Reglamentas

                                                

PATVIRTINTA

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo

direktoriaus 2015 m. spalio 16 d.

įsakymu Nr. 1-257

 

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO

DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – Lukiškių TI-K arba įstaiga) darbo organizavimo, vykdant jam pavestus uždavinius, tvarką.

2. Lukiškių TI-K savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, teisingumo ministro įsakymais, ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus įsakymais, Lukiškių TI-K nuostatais, Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymais, Lukiškių TI-K kolektyvinės sutarties Nr. 82-14/NP6-ESP-KD-5(15) nuostatomis, šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais.

3. Lukiškių TI-K veikla grindžiama teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms, įstatymo viršenybės, objektyvumo, visuomenės moralės, humanizmo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo principais.

                     

II. BENDRIEJI LUKIŠKIŲ TI-K STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI

 

Lukiškių TI-K struktūra

 

4. Lukiškių TI-K vadovauja direktorius, kuris yra atsakingas už įstaigai pavestų uždavinių vykdymą. Direktorius koordinuoja ir kontroliuoja įstaigos administracijos struktūrinių padalinių (toliau – padalinių) veiklą pats arba per pavaduotojus.

5. Direktorius turi pavaduotojus, kuriems nustato jų administruojamas veiklos sritis.

6. Lukiškių TI-K interesams valstybinės valdžios, valdymo ir kitose institucijose atstovauja direktorius. Direktoriui pavedus, jo pavaduotojai, padalinių vadovai ar kiti darbuotojai gali atstovauti įstaigai.

 7. Įstaigos direktoriaus nesant (atostogos, liga, komandiruotė ir kt.), pagal pareigybės aprašymą jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis Administracijos reikalų, Personalo ir Socialinės reabilitacijos skyrius.

Nesant įstaigos direktoriaus, o taip pat ir laikinai pagal pareigybės aprašymą jo funkcijas atliekančio direktoriaus pavaduotojo, direktoriaus funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, paskirtas teisingumo ministro įsakymu.

8. Lukiškių TI-K struktūrą nustato Kalėjimų departamento direktorius, vadovaudamasis įstatymais ar jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, atsižvelgdamas į įstaigos tikslus, uždavinius ir metinius veiklos planus.

9. Lukiškių TI-K pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus tvirtina įstaigos direktorius, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir teisingumo ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus.

10. Įstaigos padaliniams vadovauja viršininkai arba vedėjai (toliau – padalinių vadovai), kurie gali turėti pavaduotoją. Kai laikinai nėra padalinio vadovo, jo funkcijas atlieka jo pavaduotojas, atitinkamo padalinio darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme tokios funkcijos yra nustatytos, arba direktoriaus įsakymu paskirtas kitas įstaigos darbuotojas.

11. Įstaigos padaliniai savo veikloje vadovaujasi direktoriaus įsakymu patvirtintais padalinių nuostatais, pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai – pareigybių aprašymais, parengtais ir patvirtintais pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“, kiti darbuotojai – pareigybių aprašymais ir darbo sutartimis.

12. Padalinių vadovai atsako už vadovaujamiems padaliniams pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, darbo organizavimą, darbo drausmę, taip pat už direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų rezoliucijų ir žodinių pavedimų vykdymą. Taip pat turi užtikrinti, kad į darbą priimami darbuotojai ne vėliau kaip pirmąją jų darbo dieną būtų pasirašytinai supažindinti su padalinio, į kurį priimami dirbti, nuostatais ir atitinkamu darbuotojo pareigybės aprašymu.

 

Lukiškių TI-K veiklos organizavimas

 

13. Lukiškių TI-K kasmet sudaromi šie planavimo dokumentai:

13.1. įstaigos metinis veiklos planas;

13.2. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (einamųjų metų);

13.3. įstaigos padalinių pusmečių veiklos planai (Apsaugos ir priežiūros, Kriminalinės žvalgybos skyrių);

13.4. įstaigos padalinių ketvirčių veiklos planai (Administracijos reikalų, Personalo, Socialinės reabilitacijos ir Ūkio skyrių, Psichologinės tarnybos);

13.5. kiti planavimo dokumentai.

14. Įstaigos metų veiklos planai sudaromi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos strateginį veiklos planą, Kalėjimų departamento metų veiklos planą ir į Lukiškių TI-K direktoriui nustatytas pagrindines metų užduotis bei planuojamos veiklos rezultatų vertinimo rodiklius.

Lukiškių TI-K metinis veiklos planas tvirtinamas Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu ir skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje.

15. Įstaigos metinių veiklos planų rengimui organizuoti ir kontroliuoti, jų įgyvendinimui prižiūrėti, biudžetiniais metais pasiektiems rezultatams įvertinti, iškilusioms problemoms analizuoti ir planuojamo laikotarpio veiklos prioritetams nustatyti, Lukiškių TI-K direktorius įsakymu sudaro darbo grupę. Metų veiklos planų rengimo darbo grupė atskaitinga direktoriui, šios darbo grupės posėdžiai šaukiami įstaigos vadovybės ar šios grupės narių iniciatyva.

16. Pasiūlymus, reikalingą informaciją dėl įstaigos metinio veiklos plano rengimo Administracijos reikalų skyriui pateikia visi įstaigos padaliniai.

17. Įstaigos metų veiklos plano vykdymo ataskaitas rengia Administracijos reikalų skyrius. Informaciją apie programų vykdymą teikia įstaigos struktūriniai padaliniai ir darbuotojai. Programų vykdymo ataskaitos teikiamos įstaigos direktoriui, taip pat Kalėjimų departamento direktoriaus nustatytais terminais ir tvarka – Kalėjimų departamentui.

18. Planuojamų vykdyti einamaisiais metais viešųjų pirkimų planus rengia Ūkio skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, tvirtina įstaigos direktorius.

19. Įstaigos padaliniai savo veiklą planuoja pusmečiui arba ketvirčiui, išskyrus Buhalterinės apskaitos, Įskaitos skyrius ir Sveikatos priežiūros tarnybą. Šie padaliniai savo veiklą planuoja metams – priemones įtraukiant į įstaigos metų veiklos planą.Einamųjų metų pusmečių ir ketvirčių darbo planus rengia padalinių vadovai, tvirtina direktorius ar direktoriaus pavaduotojai pagal priskirtas administruojamas veiklos sritis.Planai pateikiami tvirtinti ne vėliau kaip iki einamojo pusmečio ar ketvirčio 5 d. irregistruojami kaip vidiniai įstaigos dokumentai Administracijos reikalų skyriuje (išskyrus Kriminalinės žvalgybos skyriaus planus, kurie turi slaptumo žymą „Riboto naudojimo“ ir saugomi skyriuje).

20. Už įstaigos padalinių pusmečių arba ketvirčių darbo planų rengimą ir įgyvendinimą tiesiogiai atsakingi atitinkamų padalinių vadovai. Kontrolę vykdo direktorius ir direktoriaus pavaduotojai pagal priskirtas administruojamas veiklos sritis.

21. Kiti planavimo dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka rengiami Kalėjimo departamento direktoriaus, įstaigos direktoriaus pavedimu.

22. Įstaigos direktoriui pagrindinius metų veiklos uždavinius (užduotis) bei veiklos rezultatų vertinimo rodiklius nustato teisingumo ministras.

Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į jam nustatytus pagrindinius metų veiklos uždavinius (užduotis) bei veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, nustato užduotis ir rodiklius direktoriaus pavaduotojams, Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkui, Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininkui ir Psichologinės tarnybos viršininkui.

Direktoriaus pavaduotojai, atsižvelgdami į jiems nustatytas pagrindines metų veiklos užduotis ir rodiklius, nustato juos pavaldiems padalinių vadovams.

Padalinių vadovai, atsižvelgdami į jiems nustatytas pagrindines metų veiklos užduotis ir rodiklius, užtikrina jiems nustatytų užduočių įgyvendinimą numatydami priemones struktūrinio padalinio ar įstaigos metiniame veiklos plane.

23. Už atliktus darbus atitinkami padaliniai ir įstaigos direktoriaus įsakymais paskirti atsakingi darbuotojai pateikia ataskaitas Administracijos reikalų skyriui, Kalėjimų departamento atitinkamam skyriui Kalėjimų departamento nustatytais terminais ir tvarka.

24.Įstaigos direktorius gali sudaryti darbo grupes, komisijas teisės aktų projektams, įvairiems klausimams nagrinėti ir pasiūlymams bei išvadoms teikti.

25. Kiekvieną dieną prieš pradedant tarnybą vyksta apsaugos ir priežiūros pareigūnų budinčiosios pamainos instruktavimas. Instruktažą praveda budėjimą priimantis direktoriaus budintysis padėjėjas ir jo pavaduotojas, kurie pateikia informaciją apie kriminogeninę būklę įstaigoje, praėjusios paros atliktus darbus, pateikia einamos paros darbų planus bei kitą aktualią informaciją. Taip pat sutikrina esančius pareigūnus bei skiria į konkrečius postus, patikrina jų aprangą ir išvaizdą.Darbo dienomis šiuose instruktažuose, pagal patvirtintą mėnesio grafiką, dalyvauja ir direktoriaus pavaduotojai, Apsaugos ir priežiūros bei Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininkai, o esant būtinumui – kiti įstaigos darbuotojai.

26. Įstaigos veiklos klausimai aptariami įstaigos direktoriaus, jo pavaduotojų ir padalinių vadovų pasitarimuose, kurie vyksta kiekvieną pirmadienį 9.00 val. Šiuose pasitarimuose direktoriaus nurodymu gali dalyvauti ir kiti įstaigos darbuotojai. Direktorius gali keisti pasitarimų dieną ir laiką.

27. Direktoriaus pavaduotojai gali kviesti padalinių vadovų ir kitų darbuotojų pasitarimus jiems pavestų uždavinių vykdymo ar administruojamų veiklos sričių klausimais.

28.Įstaigai iškeltų uždavinių, pasiektų rezultatų, vykdant metinį veiklos ir kitus planus, aptarimui gali būti organizuojami metiniai įstaigos pareigūnų bei darbuotojų susirinkimai.

29. Įstaigos bendrus darbuotojų susirinkimus, esant būtinumui, organizuoja įstaigos vadovybė, padalinių darbuotojų – įstaigos vadovybė ar padalinių vadovai. Jei susirinkime dalyvauja įstaigos direktorius, jis atlieka susirinkimo pirmininkaujančio funkcijas. Įstaigos bendrų darbuotojų susirinkimų protokolus saugo Administracijos reikalų skyrius.

30. Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro bei Kalėjimų departamento direktoriaus, Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymų nuostatas, įstaigos direktoriaus įsakymu gali būti sudaromos nuolatinės ir laikinosios komisijos, darbo grupės.

31. Nuolatinės komisijos sudaromos įstaigos direktoriaus įgaliotai ilgalaikei funkcijai vykdyti.

32. Direktorius įsakymu tvirtina nuolatinės komisijos sudėtį ir nurodo jai pavedamas užduotis už kurių įvykdymą komisija yra atsakinga savo veikloje ir, jei reikia, nustato komisijos darbo organizavimo tvarką.

33. Laikinosios komisijos sudaromos direktoriaus pavestai trumpalaikei funkcijai vykdyti.

34. Laikinosios komisijos sudaromos direktoriaus įsakymu, kuriame nustatomas komisijos sudarymo tikslas, užduotys, jų įvykdymo terminai.

35. Nuolatines ir laikinąsias komisijas sudaro komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius, nariai, jei reikia – profesinės sąjungos atstovas.

36. Komisijos pirmininkas, o jam nesant, – pirmininko pavaduotojas, įgyvendindamas komisijai pavestas užduotis, turi šias teises:

36.1. reikalauti teisės aktų nustatyta tvarka iš padalinių būtinų dokumentų, reikalingų komisijos veiklai;

36.2. pasitelkti nepavaldžių padalinių darbuotojus rengiant komisijos išvadas;

36.3. pasirašyti komisijos posėdžių protokolus, pažymas, išvadas;

36.4. kitas, kurias jam įsakymu suteikia įstaigos direktorius.                    

37. Komisijos pirmininkas, o jam nesant – pirmininko pavaduotojas, privalo:

37.1. organizuoti komisijos veiklą, užtikrinant komisijai skirtų uždavinių įgyvendinimą;

37.2. organizuoti komisijos posėdžių protokolavimą;

37.3. atsiskaityti direktoriui už komisijos nuveiktą darbą.

38. Didelės apimties bei sudėtingumo teisės aktų, kitų dokumentų projektams parengti, įstaigos direktoriaus įsakymu sudaromos darbo grupės.            

39. Direktoriaus įsakyme nustatomas darbo grupės sudarymo tikslas, užduotys, įvykdymo terminai.    

40. Darbo grupė sudaroma iš darbo grupės vadovo, jei reikia – jo pavaduotojo (-jų), sekretoriaus (jei reikia) bei narių.       

41. Darbo grupės vadovas, o jam nesant – vadovo pavaduotojas, įgyvendindamas darbo grupei pavestas užduotis, turi šias teises:

41.1. reikalauti, kad darbo grupės nariai laiku ir tinkamai atliktų pavestas užduotis dėl teisės aktų ar kitų dokumentų projektų parengimo;

41.2. teikti padaliniams teisės aktų ar kitų dokumentų projektus bei gauti iš jų pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

41.3. pasitelkti padalinių darbuotojus rengiant dokumento projektą;

41.4. kitas, kurias įsakymu suteikia direktorius.                 

42. Darbo grupės vadovas, o jam nesant – vadovo pavaduotojas, įgyvendindamas darbo grupei pavestas užduotis, privalo:

42.1. užtikrinti tinkamą darbo grupei nustatytų uždavinių vykdymą;

42.2. organizuoti posėdžius, jei reikia - jų protokolavimą;

42.3. teisės aktų nustatyta tvarka derinti teisės aktų, kitų dokumentų projektus su kitomis suinteresuotomis įstaigomis ir institucijomis.    

43. Darbo grupės nariai asmeniškai atsako už darbo grupės vadovo nurodymų tinkamą vykdymą. Dalyvavimas darbo grupės veikloje neatleidžia darbuotojų nuo jų tiesioginių, konkrečios pareigybės aprašyme suformuluotų, funkcijų tinkamo atlikimo. Skirstydami užduotis ir nustatydami jų įvykdymo terminus, padalinių vadovai turi atsižvelgti į darbuotojų, dalyvaujančių darbo grupės veikloje, užimtumą dėl šios veiklos.            

44. Komisijos, darbo grupės gali būti sudarytos iš kitų valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų tarnautojų, taip pat mokslo ir studijų institucijų atstovų. Tokio pobūdžio komisijos ir darbo grupės gali būti tvirtinamos įstaigos direktoriaus įsakymu, minėtų institucijų bei įstaigų vadovams sutikus.     

45. Direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, įvairūs projektai, pažymos bei kita) teisės aktų numatyta tvarka saugomi padalinyje, kuriame dirba komisijos pirmininkas, darbo grupės vadovas arba komisijos pirmininko sprendimu kitame padalinyje, kuriame tokie dokumentai gali būti saugomi.

46. Lukiškių TI-K nuolat veikia Ūkinės finansinės veiklos taryba, kurios sudėtį, įgaliojimus ir funkcijas įsakymu nustato įstaigos direktorius.

47. Įstaigos direktorius įsakymu skiria atsakingą(-us) darbuotoją(-us) už bendradarbiavimą su įstaigoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis bei jų nariais.       

48. Pareigūnų tarnybinio mokymo užsiėmimai organizuojami Reglamento X skyriuje nustatyta tvarka. Fizinio ir specialiojo pasirengimo užsiėmimai pareigūnams organizuojami pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą grafiką.          

 

III. ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI IR KITI DOKUMENTAI

 

Direktoriaus įsakymai ir jų rengimas

 

49. Direktorius, vykdydamas įstaigai nustatytus uždavinius, priima įsakymus:

49.1. veiklos klausimais;

49.2. turto valdymo klausimais;

49.3. personalo ir atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų klausimais;

49.4. komandiruočių, papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko klausimais;

49.5. atostogų klausimais;

49.6. nuteistųjų ir suimtųjų klausimais;

49.7. apsaugos ir priežiūros klausimais.

50. Direktorius priima nutarimus suimtųjų ir nuteistųjų klausimais.

51. Įsakymus ir nutarimus pasirašo direktorius ar jo funkcijas atliekantis direktoriaus pavaduotojas.

52. Pasiūlymus dėl įsakymo ar nutarimo rengimo direktoriui gali teikti jo pavaduotojai, įstaigos padalinių vadovai. Įsakymų ir jais tvirtinamų teisės aktų projektai turi būti parengti per 10 darbo dienų nuo pavedimo juos parengti dienos, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo terminas.

53. Direktoriaus įsakymų ir jais tvirtinamų dokumentų projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 “Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, kitais teisės aktais.

54. Direktoriaus įsakymų ir nutarimų projektus rengia darbuotojai arba padalinių vadovai pagal savo kompetenciją, kurie atsakingi už parengto dokumento tikslingumą bei paskirstymą suinteresuotiems padaliniams ar darbuotojams.

55. Direktoriui teikiamas pasirašyti įsakymo originalas, kurį prieš tai vizuoja:

55.1. įsakymo projektą rengęs darbuotojas(-ai);

55.2. įsakymo projektą rengusio darbuotojo(-ų) tiesioginis(-iai) vadovas(-ai);

55.3. Personalo skyriaus juriskonsultas, jei įsakymas gali turėti teisinių pasekmių;

55.4. Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkas – įsakymus, susijusius su įstaigai skirtų biudžeto asignavimų panaudojimu;

55.5. direktoriaus pavaduotojas(-ai) – pagal jam (-iems)priskirtas administruojamas veiklos sritis.

56. Įsakymu tvirtinamas kitas dokumentas (planas, grafikas ar pan.), gali būti nebūtinai vizuojamas reglamento 55 punkte nustatyta tvarka.

57. Direktoriaus įsakymai registruojami jų pasirašymo dieną įstaigos kompiuterinėje programoje – Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS), jų kopijos ne vėliau kaip kitą darbo dieną įkeliamos į DVS, o originalai saugomi Administracijos reikalų skyriuje. Įsakymų kopijos DVS priemonėmis perduodamos paskirstymo rodyklėje nurodytiems adresatams (vykdytojams), kurie su įsakymu susipažina ne vėliau kaip per tris darbo dienas, o esant būtinumui – nedelsiant.

Prižiūrėtojus, vyresniuosius prižiūrėtojus ir korpusų vyresniuosius su įsakymais supažindina Administracijos reikalų skyrius.

58. Direktoriaus įsakymai, nutarimai įsigalioja jų pasirašymo ir registravimo dieną, jei pačiuose įsakymuose ar nutarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

59. Direktoriaus įsakymus veiklos klausimais įstaigos interneto ir intraneto svetainėse skelbia Administracijos reikalų skyrius.

 

Kiti įstaigos dokumentai, jų derinimas ir pasirašymas

 

60. Įstaigos dokumentus pasirašo direktorius, direktoriaus pavaduotojai pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis ir kiti šiame Reglamente nurodyti įstaigos darbuotojai.

61. Direktorius pasirašo:

61.1. dokumentus, siunčiamus Lietuvos Respublikos Prezidentui, Prezidento kanceliarijai, Seimo Pirmininkui, jo pavaduotojams, Seimo komitetų pirmininkams, Seimo nariams, Seimo kontrolierių įstaigos vadovui, Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, ministrams, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkui ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui, prokuratūros įstaigoms (išskyrus, informacinio pobūdžio pranešimus apie nuteistųjų atvykimą ar išvykimą), Teisingumo ministerijai, Kalėjimų departamentui (išskyrus informacinio pobūdžio, kuriuos turi teisę pasirašyti direktoriaus pavaduotojai pagal jiems priskirtas veiklos sritis), kitų Seimo ir Vyriausybės įstaigų vadovams, tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms.

61.2. sutartis, susitarimus;

61.3. finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus, kuriuose būtinas įstaigos vadovo parašas;

61.4. pavaldžių padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

61.5. kitus įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jam priskirtus pasirašyti dokumentus.

62. Kiekvienas direktoriaus pavaduotojas, pagal administruojamas veiklos sritis, pasirašo (tvirtina):

62.1. siunčiamus dokumentus ir ataskaitas Kalėjimų departamento struktūriniams administracijos padaliniams, kurie susiję su atitinkamo pavaldaus padalinio veiklos sritimi;

62.2. siunčiamus ir persiunčiamus dokumentus Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms kurie susiję su atitinkamo pavaldaus padalinio veiklos sritimi;

62.3. atsakymus į suimtųjų (nuteistųjų) pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus;

62.4. atsakymus į piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

62.5. pažymas, informacinio pobūdžio raštus fiziniams ir juridiniams asmenims;

62.6. pavaldžių padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, vizuoja pavaldžių padalinių darbuotojų prašymus, paraiškas ir pan.;

62.7. vienkartinius leidimus asmenims, atvykusiems į pasimatymus su suimtaisiais (nuteistaisiais), taip pat vienkartinius leidimus asmenims, kuriems būtina patekti į įstaigos teritoriją su transporto priemone;

62.8. informacinio pobūdžio dokumentus suimtųjų (nuteistųjų) įskaitos tvarkymo klausimais;

62.9. suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylų pažymas;

62.10. kitus dokumentus, kuriuos įgalioja pasirašyti direktorius.

63. Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkas (jam nesant – Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas) pasirašo:

63.1 antrojo parašo teise visus finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus, kuriuose būtinas įstaigos vyriausiojo finansininko (buhalterio) parašas, banko ir kasos dokumentus, buhalterinės apskaitos dokumentus, direktoriui įgaliojus, – kitus finansinio ir ūkinio pobūdžio dokumentus;

63.2. kasos pajamų ir išlaidų orderius, banko mokėjimo pavedimus, čekius, paraiškas, avansines ataskaitas, atlyginimų mokėjimo žiniaraščius, įgaliojimus, PVM sąskaitas-faktūras;

63.3. perduodamų paketų su nuteistųjų daiktais sąrašus.

64. Personalo skyriaus viršininkas (jam nesant – Personalo skyriaus viršininko pavaduotojas) pasirašo siunčiamus pretendentų specialaus tikrinimo dokumentus.

65. Ūkio skyriaus vedėjas (jam nesant – Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas) pasirašo materialinių vertybių išdavimo iš sandėlio reikalavimus, limitines korteles.

66. Įgaliojimai Lukiškių TI-K direktoriaus pavaduotojams ar padalinių vadovams pasirašyti dokumentus ar atlikti kitus veiksmus gali būti suteikti ir kitais įstaigos direktoriaus įsakymais.

67. Direktoriui ar direktoriaus pavaduotojams pasirašyti teikiami dokumentai turi būti vizuoti: dokumento rengėjo, jo tiesioginio vadovo, suinteresuoto padalinio vadovo, direktoriaus pavaduotojo pagal jam priskirtą administruojamą veiklos sritį, prireikus, direktoriaus nurodymu, – ir kitų įstaigos darbuotojų. Vizuojamas įstaigoje liekantis dokumento egzempliorius arba išsiunčiamo dokumento egzempliorius (kai siunčiama tik elektroninio ryšio priemonėmis) – jo paskutiniojo lapo kitoje pusėje. Atskiriems dokumentams direktorius gali nustatyti kitą vizavimo tvarką.

 

IV. PAVEDIMAI, JŲ VYKDYMAS IR VYKDYMO KONTROLĖ

 

68. Lukiškių TI-K pavedimus duoti turi teisę:

68.1. direktorius – direktoriaus pavaduotojams pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis, padalinių vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas, bet kuriam darbuotojui pagal jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

68.2. direktoriaus pavaduotojai – pavaldiems padalinių vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat kitų padalinių vadovams ir darbuotojams, informuodami atitinkamą direktoriaus pavaduotoją;

68.3. padalinių vadovai – vadovaujamo padalinio darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

69. Direktoriaus pavedimai gali būti duodami direktoriaus rezoliucijomis, įsakymais, kita rašytine ar žodine forma.

70. Direktoriaus pavaduotojų pavedimai gali būti duodami rezoliucijomis, kita rašytine ar žodine forma, taip pat papildomomis rezoliucijomis, jei direktoriaus rezoliucijoje jiems nurodytą užduotį jie paveda vykdyti konkretiems darbuotojams pagal priskirtas veiklos administravimo sritis.

Jei pavedime nurodomas daugiau nei vienas vykdytojas, pagrindinis ir tiesioginis pavedimo vykdytojas yra asmuo, nurodytas rezoliucijoje pirmasis. Visi kiti pavedimo vykdytojai tiesioginio vykdytojo prašymu pagal savo kompetenciją pateikia pažymas arba konsultuoja žodžiu, vizuoja galutinį parengtą dokumentą. Už pavedimo įvykdymą per nustatytą terminą yra atsakingas pirmasis vykdytojas, nurodytas rezoliucijoje.

71. Padalinių vadovai direktoriaus rezoliucijoje jiems nurodytos užduoties vykdymą (išskyrus pavedimą atlikti tarnybinį patikrinimą) gali raštu ar žodžiu pavesti vadovaujamo padalinio konkretiems darbuotojams.

Jeigu pavedime dėl tarnybinio patikrinimo vykdymo rezoliucijoje nurodytam padalinio vadovui pavesta atlikti tarnybinį patikrinimą, rezoliucijoje nurodytas padalinio vadovas asmeniškai atlieka šį pavedimą. Jeigu padalinio vadovui pavesta organizuoti tarnybinio patikrinimo vykdymą, nurodytą užduotį gali atlikti jam pavaldūs darbuotojai.

72. Pavedimas (išskyrus pavedimus atlikti (organizuoti) tarnybinį patikrinimą), jei teisės aktuose ar pačiame pavedime nenurodyta kitaip, turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Pavedimai atlikti (organizuoti) tarnybinį patikrinimą turi būti atlikti teisės aktų nustatyta tvarka, jei pavedime nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

73. Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą laiką negalima dėl objektyvių priežasčių, nedelsiant apie tai turi būti pranešta pavedimą davusiam asmeniui, nurodant neįvykdymo priežastis ir naują įvykdymo terminą. Pavedimą davęs asmuo ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki įvykdymo termino pabaigos priima sprendimą dėl pavedimo vykdymo termino pratęsimo. Priėmus sprendimą pratęsti pavedimo įvykdymo terminą nustatomas naujas terminas pavedimui vykdyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo arba Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis.

Būtina vadovautis nuostata, kad pavedimo terminą galima pratęsti tik išimtiniais atvejais.

74. Laikoma, kad pavedimas įvykdytas, jeigu įvykdomos visos jame nurodytos užduotys, išspręsti visi jame pateikti klausimai ar į juos atsakyta iš esmės. Jei pavedimas įvykdomas netinkamai, visa medžiaga grąžinama rengėjams tobulinti, o pavedimo įvykdymo termino klausimą sprendžia pavedimą pasirašęs darbuotojas. Kai pavedimas įvykdomas ne rašytine forma (pvz., susitikimo metu ar telefonu), vykdytojas tai užrašo dokumento originalo paskutiniame lape virš apatinės paraštės, pasirašo ir nurodo datą.

75. Pavedimas gali būti duodamas nustatant kontrolinį pavedimo įvykdymo terminą ir (ar) jo trukmę kalendorinėmis dienomis (toliau – kontroliuojamas pavedimas). Tokiu atveju ant dokumento šalia rezoliucijos rašoma raidė „K“ ir terminas. Jei dokumento registruojamas DVS priemonėmis, įvykdymo termino žymėjimo skiltyje pažymima atitinkama kontrolinio įvykdymo termino data.

76. Kontroliuojamų pavedimų vykdymo apskaitą tvarko ir jų vykdymo duomenis apibendrina Administracijos reikalų skyrius:

76.1. kontroliuojamų vykdomųjų dokumentų registracija vykdoma bendra tvarka. Šių dokumentų apskaita ir vykdymo kontrolė tvarkoma įvedant kontrolines korteles, kuriose fiksuojama dokumento registracijos numeris, informacija apie siuntėją, įvykdymo terminas, vykdytojas bei įrašas apie įvykdymą arba dokumentus registruojant DVS, pažymint įvykdymo termino žymėjimo skiltyje atitinkamą kontrolinio įvykdymo termino datą;

76.2. likus 3 darbo dienoms iki kontroliuojamo pavedimo įvykdymo termino pabaigos, apie tai žodžiu informuojami vykdytojai ir jų tiesioginiai vadovai.

77. Keičiantis darbuotojams, atsakingiems už atitinkamo kontroliuojamo pavedimo įvykdymą bei kontrolę, reikalų perdavimo-priėmimo akte (jei jis nerašomas, – direktoriaus įsakyme) turi būti nurodoma, kam pavedama toliau vykdyti (įgyvendinti) šį kontroliuojamą pavedimą.

78. Už pavedimų įvykdymą nustatytu laiku atsako vykdytojai ir jų tiesioginiai vadovai.

79. Prireikus atskiriems pavedimams ar teisės aktams įgyvendinti direktoriaus įsakymu sudaromos darbo grupės arba komisijos.

 

V. DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS

 

80. Lukiškių TI-K dokumentų valdymą organizuoja ir už tai atsako Administracijos reikalų skyrius. Dokumentų valdymas vykdomas vadovaujantis galiojančiomis Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybėsgeneralinio direktoriaus, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais, reguliuojančiais dokumentų valdymą bei archyvo darbą, ir Administracijos reikalų skyriaus nuostatais.

81. Visi, išskyrus 82 punkte nurodyti, dokumentai kompiuterinių programų REGIS ir DVS pagalba registruojami atitinkamuose dokumentų registruose, kurių sąrašą įsakymu tvirtina įstaigos direktorius. Dokumentų registrų sąrašą rengia ir direktoriui tvirtinti teikia Administracijos reikalų skyrius.

Darbuotojai, gavę neužregistruotų dokumentų, privalo juos nedelsdami perduoti užregistruoti.

82. Neregistruojami gauti sveikinimai, kvietimai, reklaminiai lankstinukai, privataus pobūdžio laiškai, kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir rizika, kylančia dėl dokumentų neįtraukimo į apskaitos sistemą.

83. Asmenų prašymai, pateikti žodžiu, į kuriuos galima atsakyti nedelsiant, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar įstaigos interesų, įstaigoje neregistruojami, jei direktorius nenusprendžia kitaip. Į tokius prašymus turi būti atsakoma nedelsiant. Jeigu žodžiu į pateiktą asmens prašymą negalima atsakyti nedelsiant, asmeniui turi būti sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.

84. Dokumentus, gautus iš valstybinės valdžios institucijų, ministerijų, fizinių ar juridinių asmenų, užsienio šalių, Administracijos reikalų skyriaus raštvedys užregistravęs pateikia direktoriui ar jo funkcijas atliekančiam direktoriaus pavaduotojui.

85. Direktorius ar jo funkcijas atliekantis direktoriaus pavaduotojas, skirdamas dokumento užduoties vykdytoją, užrašo rezoliuciją pirmame dokumento lapenustatytoje vietoje arba rašo rezoliuciją DVS priemonėmis. Joje trumpai išdėstoma, kas ir kaip turi spręsti dokumente keliamus klausimus, gali būti nurodomas užduoties įvykdymo terminas (jei reikia), pasirašoma ir nurodoma rezoliucijos parašymo data. Direktorius gali nustatyti ir kitokią tvarką – įgalioti tam tikros rūšies dokumentus perduoti atsakingiems darbuotojams, kurie susipažįsta su dokumentais ir, jei reikia, rašo rezoliucijas ar pavedimus, paskirdami vykdytojus, užduotis ir įvykdymo terminą.

86. Kiekvienas direktoriaus pavaduotojas, pagal jam priskirtą administruojamą veiklos sritį, skiria dokumento vykdytoją ar rašo kitokią rezoliuciją.

87. Administracijos reikalų skyrius dokumentą atiduoda atsakingam už nurodytų užduočių vykdymą asmeniui (toliau – vykdytojas)arba siunčia jį DVS priemonėmis. Jei yra paskirti keli vykdytojai, pirmajam iš jų atiduodamas dokumento originalas, kitiems – kopijos.

88. Pasirašyti siunčiamieji dokumentai Administracijos reikalų skyriui registruoti turi būti pateikiami jų pasirašymo dieną. Siunčiamieji dokumentai pateikiami kartu su vizuotais egzemplioriais. Dokumento originalas ar originalai (atsižvelgiant į adresatų skaičių) išsiunčiami adresatams, o vizuotas egzempliorius dedamas į atitinkamą padalinio bylą, numatytą dokumentacijos plane. Atsakomasis dokumentas į bylą dedamas po iniciatyvinio, nežiūrint atsakomojo dokumento datos.

89. Gautus iš suimtųjų (nuteistųjų) dokumentus (prašymus, skundus, kreipimusis ir pan.), Administracijos reikalų skyriaus raštvedys DVS priemonėmis skenuoja, registruoja ir siunčia užrašyti rezoliuciją direktoriui. Direktorius DVS priemonėmis rašo rezoliuciją, paskirdamas atsakingą(-us) vykdytoją(-us). Vykdytojai pagal kompetenciją DVS priemonėmis gauna pavedimus ir paveda užduoti atlikti kitam vykdytojui arba patys ne DVS priemonėmis rengia dokumentų atsakymus. Už dokumentuose esančių rezoliucijų įvykdymą atsako pirmasis (pagrindinis) rezoliucijoje nurodytas vykdytojas, už dokumento įvykdymo kontrolę – padalinio vadovas (arba jo pavaduotojas) bei direktoriaus pavaduotojas, pagal administruojamas veiklos sritis.

90. Dokumentus, gautus iš Kalėjimų departamento, Šiaulių tardymo izoliatioriaus, Kauno tardymo izoliatoriaus ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų Administracijos reikalų skyriaus raštvedys DVS priemonėmis registruoja, įtraukia į apskaitą ir siunčia užrašyti rezoliuciją direktoriui arba kitam atsakingam darbuotojui. Direktorius DVS priemonėmis rašo rezoliuciją, paskirdamas atsakingą(-us) vykdytoją(-us). Vykdytojai pagal kompetenciją DVS priemonėmis gauna pavedimus ir paveda užduoti atlikti kitam vykdytojui arba patys ne DVS priemonėmis rengia dokumentų atsakymus. Parengti, pasirašyti atsakymai skenuojami, DVS priemonėmis registruojami, įtraukiami į apskaitą ir siunčiami šiame punkte minimoms įstaigoms.

Visiems kitiems adresatams dokumentai siunčiami paštu arba elektroniniu paštu.

91. DVS vartotojai privalo nuolat tikrinti DVS aplinką. DVS aplinkos netikrinimas neatleidžia nuo atsakomybės laiku įvykdyti užduotis ir pavedimus. Užduoties ar pavedimo išsiuntimas vykdytojui prilyginamas supažindinimo pasirašytinai faktui.

92. DVS vartotojai išeidami atostogų, išvykdami į komandiruotę privalo DVS užpildyti reikiamas skiltis apie nebuvimą darbo vietoje.

93. Jei dokumentas siunčiamas tik faksimilinio, elektroninio ryšio ar DVS priemonėmis, pateikiamas vienas dokumento egzempliorius (originalas).

94. Direktoriaus arba jo įgalioto darbuotojo pasirašytos sutartys registruojamos ir saugomos Buhalterinės apskaitos skyriuje.

95. Direktorius operatyviai supažindinamas su dokumentais gautais iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Seimo, Vyriausybės, Teisingumo ministerijos, Seimo kontrolierių įstaigos, Generalinės prokuratūros, tarptautinių institucijų, kurių jurisdikciją ar kompetenciją priimti Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigose laikomų asmenų pareiškimus yra pripažinusi Lietuvos Respublika, taip pat dokumentais su žyma „SKUBU“.

96. Darbuotojų elektroninio pašto adresais gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, persiunčiami į oficialią Lukiškių TI-K pašto dėžutę adresu: rastine@ltik.lt.

Oficialiu elektroninio pašto adresu gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, registruojami bendra tvarka.

97. Jeigu direktorius nenusprendžia kitaip, asmenų prašymai, kurie pateikti raštu elektroniniais ryšiais, tačiau nepasirašyti saugiu elektroniniu parašu, į kuriuos nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar įstaigos interesų, galima atsakyti nedelsiant, neregistruojami. Į tokius prašymus turi būti atsakyta nedelsiant.

98. Įslaptinta korespondencija registruojama, apskaitoma ir tvarkoma vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1307 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1194 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1307 „Dėl Įslaptintos informacijos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”,Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka.

99. Už padaliniuose sudaromų bylų tinkamą tvarkymą ir saugojimą iki jų perdavimo į bendrą įstaigos archyvą, atsako padalinių vadovai ir darbuotojai, atsakingi už padalinio bylų sudarymą pagal dokumentacijos planą.

100. Įstaigoje gautų dokumentų vertimą esant būtinumui iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą bei siunčiamų dokumentų vertimą į užsienio kalbą organizuoja Administracijos reikalų skyriaus viršininkas, įgyvendina Ūkio skyriaus atsakingas darbuotojas.

 

VI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS.

UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ INSTITUCIJŲ AR ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ PRIĖMIMAS

 

101. Visuomenės informavimu apie įstaigos veiklą ir palankios viešosios nuomonės formavimu rūpinasi direktorius arba jo įgaliotas atstovas. Informacija, kuri teikiama viešosios informacijos rengėjams bei skleidėjams, yra oficiali ir negali prieštarauti oficialiai Kalėjimų departamento pozicijai.

102. Pranešimai ir kita informacija visuomenės informavimo priemonių atstovams bei visuomenei teikiama vadovaujantis šiais principais: informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo, objektyvumo, etiškumo, asmens nekaltumo prezumpcijos.

103. Įstaigos direktorius ar jo įgaliotas atstovas dėl numatomo informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams iš anksto/nedelsdami faksimilinėmis ar elektroninio ryšio priemonėmis konsultuojasi su Kalėjimų departamento atstovu žiniasklaidai. Jei nebuvo galimybės konsultuotis iki informacijos pateikimo, Kalėjimų departamento atstovas žiniasklaidai informuojamas nedelsiant po informacijos pateikimo.

104. Apie atliekamą tarnybinį tyrimą arba vykstantį ikiteisminį tyrimą viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams teikiama tik tiek informacijos, kiek leidžiama pagal teisės aktų nuostatas.

105. Įstaigoje susidariusių ypatingų ar ekstremalių situacijų metu, taip pat atliekant veiksmus,sukėlusius didelį visuomenės susidomėjimą, informaciją viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams teikia tik Kalėjimų departamento direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas.

106. Informaciją apie įstaigoje vykusius ir aktualius visuomenei darbus, renginius, vizitus parengia atitinkamų padalinių vadovai arba atsakingi darbuotojai. Suderintą su direktoriumi arba jo įgaliotu atstovu informaciją, įstaigos interneto svetainėje http://www.kaldep.lt/lt/ltik/pradzia-ltik.html/ skelbia Administracijos reikalų skyrius.

107. Administracijos reikalų skyriaus darbuotojas Kalėjimų departamentui ne vėliau kaip per vieną darbo dieną pateikia informaciją apie vykusius įstaigoje ir aktualius visuomenei darbus, renginius, vizitus.

108. Įstaigos direktorius ar jo įgaliotas atstovas nedelsdamas pateikia Kalėjimų departamento atstovui žiniasklaidai informaciją apie vietinėje žiniasklaidoje (spaudoje, televizijoje, radijuje, elektroninėse informavimo priemonėse) publikuotus straipsnius, skelbtus pranešimus, neatitinkančius tikrovės, žeminančius Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ar atskirų darbuotojų reputaciją ar analizuojančius bausmių vykdymo sistemos veiklą.

109. Įstaiga, organizuodama renginius, į kuriuos planuojama kviesti valstybės valdžios institucijų pareigūnus, užsienio valstybių atstovus, iš anksto tai suderina su Kalėjimų departamentu.

110. Užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų ar organizacijų atstovų priėmimą organizuoja Lukiškių TI-K direktorius arba jo įgaliotas atstovas, apie tai informuodami Kalėjimų departamento Bendrąjį skyrių.Priėmimo darbotvarkė ir kita su priėmimu susijusi medžiaga pateikiama direktoriui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki priėmimo dienos, jei pats direktorius nenustato kitaip.

111. Įstaiga elektroninio ryšio priemonėmis nedelsdama informuoja Kalėjimų departamento atstovą žiniasklaidai apie renginius su aukščiausio rango valstybės valdžios institucijų pareigūnais, kai įstaiga nėra renginio iniciatorė (pvz., gavus informaciją apie tokio rango valstybės valdžios institucijų pareigūnų planuojamą apsilankymą įstaigoje, taip pat kai įstaiga numato dalyvauti kitos institucijos organizuojamame renginyje kaip partnerė ir pan.).

112. Direktorius ar jo įgaliotas atstovas teikdami informaciją viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu, Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašu, patvirtintu Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl veiklos, susijusios su informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMAS

 

113. Asmenys įstaigoje priimami kiekvieną darbo dieną darbo laiku, jų prašymai, skundai ir pranešimai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (toliau – Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 ”Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo”, Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

114. Įstaigos interneto svetainėje, adresu http://www.kaldep.lt/lt/ltik/pradzia-ltik.html/ skelbiama visa asmenims, norintiems pateikti prašymus, skundus ar pranešimus, aktuali informacija.

115. Asmenys prašymus gali pateikti tiek raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į įstaigą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį, faksu), tiek žodžiu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Lukiškių TI-K). Žodiniai prašymai priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti ir išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens ir įstaigos interesų.

116. Prašymai, skundai ir pranešimai, įstaigoje gauti paštu, faksimilinėmis priemonėmis, elektroniniu paštu ar asmenims apsilankius įstaigoje, priimami ir registruojami Administracijos reikalų skyriuje jų gavimo dieną. Užregistruoti prašymai, skundai ar pranešimai ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikiami įstaigos direktoriui, kuris savo rezoliucija paveda juos nagrinėti ir parengti atsakymų projektus darbuotojams pagal kompetenciją.

Pavedimai nagrinėti prašymus, skundus ir pranešimus duodami, jų vykdymas ir kontrolė atliekama Reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka.

117. Skundai ir pranešimai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu.

118. Informacija į pateiktus prašymus teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis.

119. Nagrinėjant suimtųjų (nuteistųjų) pasiūlymus, prašymus, pareiškimus ir skundus, nurodytų 117 ir 118 punktuose teisės aktų nuostatos taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas, kiti teisės aktai.

120. Suimtųjų (nuteistųjų) pasiūlymai, prašymai, pareiškimai ir skundai priimami, nagrinėjami ir atsakymai į juos įteikiami taip pat vadovaujantis Lukiškių TI-K laikomų suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų, pareiškimų ir skundų, adresuotų įstaigos direktoriui, priėmimo, nagrinėjimo ir atsakymų rengimo tvarkos apraše, patvirtintame Lukiškių TI-K direktoriaus 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1-149 „Dėl Lukiškių TI-K laikomų suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų, pareiškimų ir skundų, adresuotų įstaigos direktoriui, priėmimo, nagrinėjimo ir atsakymų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

VIII. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

 

121. Tarnybine komandiruote laikomas direktoriaus ar jo funkcijas atliekančio direktoriaus pavaduotojo įsakymu įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos į nustatytą vietą atlikti darbo funkcijų, vykdyti tarnybinio pavedimo, dalyvauti mokymuose Lietuvos Respublikos teritorijoje ar užsienyje.

122. Lukiškių TI-K darbuotojų išvykimas į tarnybines komandiruotes organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus ir įstaigos direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka.

123. Darbuotojų, vykstančių į komandiruotę, pozicija komandiruotės metu svarstomais klausimais turi sutapti su įstaigos oficialiąja pozicija. Atstovaudami įstaigai darbuotojai komandiruotės metu negali viršyti savo kompetencijos.

124. Prašymai dėl leidimo įstaigos darbuotojams vykti į tarnybinę komandiruotę užsienio valstybėje pateikiami Kalėjimų departamento direktoriui ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki išvykimo.

125. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę užsienio valstybėje įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu, gavus rašytinį Kalėjimų departamento direktoriaus leidimą.

126. Įstaigos direktoriui prašymas dėl leidimo vykti į tarnybinę komandiruotę, adresuotas teisingumo ministrui, pateikiamas derinti Kalėjimų departamento direktoriui ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki išvykimo, jei vykstama į tarnybinę komandiruotę užsienio valstybėje, ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki išvykimo, jei vykstama į komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje.

127. Įstaigos darbuotojai, grižę iš komandiruotės užsienio valstybėje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia direktoriui komandiruotės ataskaitą. Ataskaita nerengiama, kai vykstama į mokymus užsienyje ir mokymus organizuojanti įstaiga išduoda pažymėjimą ar sertifikatą.

128. Atsakaitas įstaigos intraneto svetainėje skelbia Administracijos reiklaų skyrius.

 

IX. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

 

129. Kasmetinės, nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl perkėlimo į kitas pareigas įstaigos pareigūnams ir valstybės tarnautojams suteikiamos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (toliau – Statutas), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) nustatyta tvarka. Kitos tikslinės atostogos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) nustatyta tvarka. Kasmetinės, tikslinės atostogos įstaigos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

130. Kasmet iki sausio 10 d. įstaigos padalinių vadovai turi pateikti Personalo skyriui pažymą apie savo vadovaujamo padalinio darbuotojų planuojamą atostogų laiką, suderintą su direktoriumi arba jo pavaduotojais pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis.

131. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos pagal Personalo skyriaus parengtą metinį atostogų grafiką, turintį įstaigos direktoriaus įsakymo galią, kuris perduodamas Buhalterinės apskaitos skyriui. Prašymai ir įsakymai dėl kasmetinių atostogų suteikimo nerengiami. Apmokėjimas už atostogas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstaigos direktorius kasmet pateikia Teisingumo ministerijos Personalo valdymo skyriui su Kalėjimų departamento direktoriumi suderintą savo atostogų grafiką, jam atostogos suteikiamos teisingumo ministro įsakymu. (punkto pakeitimas, patvirtintas Lukiškių TI-K direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1-53)

132. Prašymas dėl papildomos poilsio dienos ar laisvos nuo tarnybos dienos (valandų) suteikimo turi būti suderintas su atitinkamo padalinio vadovu ar/ir direktoriaus pavaduotoju pagal administruojamą veiklos sritį prieš 4 darbo dienas iki planuojamos laisvos dienos pradžios.

133. Darbuotojų prašymai dėl kasmetinių atostogų grafiko pakeitimo DVS priemonėmis turi būti suderinti su atitinkamo padalinio vadovu, direktoriaus pavaduotoju, pagal jam priskirtą administruojamą veiklos sritį, registruoti ir pateikti direktoriui. Direktoriaus rezoliucijomis patvirtinti prašymai siunčiami vykdyti Buhalterinės apskaitos ir Personalo skyriams. (punkto pakeitimas, patvirtintas Lukiškių TI-K direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1-53)

134. Darbuotoją, esant tarnybiniam būtinumui, atšaukti iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu. Esant tarnybiniam būtinumui arba darbuotojo tiesioginio vadovo (ar padalinį kuruojančio pavaduotojo) motyvuotam nesutikimui (neatlikti darbai, daug sergančiųjų tuo laikotarpiu padalinyje ir pan.), įstaigos direktorius gali nesuteikti darbuotojui grafike nurodytu laiku atostogų, o jų suteikimą perkelti vėlesniam laikotarpiui.

135. Padalinių vadovai turi užtikrinti, kad jų vadovaujamų padalinių darbuotojams duoti pavedimai jų atostogų metu būtų perduoti vykdyti kitiems darbuotojams.

 

X. MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 

136. Lukiškių TI-K darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas vykdomas vadovaujantis Statuto, Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso, Kalėjimų departamento direktoriaus, Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymais bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

137. Personalo skyrius kasmet rengia einamųjų metų valstybės tarnautojų mokymo planą. Planas suderintas su įstaigos direktoriumi, kasmet iki kovo 10 d., pateikiamas Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (toliau – VATIS) duomenų bazę. Įstaigai gavus per VATIS pranešimą apie mokymo plano ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamos Valstybės tarnautojų mokymo strategijos neatitiktis, patikslintas mokymo planas per VATIS patvirtinamas Valstybės tarnybos departamente iki einamųjų metų balandžio 10 d.

138. Personalo skyrius kasmet iki einamųjų metų vasario 1 d. rengia ataskaitą apie valstybės tarnautojų mokymą praėjusiais metais ir pateikia per VATIS Valstybės tarnybos departamentui.

139. Įstaigos drabuotojams įvairūs mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas siunčiant juos į Kalėjimų departamento Mokymo centrą, kitas kvalifikacijos tobulinimo įstaigas.

140. Jaunesniųjų pataisos pareigūnų mokymas organizuojamas tarnybos vietose. Esant tarnybiniam būtinumui, mokymas įstaigoje gali būti organizuojamas ir kitiems bausmių vykdymo sistemos darbuotojams.

141. Mokymą tarnybos vietose organizuoja įstaigos darbuotojai, kurie yra paskirti įstaigos direktoriaus įsakymu, pagal patvirtintus mokymo tarnybos vietose planus. Mokymas tarnybos vietose vykdomas pagal patvirtintus mėnesio mokymo renginių tvarkaraščius

 

XI. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

 

142. Įstaigos darbuotojai skatinami vadovaujantis Statutu, Valstybės tarnybos įstatymu, Darbo kodeksu ir kitais darbo santykius reguliuojančiais teisės aktais.

143. Direktoriaus įsakymu įstaigoje patvirtinta nuolat veikianti darbuotojų skatinimo komisija, kuri svarsto ir teikia siūlymus dėl įstaigos darbuotojų skatinimo.

144. Įstaigos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, iš sutaupytų darbo užmokesčio lėšų gali būti skiriama pašalpa įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstaigos pareigūnams ir valstybės tarnautojams gali būti skiriamos vienkartinės piniginės išmokos, vadovaujantis Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 “Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, vienkartinės piniginės išmokos mokamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarime Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ nustatyta tvarka.

 

XII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

145. Įstaigos pareigūnai ir valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn, o už įstaigai padarytą materialinę žalą – materialinėn atsakomybėn Statuto ar Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

Įstaigos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiami drausminėn, o už įstaigai padarytą materialinę žalą – materialinėn atsakomybėn darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

146. Įstatymų nustatytais atvejais įstaigos darbuotojai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

XIII. REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS

ĮSTAIGOS DIREKTORIUI IR KITIEMS DARBUOTOJAMS

 

147. Keičiantis direktoriui, įstaigos reikalai perduodami naujai paskirtam Lukiškių TI-K direktoriui. Jeigu nėra paskirto naujo direktoriaus, reikalai perduodami Teisingumo ministro ar Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu paskirtam direktoriaus pavaduotojuiar kitam asmeniui, kuriam pavesta laikinai eiti direktoriaus pareigas.

148. Keičiantis direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vadovui, reikalai direktoriaus pavedimu perduodami kitam darbuotojui. Paskyrus naują direktoriaus pavaduotoją ar padalinio vadovą, reikalai perduodami naujai paskirtam direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vadovui.

149. Atleidžiamas iš darbo arba perkeliamas į kitą darbą įstaigos darbuotojas privalo perduoti padalinio vadovui dokumentus, kurių užduotys nebaigtos vykdyti, ir turimas bylas, taip pat norminę ir informacinę medžiagą.

Keičiantis darbuotojams, atsakingiems už konkretaus įstatymo, Vyriausybės nutarimo ar kito teisės akto įgyvendinimą bei tokio teisės akto įgyvendinimo kontrolę, reikalų perėmimo akte nurodoma, kam pavedama toliau vykdyti šias funkcijas.

150. Reikalai perduodami naujai paskirtam į atleidžiamojo pareigas darbuotojui. Tais atvejais, kai naujai paskirto darbuotojo nėra, reikalai pagal aktą perduodami padalinio vadovui arba darbuotojui, kuriam pavesta laikinai eiti atleidžiamojo pareigas.

151. Keičiantis įstaigos darbuotojui, reikalai perduodami pagal reikalų perdavimo-priėmimo aktą, kurį tvirtina:

151.1. keičiantis direktoriaus pavaduotojams – direktorius;

151.2. keičiantis padalinių vadovams ir kitiems darbuotojams – direktorius arba jo pavaduotojas pagal priskirtą administruojamą veiklos sritį.

152. Atleidžiami iš pareigų darbuotojai privalo savo padalinio vadovui perduoti už įstaigos lėšas įgytas knygas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį darbuotojas visiškai materialiai atsakingas arba buvo gavęs naudoti.

 

XIV. ANTSPAUDŲ NAUDOJIMAS

 

153. Lukiškių TI-K turi antspaudus su Lietuvos valstybės herbu. Įstaigos antspaudai naudojami teisės aktų nustatyta tvarka.

Antspaudas su Lietuvos valstybės herbu (Nr. 1) naudojamas direktoriaus, jo pavaduotojų ar įgaliotų asmenų pasirašytiems dokumentams tvirtinti. Šį antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Įskaitos skyriaus viršininkas.

Antspaudas su Lietuvos valstybės herbu (Nr. 2) naudojamas finansiniams dokumentams tvirtinti. Šį antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkas.

154. Įstaigos direktorius saugoti antspaudus su Lietuvos valstybės herbu gali įgalioti kitus darbuotojus. Šiuo atveju už konkretaus antspaudo saugojimą atsako direktoriaus įgaliotas įstaigos darbuotojas.

155. Lukiškių TI-K antspaudai su Lietuvos valstybės herbu gaminami, saugomi, apskaitomi, nadojami ir sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XV. ARCHYVO TVARKYMAS

 

156. Archyviniai dokumentai tvarkomi, naudojami ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

157. Lukiškių TI-K ilgo saugojimo dokumentų bylos per 2 metus nuo jų užbaigimo, padalinių turi būti perduotos saugoti į įstaigos archyvą tolesniam saugojimui. Trumpo saugojimo dokumentų bylos saugomos padaliniuose arba archyve.

158. Lukiškių TI-K archyvą tvarko Administracijos reikalų skyriaus darbuotojas, atsakingas už archyvo tvarkymą.

159. Saugomų dokumentų tinkamą priežiūrą, teisingą laikymą ir naudojimą, jų apskaitą, ilgo saugojimo dokumentų parengimą valstybiniam saugojimui organizuoja ir už šių funkcijų vykdymą atsako Administracijos reikalų skyriaus viršininkas ir šio skyriaus darbuotojas, atsakingas už archyvo tvarkymą.

160. Dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, vertinimą atlieka ir sprendimus dėl tolesnio jų saugojimo ar atrinkimo naikinti siūlo padaliniai, kartu su Administracijos reikalų skyriaus darbuotoju, atsakingu už archyvo tvarkymą.

Atrinkti naikinti dokumentai naikinami pritarus įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintai Dokumentų ekspertų komisijai, pagal naikinti atrinktų dokumentų aktą, kuris derinamas su Kalėjimų departamentu ir tvirtinamas įstaigos direktoriaus arba jo funkcijas atliekančio direktoriaus pavaduotojo.

161. Įstaigos padalinio panaikinimo atveju visi šio padalinio ilgo ir trumpo saugojimo dokumentai perduodami į įstaigos archyvą.

 

XVI. TARNYBINIO TRANSPORTO IR MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

162. Lukiškių TI-K tarnybinis transportas naudojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir įstaigos direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka.

163. Lukiškių TI-K tarnybiniai mobilieji telefonai naudojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento ir įstaigos direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka.

 

___________________

                            

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018 m. vasario 27 d. 14:24

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2019 m. vasaris
 
P
A
T
K
P
Š
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
Visi renginiai ir įvykiai

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos