Gediminas Jarašius

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam pareigūnui

 

1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės administracijos bet kokios formos padaliniui;

1.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje;

1.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, valstybės tarnautojų veiklos etiką, išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus bei tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje;

1.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“  programiniu paketu;

1.6. atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

1.7. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

1.8. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečią lygį.

 

Šias pareigas einančio pareigūno funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. organizuoja įstaigos apsaugą ir joje laikomų asmenų priežiūrą;

2.2. koordinuoja ir kontroliuoja pavaldžių struktūrinių padalinių darbą;

2.3. kontrolės metu rastiems darbo trūkumams imasi organizacinių priemonių juos šalinti arba duoda nurodymus pavaldiems pareigūnams;

2.4. derina pavaldžių skyrių pusmečio priemonių planus bei kontroliuoja jų vykdymą;

2.5. dalyvauja pareigūnų teorinio, fizinio pasirengimo bei specialaus pasirengimo mokymuose;

2.6. rengia arba paveda pavaldžiam pareigūnui užtikrinti įstaigos direktoriaus įsakymo dėl apsaugos vykdymo projekto, taip pat budinčiosios pamainos paskirstymo į postus žiniaraščių parengimą kiekvienai parai;

2.7. analizuoja įstaigos kriminogeninę būklę ir apie tai informuoja įstaigos direktorių, prireikus, savo kompetencijos ribose, priima sprendimus kriminogeninei būklei stabilizuoti; 

2.8. organizuoja su pavaldžių padalinių veikla susijusių duomenų kaupimą analizę ir apibendrinimą, nustatyta tvarka teikia ataskaitas įstaigos direktoriui ir Kalėjimų departamentui.

2.9. teisės aktų nustatyta tvarka instruktuoja budinčiąsias pamainas, analizuoja darbo rezultatus bei teikia įstaigos direktoriui pasiūlymus dėl šios tarnybos darbo tobulinimo;

2.10. teisės aktų nustatyta tvarka gali panaudoti šaunamąjį ginklą, antrankius, surišimo priemones, gumines lazdas, kovinių imtynių veiksmus bei asmens apsaugai skirtas dujas;

2.11. savo kompetencijos ribose vykdo vidaus tvarkos ir kitų teisės aktų prevenciją;

2.12. kontroliuoja apsaugos signalizacijos, inžinerinių-techninių priemonių naudojimą ir techninę būklę, organizuoja naujų inžinerinių-techninių priemonių diegimą įstaigoje;

2.13. kontroliuoja ginklų, šaudmenų, specialiųjų ir ryšio priemonių būklę, saugojimą išdavimą ir priėmimą;

2.14. analizuoja nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimą į įstaigą,  jų patekimo sąlygas ir priežastis, organizuoja priemones tokių daiktų patekimui užkardyti;

2.15. organizuoti pavaldžių padalinių bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos institucijomis;

2.16. budint pagal slenkantį mėnesio grafiką turėti ryšį bet kuriuo paros metu su įstaigos vyriausiuoju specialistu (budinčiajai pamainai), operatyviai priimti sprendimus dėl ypatingų įvykių įstaigoje užkardymo ir likvidavimo;

2.17. ypatingų įvykių metu, per kuo trumpesnį laiką, privalo atvykti į pataisos namus ir iki Specialiųjų grupių atvykimo sustiprinti budinčios pamainos pareigūnų pajėgas bei padėti lokalizuoti ypatingo įvykio vietą;

2.18. vadovauja arba dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;

2.19. priima piliečius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais, pagal savo kompetenciją nagrinėja gaunamus piliečių ir nuteistųjų pasiūlymus, pareiškimus (prašymus) ir skundus;   

2.20. dalyvauja rengiant pavaldžių padalinių nuostatus ir šių padalinių darbuotojų pareigybių aprašymus, supažindina pavaldžių padalinių vadovus su jų pareigybių aprašymais pasirašytinai;

2.21. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus ir įstaigos direktoriaus įsakymų jam pavestas funkcijas.          

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 9 d. 13:35