Živilė Matulienė

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

1. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

1.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Teisingumo ministro ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymus, reglamentuojančius nuteistųjų teisėtą laikymą pataisos įstaigoje ir kitus su darbine veikla susijusius teisės aktus;

1.3. turėti darbo kompiuteriu įgūdžių.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. ruošti ir išsiųsti pranešimus artimiesiems apie atvykusius atlikti bausmę nuteistuosius nuteistus terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistus arešto bausme;

2.2. pildyti telefoninių pokalbių korteles ir perduoti jas į Apsaugos ir priežiūros skyrių;

2.3. pildyti individualaus darbo su nuteistaisiais knygeles asmenims nuteistiems terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistiems arešto bausme;

2.4. ruošti ir išsiųsti pažymas kitoms institucijoms bei asmenims apie atliekančius ar atlikusius bausmę nuteistuosius, nuteistus terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistus arešto bausme;

2.5. siųsti nuteistųjų charakteristikas pagal įvairių institucijų užklausimus;

2.6. ruošti paleidžiamų pagal LR BVK 157 str. nuteistųjų asmens bylas ir jas išsiųsti probacijos tarnyboms;

2.7. tvarkyti nuteistųjų, nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistų arešto bausme, asmens bylas, jose išdėstyti, susiūti ir sunumeruoti dokumentus;

2.8. išduoti nuteistųjų nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme ir nuteistų arešto bausme asmens bylas kitoms tarnyboms, registruoti jas apskaitos žurnale;

2.9. esant būtinybei, priimti naujai atvykusius nuteistuosius, nuteistus terminuota laisvės atėmimo bausme ar nuteistus arešto bausme, išleisti asmenis, atlikusius terminuotą laisvės atėmimo bausmę ar arešto bausmę ar kitais pagrindais;

2.10. atlikti kito inspektoriaus pareigas jam nesant (atostogos, liga, komandiruotė ir pan.).

2.11. vykdyti kitus skyriaus viršininko, pataisos namų vadovybės nurodymus pareigybės kompetencijos ribose;

2.12. teikti informaciją ir duomenis kitiems padaliniams ir institucijoms pareigybės kompetencijos ribose.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. balandžio 28 d. 21:22