Ugnė Sabašinskienė (vaiko priežiūros atostogose) Airida Dvylienė

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį įgytą iki 1995 metų) arba lygiavertį išsilavinimą;

1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įskaitos skyriaus darbą, taip pat su dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimais;

1.4. mokėti dirbti kompiuteriu su „Microsoft Word“ ir „Microsoft Excel“ programų paketais.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. pildo suimtųjų, nuteistųjų, nuteistų laisvės atėmimo arba arešto bausme, nuteistųjų kaitos ir asmens bylų registracijos žurnalus, tikrina įskaitos bei archyvinių kortelių kartotekas;

2.2. vykdo suimtųjų, nuteistųjų, nuteistų laisvės atėmimo arba arešto bausme, nuteistųjų kiekybinę ir personalinę įskaitas;

2.3. tikrina gaunamus teismų ir kitus dokumentus, daro atitinkamus pakeitimus suimtųjų, nuteistųjų, nuteistų laisvės atėmimo arba arešto bausme, nuteistųjų įskaitos dokumentuose, tikrina ir kontroliuoja laisvės atėmimo bausmės laiko, lygtinio paleidimo ir kitus terminus;

2.4. nustato defektus suimtųjų, nuteistųjų, nuteistų laisvės atėmimo arba arešto bausme, nuteistųjų asmens bylų dokumentuose, tvarko tokių bylų apskaitą;

2.5. ruošia ir tikrina išleidžiamų į laisvę nuteistųjų, nuteistų laisvės atėmimo arba arešto bausme, sąrašus, ruošia paleidimo dokumentus, praneša apie tai kitoms pataisos namų tarnyboms;

2.6. ruošia ir išsiunčia Informatikos ir ryšių departamentui prie LR VRM pranešimus apie mirusius bei atlikusius bausmę suimtuosius, nuteistuosius, nuteistus laisvės atėmimo arba arešto bausme, taip pat šiuos pranešimus siunčia naudojant programą „PRISONIS“;

2.7. teikia duomenis statistinėms ataskaitoms;

2.8. esant būtinybei priima naujai atvykusius suimtuosius ir nuteistuosius nuteistus laisvės atėmimo arba arešto bausme, išleidžia asmenis, atlikusius laisvės atėmimo ar arešto bausmę, ar išvykstančius kitais pagrindais;

2.9. atlieka skyriaus vyriausiojo specialisto nuteistųjų įskaitai pareigas jam nesant (atostogos, liga, komandiruotė ir pan.);

2.10. teikia informaciją ir duomenis kitoms pataisos namų tarnyboms ir institucijoms pareigybės kompetencijos ribose;

2.11. atsako už pažymų apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą nuteistojo paleidimą į laisvę tvarkymą, saugojimą, registravimą pažymų apskaitos žurnale;

2.12. įteikia suimtiesiems, nuteistiesiems, nuteistiems laisvės atėmimo arba arešto bausme, adresuotus atsakymus iš kitų valstybinių institucijų į jų skundus, pareiškimus, pasiūlymus, supažindina su kitais gaunamais dokumentais, neesant skyriaus vyriausiojo specialisto nuteistųjų įskaitai;

2.13. išduoda susipažinimui nuteistųjų asmens bylas bei daro prašomas dokumentų kopijas, vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl susipažinimo su nuteistųjų ir suimtųjų asmens bylų dokumentais taisyklėmis“, daro įrašus apskaitos žurnale;

2.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės pavedimus siekiant pataisos namų strateginių tikslų įgyvendinimo.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 8 d. 21:16