Regina Brūzgienė

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

1.2.žinoti visų norminių aktų, reglamentuojančių nuteistųjų susirašinėjimą, reikalavimus;

1.3. žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, archyvų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus;

1.4. mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft „Office“ programų paketu;

1.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. registruoti nuteistųjų laisvės atėmimo ir arešto bausmėmis išsiunčiamus ir gaunamus laiškus susirašinėjimo apskaitos kortelėse;

2.2. gautus nuteistųjų vardu laiškus užregistruoti ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų gavimo pataisos namų direktoriaus nustatyta tvarka įteikti nuteistiesiems arba išsiųsti;

2.3. gautus nuteistųjų vardu registruotus laiškų vokus prieš įteikiant atplėšti ir neskaitant laiškų turinio patikrinti jų akivaizdoje;

2.4. aptikus nuteistųjų vokuose draudžiamų jiems turėti daiktų, surašius reikiamus dokumentus, perduoti Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnams;

2.5. reikalauti iš įstaigos direktoriaus įgaliotų pareigūnų priimti laiškus iš nuteistųjų, kad ant siunčiamų laiškų būtų teisingai surašyti atgaliniai adresai, grąžinti neteisingai užpildytus išsiuntimui laiškus atgal;

2.6. nuteistiesiems išvykus iš pataisos namų ir areštinės ar išėjus į laisvę, jų vardu gautus laiškus per tris darbo dienas persiųsti į jų išvykimo vietą. Mirusiųjų nuteistųjų laiškus ne vėliau kaip per tris darbo dienas persiųsti atgaliniu adresu;

2.7. registruoti rašytinius nuteistųjų prašymus bei skundus pataisos namų direktoriui;

2.8. tvarkyti gautus asmenų rašytinius kreipimusis į įstaigą, juos registruoti, perduoti įstaigos direktoriui bei vykdytojams, atlikti įvykdytų kreipimųsi surišimą į bylas bei apskaitą;

2.9. užtikrina asmenų skundų ir prašymų priėmimą, kai asmenys nori ar privalo juos pateikti asmeniškai atvykę į pataisos namus;

2.10. tvarkyti ir išsiųsti nuteistųjų prašymus, skundus ir pasiūlymus, skirtus kitoms įstaigoms;

2.11. raštvedžiui gali būti pavesta atlikti kito raštvedžio ar vyresniojo raštvedžio (jo atostogų, ligos, komandiruotės metu) pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;

2.12. vykdyti kitus įstaigos direktoriaus, jo pavaduotojo, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 1 d. 11:36