Ingrida Stankevičienė

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo srityje;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. vadovauja Saugumo valdymo skyriaus specialistams nuteistųjų įskaitai užtikrinant skyriaus nuostatuose ir kituose teisės aktuose numatytų funkcijų įgyvendinimą;

2.2. pateikia pataisos namų direktoriaus pavaduotojui tvirtinti ketvirčio darbo planus nuteistųjų įskaitai ir kitus tvarkomuosius dokumentus;

2.3. sistemingai supažindina pavaldinius su nuteistųjų įskaitos darbą reglamentuojančiais pasikeitusiais ir priimtais naujais norminiais aktais;

2.4. dalyvauja priimant naujai atvykusius suimtuosius, nuteistuosius, nuteistus laisvės atėmimo arba arešto bausme;

2.5. dalyvauja išleidžiant į laisvę asmenis, atlikusius terminuotą laisvės atėmimo bausmę ar arešto bausmę ar kitais įstatymu reglamentuotais pagrindais, užtikrina paleidimo teisinį pagrindą;

2.6. kontroliuoja ir užtikrina suimtųjų, nuteistųjų, nuteistų laisvės atėmimo bausme arba arešto bausme, buvimo pataisos įstaigoje teisėtumą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus;

2.7. kontroliuoja ir tikrina suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimo arba arešto bausme įskaitos dokumentus bei jų bylos duomenų tikrumą ir tikslumą;

2.8. kaupia, sistemina, analizuoja statistinius duomenis apie bausmę atliekančius asmenis, šių duomenų pagrindu ruošia statistines ataskaitas;

2.9. dalyvauja pataisos įstaigos komisijų, į kurių veiklą įtraukiamas direktoriaus įsakymu, posėdžiuose;

2.10. įteikia suimtiesiems, nuteistiesiems, nuteistiems laisvės atėmimo arba arešto bausme, adresuotus atsakymus iš kitų valstybinių įstaigų į jų skundus, pareiškimus, pasiūlymus, supažindina su kitais teismo procesiniais dokumentais;

2.11. pataisos namų direktoriui pavedus, nagrinėja pataisos namuose bausmę atliekančių suimtųjų, nuteistųjų, nuteistųjų laisvės atėmimo arba arešto bausme, prašymus, pareiškimus, skundus, rengia atsakymus bei teikia jiems konsultacijas pareigybės kompetencijos ribose;

2.12. tvarko suimtųjų, nuteistųjų, nuteistų laisvės atėmimo bausme arba arešto bausme, kompiuterinę duomenų bazę, vykdo programinės priežiūros, duomenų suvedimo ir pateikimo kontrolę, užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal įstatymus ir kitus teisės aktus;

2.13. suderinus su Veiklos organizavimo skyriumi, rengia pavaldžių darbuotojų nuteistųjų įskaitai pareigybių aprašymus;

2.14. pagal kompetenciją rengia ir teikia pataisos namų direktoriui teisės aktų, susijusių su nuteistųjų įskaitos veikla, projektus;

2.15. siunčia pranešimus Migracijos tarnybai ir Migracijos departamentui apie naujai atvykusius užsieniečius atlikti paskirtos laisvės atėmimo ar arešto bausmės ir ruošiamus paleidimui į laisvę;

2.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės pavedimus siekiant pataisos namų strateginių tikslų įgyvendinimo.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 9 d. 13:35