Nuostatai

 PATVIRTINTA

                                                  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

                                         2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-65

                                                  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

                                                       (2016 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1R-239

redakcija)

 

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant kardomąją priemonę – suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes.

2. Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

3. Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu: Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas. Įstaigos buveinės adresas: Lukiškių skg. 6, LT-01108 Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

5. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota Teisingumo ministerija.

6. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo vieši pranešimai skelbiami įstaigos interneto svetainėje, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo veiklos tikslas – vykdyti kardomąją priemonę – suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes.

8. Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

8.1. užtikrina įstatymų nustatytą įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus;

8.2. tvarko įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų įskaitą, organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų priėmimą į įstaigą, nukreipimą į kitas įstaigas ir jų paleidimą iš įstaigos, atskirais atvejais pristato (konvojuoja) suimtuosius ir nuteistuosius į Laisvės atėmimo vietų ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;

8.3. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų asmens duomenis, susijusius su kardomosios priemonės – suėmimo, arešto ir laisvės atėmimo bausmės vykdymu;

8.4. užtikrina įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas;

8.5. užtikrina įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų maitinimą ir materialinį aprūpinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas normas;

8.6. vykdo socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekdamas užtikrinti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą;

8.7. organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu įstaigoje, taip pat nuteistųjų užimtumą darbu už įstaigos teritorijos ribų;

8.8. organizuoja įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą naudinga bei tikslinga veikla;

8.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia socialinio tyrimo išvadas ir kitus dokumentus dėl nuteistųjų, kuriuos rengiamasi lygtinai paleisti iš įstaigos, teikia reikalingą pagalbą įstaigoje veikiančiai Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai;

8.10. organizuoja įstaigoje laikomų suimtųjų, nuteistųjų ir į įstaigą besikreipiančių asmenų priėmimą;

8.11. vykdo kriminalinę žvalgybą, atlieka ikiteisminius tyrimus, kitais būdais ir priemonėmis vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;

8.12. vykdo kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminius tyrimus dėl įstaigos pareigūnų, nestatutinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų;

8.13. nustatyta tvarka įsigyja reikalingos įrangos, medžiagų ir kitų vertybių;

8.14. užtikrina tinkamą pastatų, statinių, inžinerinės ir kitos technikos eksploatavimą ir remontą;

8.15. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą, užtikrina, kad ištekliai būtų naudojami racionaliai ir taupiai;

8.16. periodiškai analizuoja, prognozuoja ir planuoja įstaigos tarnybinę, ūkinę ir finansinę veiklą, kaupia statistinę ir kitą informaciją;

8.17. teisės aktų nustatyta tvarka priima į tarnybą pareigūnus ir valstybės tarnautojus, sudaro darbo sutartis su darbuotojais, rūpinasi pareigūnų įvadiniu profesiniu ir fiziniu parengimu, darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, užtikrina jiems reikiamas darbo ir poilsio sąlygas;

8.18. nustatyta tvarka ir laiku informuoja Kalėjimų departamentą apie kriminogeninės būklės pakitimus įstaigoje, teikia teisės aktų nustatytas statistikos ir kitas ataskaitas;

8.19. nustatyta tvarka organizuoja įstaigos dokumentų valdymą;

8.20. dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus kardomosios priemonės – suėmimo ir bausmių vykdymo srityse;

8.21. užtikrina įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos privalomą medicininę kontrolę ir nustatytos apimties sveikatos priežiūrą;

8.22. užtikrina higienos, sanitarinių ir priešepideminių reikalavimų įgyvendinimo kontrolę, medicininių priešepideminių priemonių vykdymą;

8.23. teikia siūlymus Kalėjimų departamentui, taip pat savarankiškai rengia ir įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondųfinansuojamus projektus kardomosios priemonės – suėmimo ir bausmių vykdymo srityse;

8.24. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS TEISĖS

 

9. Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

9.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir dokumentus įstaigos kompetencijai priskirtais klausimais;

9.2. sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

9.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdyti viešojo administravimo funkcijas;

9.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

9.5. turėti ir kitų, nei šių nuostatų 4 punkte nurodytų, teisėtai gautų lėšų.

10. Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimasturi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo veikla organizuojama vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus tvirtinamu metiniu veiklos planu. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas įstaigos interneto svetainėje.

12. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo veikla reguliuojama įstaigos direktoriaus įsakymais tvirtinamais: darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais, kitais teisės aktais.

13. Lukiškių tardymo izoliatoriui-kalėjimui vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia teisingumo ministras.

14. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktorius yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento direktoriui ir atskaitingas teisingumo ministrui.

15. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktorius turi pavaduotoją (pavaduotojus). Pavaduotojas (pavaduotojai) tiesiogiai pavaldus (pavaldūs) ir atskaitingas (atskaitingi) įstaigos direktoriui.

16. Kai nėra Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta tokia funkcija, arba teisingumo ministro įsakymu paskirtas kitas įstaigos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos pareigūnas.

17. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktorius:

17.1. sprendžia įstaigos kompetencijai priskirtus klausimus ir atsako už įstaigai nustatyto veiklos tikslo pasiekimą, veiklos planavimą ir organizavimą, funkcijų atlikimą;

17.2. atstovauja įstaigai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

17.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad įstaigoje būtų vykdomi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai;

17.4. kasmet teikia Kalėjimų departamentui įstaigos metinę veiklos ataskaitą, teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už įstaigos veiklą;

17.5. spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus, kitus vidaus administravimo dokumentus;

17.6. pagal kompetenciją užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios įstaigos vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

17.7. priima į pareigas ir iš jų atleidžia pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria nuobaudas ir pašalpas;

17.8. užtikrina įstaigoje darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą;

17.9. teisės aktų nustatyta tvarka skiria paskatinimus ir nuobaudas įstaigoje laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems;

17.10. atlieka kitas įstatymų, šių nuostatų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

 

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

18. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo finansų kontrolė atliekama įstaigos direktoriaus tvirtinamų finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

19. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

20. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo veiklą taip pat prižiūri ir kontroliuoja Kalėjimų departamentas ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotos institucijos.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Į pradžią

 

 

Informacija atnaujinta 2017 m. birželio 6 d. 15:21

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2019 m. vasaris
 
P
A
T
K
P
Š
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
Visi renginiai ir įvykiai

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos