Regimantas Mikalauskas

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam pareigūnui

 

1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo srityje;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

1.4. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

1.5. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečią lygį;

 

Šias pareigas einančio pareigūno funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, vadovybės nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

2.2. žino pataisos namų kriminogeninę būklę, apie jos pokyčius nedelsdamas praneša įstaigos direktoriui, jo pavaduotojui atsakingam už apsaugą ir priežiūrą ar SVS viršininkui;

2.3. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą, vietas, kur yra didžiausia tikimybė suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme pabėgti;

2.4. supažindina naujai priimtus dirbti jaunesniuosius specialistus su pataisos namų įrengimu, objektų ir teritorijų išdėstymu bei priežiūros ar apsaugos prižiūrėtojų darbo ypatumais, teikia jiems praktinę bei metodinę pagalbą tarnybos metu;

2.5. užtikrina pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme dienotvarkės bei suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme nustatytų elgesio taisyklių ir režimo reikalavimų laikymąsi, dienotvarkėje nustatytomis valandomis dalyvauja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme skaičiuotėse, patikrinimuose bei kituose, įstaigoje vykstančiuose, masiniuose renginiuose;

2.6. sužinojęs apie suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme chuliganiškus arba grupinio nepaklusnumo ir kitus, šiurkščiai pažeidžiančius pataisos namų vidaus tvarką veiksmus, apie tai nedelsdamas praneša SVS vyriausiajam specialistui budinčiajai pamainai ir imasi veiksmų šiems pažeidimams užkardyti bei esant galimybei juos nutraukti;

2.7. organizuoja ir dalyvauja gamybinės ir gyvenamosios zonų kratose, analizuoja kratų rezultatus, analizuoja suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme draudžiamų turėti daiktų patekimą į įstaigą, jų patekimo sąlygas ir priežastis, organizuoja priemones tokių daiktų patekimui užkardyti;

2.8. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles, esant būtinumui, panaudoja specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka;

2.9. konvojuoja (lydi) suimtuosius, nuteistuosius laisvės atėmimu ar arešto bausme neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos namų ribų metu;

2.10. nagrinėja pasiūlymus, pareiškimus, skundus SVS kompetencijos ribose, pagal priklausomybę atlieka tarnybinius tyrimus;

2.11. dalyvauja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme būrio drausminėse komisijose;

2.12. atlieka įeinančių (išeinančių) į (iš) pataisos namų asmenų apžiūrą bei daiktų patikrinimą;

2.13. ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę asmeniškai apžiūri kameras. Imasi priemonių pašalinti pastebėtus trūkumus;

2.14. savo kompetencijos ribose organizuoja jaunesniųjų specialistų mokymus, rengia tarnybinius užsiėmimus pagal mokymų teminį metų planą;

2.15. organizuoja ir praveda fizinio, kovinio ir specialaus pasirengimo užsiėmimus pataisos namų pareigūnams;

2.16. kiekvienų metų pabaigoje praveda pareigūnų fizinio, kovinio ir specialaus pasirengimo patikrinimą;

2.17. kai nėra SVS vyriausiojo specialisto dinaminės priežiūros veiklai (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai) atlieka jo funkcijas;

2.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės pavedimus siekiant pataisos namų strateginių tikslų įgyvendinimo.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 9 d. 13:35