompetencijos ribose;

sutvarkyti, susiųti ir sunumeruoti nuteistųjų, nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme ir arešto bausme, asmens bylas po jų paleidimo iš laisvės atėmimo vietos ir perduoti jas į įstaigos archyvą ne vėliau, kaip praėjus 3 mėnesiams po asmens paleidimo.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 1 d. 08:45