Agnė Kreivėnienė (vaiko priežiūros atostogose)

 
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais su darbine veikla susijusiais teisės aktais;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.4. mokėti dirbti kompiuteriu su „Microsoft Office“ programų paketu;
1.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. pagal gautus pasiūlymus iš atskirų įstaigos struktūrinių padalinių, rengia pataisos namų darbo planų projektus ir teikia juos ARS vedėjui;

2.2. renka, kaupia, sistemina gautą medžiagą apie pataisos namų, jos struktūrinių padalinių darbą;

2.3. dalyvauja komisijos, tikrinančios slaptumo režimo užtikrinimą, veikloje;

2.4. užtikrina įslaptintų gaunamų ir siunčiamų dokumentų tvarkymą (priėmimą, išsiuntimą, dauginimą bei saugojimą). Teikia juos pataisos namų vadovybei bei vykdytojams;

2.5. tvarko norminių dokumentų, gautų iš aukštesnių pagal pavaldumą institucijų apskaitą, teikia vadovybei ir supažindina vykdytojus, seka jų pakeitimus ir papildymus, kontroliuoja jų vykdymo terminus;

2.6. registruoja pataisos namų rengiamus vidaus administravimo dokumentus, užtikrindamas šių dokumentų įtraukimą į pataisos namų dokumentų apskaitos sistemą, o prireikus – operatyvų informacijos apie juos valdymą;

2.7. teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl metodinės ar norminės literatūros leidinių pirkimoARS ar kitų įstaigos struktūrinių padalinių poreikiams;

2.8. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, užtikrindamas, kad teisės aktų nustatyta tvarka, kai reikia, būtų paliudytas Įstaigoje sudarytų ir jo oficialiai gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumas;

2.9. kasmet rengia pataisos namų dokumentacijos planus (neslaptus ir įslaptintus) ir kontroliuoja jų tvarkymą bei bylų formavimą įstaigos struktūriniuose padaliniuose;

2.10. ARS vedėjo pavedimu protokoluoja pataisos namuose vykstančius pasitarimus ir susirinkimus;

2.11. dalyvauja organizuojant kultūrinius ir pramoginius renginius nuteistiesiems bei įstaigos darbuotojams;

2.12. dalyvauja rengiant darbuotojų pareigybių aprašymus bei struktūrinių padalinių nuostatus;

2.13. ARS vedėjo pavedimu ruošia kitų dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, projektus;

2.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus įstaigos strateginiams tikslams pasiekti;

2.15. neesantARS vedėjo (atostogos, laikinasis nedarbingumas, komandiruotės ir kt.) laikinai atlieka jo funkcijas.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 30 d. 15:25