Vidaus tvarkos taisyklės

                                 PATVIRTINTA
                                                                       Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo
                                                                 direktoriaus 2016 m. gegužės 12 d.
                                         įsakymu Nr. 1-130

 

 

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – Lukiškių TI-K arba įstaiga) vidaus tvarką. Taisyklių tikslas – daryti įtaką Lukiškių TI-K pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų, atliekančių tarnybą, ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) bei atliekančių vidaus administravimą, elgesiui, siekiant užtikrinti tinkamą darbo organizavimą ir darbo drausmę.

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas (toliau - Statutas), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – Darbo kodeksas), kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus įsakymai, Lukiškių TI-K kolektyvinės sutarties Nr. 82-14/NP6-ESP-KD-5(15) nuostatos, Lukiškių TI-K darbo reglamentas, kiti teisės aktai.

 

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

3. Darbo ir poilsio laiką Lukiškių TI-K nustato šios įstaigos direktorius, vadovaudamasis Statutu, Darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“.

4. Darbuotojų darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę. Kasdieninė darbo trukmė neturi viršyti 8 darbo valandų per dieną. Darbuotojų, kurie dirba 40 valandų 5 darbo dienas per savaitę su dviem poilsio dienomis, darbas pirmadienį – ketvirtadienį pradedamas nuo 8 valandos ir baigiamas 17 valandą, penktadienį pradedamas nuo 8 valandos ir baigiamas 15 valandą 45 minutės. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti – nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minutės (45 minutės). Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda. 

5. Tam tikrų kategorijų darbuotojams, kurių pareigybių sąrašą tvirtina įstaigos direktorius, ir dirbantiems budinčiosiose pamainose darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 24 valandos (įskaitant budinčiosios pamainos instruktavimą ir perdavimą). Vidutinis darbo laikas per 7 dienų laikotarpį neturi viršyti 48 valandų, o poilsio tarp darbo dienų (pamainų) laikas privalo būti ne trumpesnis kaip 24 valandos. Minėtų darbuotojų darbo laikas pradedamas nuo 7 valandų 50 minučių ir baigiamas 8 valandą 20 minučių. Pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė yra 30 minučių, ji į darbo laiką neįskaitoma.

Pertraukas pailsėti ir pavalgyti (budinčiosiose pamainose) organizuoja ir užtikrina įstaigos direktoriaus budintysis padėjėjas, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir atsižvelgiant į tarnybos specifiką.

Apsaugos ir priežiūros skyriaus budinčiųjų pamainų ateinančio mėnesio darbo grafikus tvirtina direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis Apsaugos ir priežiūros skyrių arba jį pavaduojantis pareigūnas, suderinęs su darbuotojų atstovais.

Suderinti ir patvirtinti darbo (pamainos) grafikai privalo būti paskelbti įstaigos viešame stende arba informacinėje sistemoje ne vėliau kaip likus 7 kalendorinėms dienoms iki jų įsigaliojimo.

Dieninės pamainos apsaugos ir priežiūros pareigūnų grupės pataisos pareigūnai dirba įstaigos darbo grafike numatytu laiku.

Lukiškių TI-K direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, atskiriems įstaigos padaliniams ar darbuotojams gali nustatyti kitą darbo pradžios ir pabaigos laiką.

6. Darbo laiko apskaita įstaigoje tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais ir Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais darbo laiko apskaitą.

Įstaigos padalinių vadovai yra atsakingi už darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą. Direktoriaus įsakymu tvirtinamas įstaigos darbuotojų, kurie Profit-Web programoje pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, sąrašas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis, vizuotas jį rengusio atitinkamo padalinio darbuotojo, jo tiesioginio vadovo ir pasirašytas direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo pagal priskirtą administruojamą veiklos sritį, pateikiamas Buhalterinės apskaitos skyriui. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai registruojami Administracijos reikalų skyriuje atitinkamame dokumentų registre.

7. Darbuotojams, kurių pareigybiųsąrašas patvirtintas įstaigos direktoriaus įsakymu ir kurie  dirba nepertraukiamo budėjimo režimu, nustatoma suminė darbo laiko apskaita, apskaitos laikotarpiu imant trijų mėnesių ataskaitinį laikotarpį.

8. Lukiškių TI-K pasimatymų suteikimo bei siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo biuras dirba įstaigos direktoriaus įsakymu nustatytu laiku.

9. Karjeros valstybės tarnautojų gydytojų darbo trukmė per savaitę nustatoma pagal šių Taisyklių 4 punktą. Kitiems Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojams, kurie dirba pagal darbo sutartis ir teikia sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje laikomiems asmenims, kai šiems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, ir nuteistiesiems, atliekantiems arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, nustatoma pagal iš anksto patvirtintą darbo grafiką 38 valandų darbo savaitė, vadovaujantis Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1195 „Dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo. Minėtų darbuotojų pertrauka pailsėti ir pavalgyti prasideda atitinkamai pagal darbo specifiką, trunka 45 minutes.

10. Darbuotojų darbo pobūdis nustatomas jų pareigybių aprašymuose bei darbo sutartyse.

11. Darbuotojas, dirbantis kompiuteriu, po kiekvienos valandos nepertraukiamo darbo gali daryti iki 10 minučių poilsio pertrauką.

12. Darbuotojai, palikdami įstaigą tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne tarnybos ar darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą bei užsirašyti išvykų iš įstaigos darbo metu registracijos žurnale, kuris vedamas ir saugomas kiekviename įstaigos padalinyje.

13. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

 

III. MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ

 

14. Darbo užmokestis darbuotojams mokamas, jį pervedant į darbuotojo nurodytą sąskaitą banke, du kartus per mėnesį:

14.1. alga – kiekvieno mėnesio 5-10 dienomis;

14.2. avansas – kiekvieno mėnesio 20-25 dienomis.

15. Išmokant algą, darbuotojams įteikiami darbo užmokesčio atsiskaitymo lapeliai, kuriuose įrašomos darbuotojui tą mėnesį apskaičiuotos, išskaičiuotos ir išmokėtos sumos.

16. Pažyma apie darbuotojo darbo užmokestį išduodama esant raštiškam darbuotojo prašymui.

17. Duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu.

 

IV. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

18. Priimant į darbą darbuotoją:

18.1. tiesioginis vadovas supažindina pasirašytinai su administracijos padalinio, į kurį priimamas dirbti, nuostatais ir atitinkamu pareigybės aprašymu, Lukiškių TI-K reglamentu, šiomis Taisyklėmis, kitais svarbiais dokumentais, susijusiais su įstaigos veikla, darbo ar tarnybos organizavimu, išaiškina darbuotojo teises ir pareigas;

18.2. Ūkio skyriaus atsakingas darbuotojas pasirašytinai supažindina su Lukiškių TI-K priešgaisrinės saugos instrukcija, kitomis darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instrukcijomis;

18.3. Kriminalinės žvalgybos skyriaus atsakingas darbuotojas supažindina su pagrindinėmis teisės aktų nuostatomis dėl santykių dirbant su suimtaisiais ir nuteistaisiais. Pateikiamas pasirašyti Pasižadėjimas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymosi santykiuose su suimtaisiais ir nuteistaisiais (1 priedas).

19. Darbuotojams išduodami pareigūnų, valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimai, vadovaujantis atitinkama Statuto, Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Keičiantis darbuotojams, reikalai perduodami Lukiškių TI-K darbo reglamente nustatyta tvarka naujai paskirtam darbuotojui. Jeigu nėra naujai paskirto darbuotojo, reikalai perduodami padalinio vadovui arba darbuotojui, kuriam pavesta laikinai eiti atleidžiamojo pareigas, įforminant priėmimo ir perdavimo aktą.

21. Atleidžiami iš darbo ar perkeliami darbuotojai privalo naujai paskirtam darbuotojui, o kai jo nėra – padalinio vadovui, perduoti dokumentus, kurių užduotys nebaigtos vykdyti, turimas bylas, informacinę ar norminę medžiagą, knygas, įsigytas už valstybės biudžeto lėšas, spaudus. Atleidimo iš darbo dieną darbuotojai privalo grąžinti Ūkio skyriui patalpų raktus, kitas jiems išduotas materialines vertybes. Atleidžiami darbuotojai asmens identifikavimo korteles grąžina Apsaugos ir priežiūros skyriui, pažymėjimus ar nuolatinius leidimus – Personalo skyriui.

22. Darbuotojai privalo dalyvauti atitinkamų padalinių darbuotojams organizuojamose paskaitose ir seminaruose, nuolat savo iniciatyva kelti kvalifikaciją.

23. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

24. Lukiškių TI-K patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose vietose.

25. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje kiti asmenys būtų tik darbuotojui esant.

26. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius.

27. Lukiškių TI-K elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.  

28. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Lukiškių TI-K elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

29. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.

30. Darbuotojai, baigę darbo dieną, privalo palikti tvarkingą savo darbo vietą. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, išjungia visus kabinete esančius elektros įrenginius, užrakina duris ir, jei kabinete įrengta signalizacija, ją įjungia.

 

V. ĮĖJIMO Į LUKIŠKIŲ TI-K IR IŠĖJIMO TVARKA

 

31. Į Lukiškių TI-K administracinę teritoriją darbuotojai įleidžiami tik su tarnybiniais darbuotojų pažymėjimais (pareigūnai ir karjeros valstybės tarnautojai įleidžiami su tarnybiniais pažymėjimais, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, – su nuolatiniais leidimais), kurie pateikiami Kontrolės praleidimo punkte Nr. 1 budintiems darbuotojams.

32. Į Lukiškių TI-K režiminę teritoriją darbuotojai įleidžiami tik su asmens identifikavimo kortelėmis, kurios pateikiamos sutikrinimui Kontrolės praleidimo punkte Nr. 2 budintiems darbuotojams.

33. Į Lukiškių TI-K administracinę ir režiminę teritorijas nuosavomis transporto priemonėmis įvažiuoti draudžiama.

34. Leidimų rūšys, įėjimo, įvažiavimo į įstaigą ir išėjimo, išvažiavimo iš jos tvarka nustatyta Įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 122 „Dėl Įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų taisyklių patvirtinimo“.

35. Vadovaujantis Įeinančių į laisvės atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-262 „Dėl Įeinančių į laisvės atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įeinantiems į Lukiškių TI-K ir išeinantiems darbuotojams atliekama asmens apžiūra, asmens daiktų patikrinimas, siekiant išvengti draudžiamų turėti daiktų (reikmenų) į įstaigą patekimo.

 

VI. ELGESIO, APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

36. Įstaigos statutinių valstybės tarnautojų etikos principus, elgesio tarnybos ir ne tarnybos metu reikalavimus apibrėžia Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklės, patvirtintos Kalėjimų departamento direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4/07-79 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo“. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo etiką ir pareigas nustato Darbo kodeksas.

37. Įstaigos vadovybė užtikrina darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, skatina bendradarbiavimą, draugiškumą ir pagarbą kolektyve.

38. Įstaigoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi pagarbiai elgtis vieni su kitais bei asmenimis, laikomais įstaigoje.

39. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, taip pat laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

40. Darbuotojai, kuriems privalomos uniformos, privalo jas vilkėti. Uniformos turi būti švarios ir tvarkingos.

41. Darbuotojai, kuriems uniformos neprivalomos, turi vilkėti tvarkingus dalykinio stiliaus drabužius. Vieną darbo dieną per savaitę (penktadienį) galima dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Taisyklės privalomos visiems Lukiškių TI-K darbuotojams. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

43. Šios Taisyklės skelbiamos Lukiškių TI-K interneto ir intraneto svetainėse.

_____________________

 

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo vidaus tvarkos taisyklių priedas. Pasižadėjimas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymosi santykiuose su suimtaisiais ir nuteistaisiais

 

 

Į pradžią

Informacija atnaujinta 2016 m. gegužės 12 d. 16:23

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2019 m. vasaris
 
P
A
T
K
P
Š
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
Visi renginiai ir įvykiai

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos