Laisvos darbo vietos


Daugiau informacijos apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

Lukiškių skg. 6, LT-01108 Vilnius

Tel. +370 5 2649140

Faks. +370 5 2617904

El. paštas: rastine@ltik.lt

 

Komisijos, darbo grupės ir komitetai

SVARBIAUSIOS ĮSTAIGOJE VEIKIANČIOS KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS BEI KOMITETAI

 

Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime yra Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu sudaryta kolegiali, visuomeniniais pagrindais veikianti institucija, priimanti sprendimus dėl nuteistųjų prašymų lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos.

 

Darbuotojų valdymo komitetas

Nuolat veikiantis patariamasis organas, kuris sprendžia iškylančias problemas, susijusias su tarnybos (darbo) Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime sąlygomis ir socialinėmis garantijomis.

 

Derybų komitetas

Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime veikiančio Darbuotojų valdymo komiteto patariamasis organas, kuris sprendžia Darbuotojų valdymo komiteto suformuluotus klausimus, susijusius su tarnybos (darbo) Lukiškių TI-K sąlygomis ir socialinėmis garantijomis, kurių dėl ribotų laiko išteklių ar šalių interesų susikirtimo negali išspręsti Darbuotojų valdymo komitetas.

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas

Derina darbdavio ir darbuotojų interesus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje dvišaliu socialinių partnerių (Lukiškių TI-K ir darbuotojų atstovų (šalių) bendradarbiavimo principu.

 

Ūkinės finansinės veiklos taryba prie įstaigos direktoriaus

Nuolat veikianti įstaigos direktoriaus patariamoji taryba, kuri analizuoja bei kontroliuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą, numato priemones jai gerinti, svarsto ir  teikia Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktoriui pasiūlymus dėl skirtų įstaigai biudžeto asignavimų planavimo ir efektyvaus, atitinkančio programose nustatytus uždavinius ir tikslus, naudojimo.

 

Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ir informacijos nagrinėjimo komisija

Nuolat veikianti komisija, skirta svarstyti, priimti ar atšaukti įstaigos valstybės tarnautojų prašymus dirbti kitą darbą.

 

Valstybės biudžeto programos ,,Bausmių sistema“ vykdymui ir vykdymo kontrolei komisija

Kasmet patvirtinama komisija, kontroliuojanti metinį Programos vykdymą įstaigoje, analizuojanti pasiektus rezultatus, rengianti išvadas ir pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl Programos uždavinių ir priemonių įgyvendinimo bei vertinimo kriterijų vykdymo.

 

Viešųjų pirkimų komisija

Nuolat veikianti komisija, organizuojanti ir vykdanti viešuosius pirkimus įstaigoje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

 

Specialioji ekspertų komisija

Nuolat veikianti komisija, skirta administracijos padalinių įslaptintos informacijos apsaugai koordinuoti, informacijos įslaptinimo pagrįstumui įvertinti bei kitiems klausimams spręsti susijusiems su įslaptintos informacijos apsaugos sritimis.

 

Dokumentų ekspertų komisija

Nuolat veikianti komisija, skirta nagrinėti dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo klausimus.

 

Nereikalingo ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto nurašymo komisija

Kuri sprendžia dėl įstaigoje pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti valstybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo darbų atlikimo.

 

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo komisija

Komisija nagrinėja įstaigos darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe atvejus, rengia dokumentus ir teikia išvadas įstaigos direktoriui

 

Vadovų rezervo atrankos ir vertinimo komisija

Komisija kasmet rengia įstaigos darbuotojų sąrašą, kur atrenkami motyvuoti, lojalūs bausmių vykdymo sistemai, siekiantys tobulėti, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir sveikatos reikalavimus atitinkantys, ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje turintys pareigūnai (toliau- kandidatai), kurių kandidatūras su jų sutikimais teikia tiesioginiai vadovai, profesinės sąjungos ar patys pareigūnai. Pareigūnai, atitinkantys išdėstytus reikalavimus ir tinkami eiti vadovų (direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, struktūrinių padalinių vadovų) pareigas, įtraukiami į sąrašą, kuris teikiamas Kalėjimų departamento direktoriui.

 

Pareigūnų prašymų pratęsti tarnybą nagrinėjimo komisija

Komisija teikia įstaigos direktoriui siūlymus dėl pareigūnų tarnybos pratęsimo.

 

Pareigūnų ir jauneniųjų pareigūnų kvalifikacijos vertinimo komisija

Komisija vertina pareigūnų ir jaunesniųjų pareigūnų tarnybinę veiklą, rengia dokumentus ir teikia išvadas įstaigos direktoriui.

 

Karjeros valstybės tarnautojų kvalifikacijos vertinimo komisija

Komisija vertina karjeros valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, rengia dokumentus ir teikia išvadas įstaigos direktoriui.

 

Darbuotojų skatinimo komisija

Komisija teikia įstaigos direktoriui siūlymus dėl įstaigos darbuotojų skatinimo.

 

Paimtų iš neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir naikinimo komisija

Komisija atsakinga už paimtų iš neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų laikymą, apskaitą, saugojimo organizavimą, sunaikinimą ir jo kontrolę.

 

Krizių įveikos komanda

Komanda vykdo Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programoje nustatytas funkcijas ir reikalavimus

 

Suimtųjų ir nuteistųjų kūno sužalojimų prevencijos ir tyrimo įstaigoje komisija

Komisija atsakinga už suimtųjų ir nuteistųjų kūno sužalojimų prevencijos priemonių vykdymo kontrolę ir pasiūlymų šių priemonių tobulinimui ir kontrolei gerinti pateikimą įstaigos direktoriui.

 

Drausmės komisija

Komisija atsakinga už teisėtą ir objektyvų įstaigoje laikomų asmenų įvykdytų drausmės pažeidimų nagrinėjimą, diferencijuotą drausminio poveikio priemonių taikymą, sustiprintą suimtųjų/nuteistųjų, linkusių užpulti ar pabėgti priežiūrą, naujai atvykusių į įstaigą asmenų suskirstymą į būrius ir kameras.

 

Nuteistųjų įdarbinimo komisija

Komisija svarsto nuteistųjų įtraukimo į darbą klausimus, atsižvelgiant į jų darbingumą, turimą kvalifikaciją ir kitus nustatytus reikalavimus.

 

 

Informacija atnaujinta 2018 m. liepos 12 d. 10:55

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2019 m. vasaris
 
P
A
T
K
P
Š
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
Visi renginiai ir įvykiai

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos