Gedvydas Plioplys

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam pareigūnui

 

1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį  išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo srityje;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

1.4. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

1.5. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečią lygį.

 

Šias pareigas einančio pareigūno funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, vadovybės nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

2.2. žino pataisos namų kriminogeninę būklę, apie jos pokyčius nedelsdamas praneša įstaigos direktoriui, jo pavaduotojui atsakingam už apsaugą ir priežiūrą ar SVS viršininkui;

2.3. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą, vietas, kur yra didžiausia tikimybė suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme pabėgti;

2.4. kiekvieną darbo dieną praneša pataisos namų direktoriui arba jo pavaduotojui atsakingam už apsaugą ir priežiūrą apie suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme elgesį, apsaugos jaunesniųjų specialistų darbo rezultatus, siūlo konkrečias priežiūros ir apsaugos organizavimo priemones (priežiūros ir apsaugos pareigūnų pamainų sudėtį, pataisos namų objektų priežiūros ir apsaugos sustiprinimą, įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių kontrolę ir kitais klausimais);

2.5. kartu su SVS viršininku planuoja skyriaus darbą, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbo plane numatytų priemonių vykdymą;

2.6. užtikrina ginklų bei šaudmenų saugojimą, kontroliuoja jų išdavimą, priėmimą, apskaitą bei ginklų techninę būklę;

2.7. vadovauja SVS specialistams  ir jaunesniesiems specialistams, kontroliuoja jų tarnybą;

2.8. analizuoja jaunesniųjų specialistų tarnybos darbo rezultatus, rengia pataisos įstaigos direktoriaus Įsakymo dėl apsaugos vykdymo ir Apsaugos postų žiniaraščio kitai parai projektus, rengia Priežiūros paros žiniaraštį kitai parai, numatant pataisos namų patalpų, esančių gyvenamoje, gamybinėje, uždarojoje zonose, kratą ir apžiūrą bei kitas priežiūros priemones. Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius,rengia darbo grafikus;

2.9. kiekvieną darbo dieną dalyvauja SVS pareigūnų budinčiosios pamainos jaunesniųjų specialistų instruktavime;

2.10. supažindina naujai priimtus dirbti jaunesniuosius specialistus su pataisos namų įrengimu, objektų ir teritorijų išdėstymu bei priežiūros ar apsaugos prižiūrėtojų darbo ypatumais, teikia jiems praktinę bei metodinę pagalbą tarnybos metu;

2.11. esant būtinumui panaudoja specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka, kontroliuoja, kad pavaldūs pareigūnai laikytųsi šių priemonių saugojimo, panaudojimo ir apskaitos reikalavimų;

2.12. užtikrina pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme dienotvarkės bei suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme nustatytų elgesio taisyklių ir režimo reikalavimų laikymąsi, dienotvarkėje nustatytomis valandomis dalyvauja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme skaičiuotėse, patikrinimuose bei kituose, įstaigoje vykstančiuose, masiniuose renginiuose;

2.13. analizuoja suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme draudžiamų turėti daiktų patekimą į įstaigą, jų patekimo sąlygas ir priežastis, organizuoja priemones tokių daiktų patekimui užkardyti;

2.14. dalyvauja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme būrio drausminėse komisijose;

2.15. nagrinėja pasiūlymus, pareiškimus, skundus SVS kompetencijos ribose, pagal priklausomybę atlieka tarnybinius tyrimus;

2.16. rengia tarnybinius užsiėmimus pagal mokymų teminį metų planą;

2.17. organizuoja tinkamą SVS dokumentų valdymą, užtikrina SVS vedamų nomenklatūrinių bylų ir registrų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;

2.18. rengia SVS pareigūnų pareigybių aprašymų ir skyriaus nuostatų projektus;

2.19. atlieka įeinančių (išeinančių) į (iš) pataisos namų asmenų apžiūrą bei daiktų patikrinimą;

2.20. kai nėra SVS viršininko (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai) atlieka jo funkcijas;

2.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės pavedimus siekiant pataisos namų strateginių tikslų įgyvendinimo.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 8 d. 21:17