Laisvos darbo vietos


Daugiau informacijos apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

Lukiškių skg. 6, LT-01108 Vilnius

Tel. +370 5 2649140

Faks. +370 5 2617904

El. paštas: rastine@ltik.lt

 

Klausimai

Karjera
Prašau suteikti informaciją apie priėmimą į darbą Jūsų įstaigoje. Kokie reikalavimai taikomi priimamiems į darbą darbuotojams?

Informacija apie reikalingus darbuotojus ir jiems keliamus reikalavimus yra skelbiama įstaigos interneto svetainėje Karjera.

Pasimatymai ir skambučiai
Ar galiu paskambinti savo broliui, ar tai neįmanoma ir reikia rašyti prašymą dėl pasimatymo su juo?

Pataisos įstaigose atliekančių bausmę nuteistųjų skambinimo telefonu tvarką reglamentuoja Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (Žin., 2003, Nr. 76-3498; 2004, Nr. 98-3648; 2010, Nr. 10-494) 123 – 127 punktai, kuriuose nėra nustatytos skambinimo nuteistiesiems į jų bausmės atlikimo vietą sąlygos, t. y. artimiesiems ar kitiems asmenims skambinti nuteistiesiems negalima.  
Tardymo izoliatoriuose laikomų suimtųjų skambinimo telefonu tvarką reglamentuoja Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių (Žin., 2009-06-09, Nr. 68-2782) 73 – 78 punktai, kuriuose nėra nustatytos skambinimo suimtiesiems į jų suėmimo vykdymo vietą sąlygos, t. y. artimiesiems ar kitiems asmenims skambinti nuteistiesiems negalima.  
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad informacija apie Jūsų brolio (nenurodytas vardas ir pavardė) bausmės atlikimą Jums bus pateikta, kai bus įvykdyti šie teisės aktų reikalavimai:

  • pateiktas savanoriškas asmens (duomenų subjekto – Jūsų brolio) sutikimas, kuris aiškiai išreikštas rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią, tvarkyti jo ypatingus asmens duomenis (teistumas) jam žinomu tikslu (Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) 2 straipsnio 1, 3, 4, 8, 11 dalys, 5 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktai);
  • prašyme nurodyta pageidaujama gauti konkreti informacija, pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas, prašymas pasirašytas, pateikta notaro patvirtinta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija arba pateikti Jūsų atstovo tapatybę ir atstovavimą liudijantys dokumentai (Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 2 straipsnio 9 dalis, 12 straipsnio 1, 4, 6 dalys (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008).

Informacija apie suteikiamus pasimatymus su laikomais įstaigoje asmenimis yra skelbiama interneto svetainėje Struktūra ir kontaktaiAsmenų aptarnavimas.

Laiškai
Prašau paaiškinti, kokia įstaigoje laikomų asmenų laiškų išsiuntimo tvarka, nes aš išsiunčiau laišką į Jūsų įstaigą ketvirtadienį, o asmuo esantis įstaigoje gavo tarkim antradienį ir parašė man atsakymą tą pačią dieną, bet aš gavau po 7 dienų. Laiškai paprastai ateina po 3 dienų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (Žin., 2002, Nr. 73-3084) 99 straipsnio 3 dalimi, pataisos įstaigos administracija nuteistojo vardu gautus laiškus jam įteikia, taip pat nuteistųjų įteiktus laiškus išsiunčia adresatams ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo laiško gavimo ar įteikimo dienos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 81-3172) 16 straipsnio 1 dalimi, tardymo izoliatoriaus administracija suimtojo vardu gautus laiškus jam įteikia, taip pat suimtųjų įteiktus laiškus išsiunčia adresatams ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo laiško gavimo dienos.

Koks yra Jūsų įstaigos pašto dėžutės numeris ir ar užtenka rašyti p/d numerį bei nuteistojo pavardę, norint siųsti laiškus Jūsų įstaigoje esančiam asmeniui, ar reikia rašyti pilną adresą?

Informuojame, kad adresuojant pašto siuntą (laišką) pirmiausia rašoma gavėjo arba siuntėjo vardas (vardo raidė), ir pavardė, valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos, kito subjekto (toliau – įstaiga) pavadinimas, paskui adresas.
Lietuvoje siunčiamos siuntos (laiško) užrašo pavyzdys:

Vardenis Pavardenis (siuntėjas)
I. Šimulionio g. XX-XXX
00000 Vilnius 

Vardenei Pavardenei (gavėjas)
Lukiškių skg. 6
01108 Vilnius

Daugiau informacijos apie taisyklingą adresavimą rasite interneto svetainėje http://www.post.lt/lt/?id=1218 .

Daugiau informacijos apie asmenų aptarnavimą įstaigoje rasite interneto svetainėje Struktūra ir kontaktaiAsmenų aptarnavimas.

Informacija ir dokumentai
Prašau atsakyti nuo kada ir iki kada Jūsų įstaigoje atlieka bausmę Vardenis Pavardenis, nes man reikalinga pažymą apie jo bausmės atlikimo laiką pristatyti į socialinės rūpybos skyriui pašalpai gauti.

Informuojame, kad asmens duomenys apie įstaigoje laikomus asmenis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, neteikiami.
Atkreiptinas dėmesys, kad informacija apie asmens bausmės atlikimą ir su šiuo laikotarpiu susijusi informacija (laiškų siuntimas, gavimas, sveikatos būklė ir medicininis gydymas ir kt.)  Jums bus pateikta, kai bus įvykdyti šie teisės aktų reikalavimai:
- pateiktas savanoriškas asmens (duomenų subjekto – Jūsų nurodyto asmens) sutikimas, kuris aiškiai išreikštas rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią, tvarkyti jo ypatingus asmens duomenis (teistumas) jam žinomu tikslu (Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) 2 straipsnio 1, 3, 4, 8, 11 dalys, 5 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktai);
- prašyme nurodyta pageidaujama gauti konkreti informacija, pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas, prašymas pasirašytas, pateikta notaro patvirtinta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija arba pateikti Jūsų atstovo tapatybę ir atstovavimą liudijantys dokumentai (Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 2 straipsnio 9 dalis, 12 straipsnio 1, 4, 6 dalys (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; 2008, Nr. 87-3473; 2009, Nr. 75-3064).
Pažymėtina, kad Jūsų prašomas dokumentas (pažyma) gali būti pateikta atitinkamam viešojo administravimo subjektui (institucijai, įstaigai, pareigūnui, kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuriuos įstatymai įgalioja atlikti viešąjį administravimą) pagal jo prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 37 ir 40 straipsnių reikalavimais.

Prašau pateikti Jūsų įstaigoje atliekančio bausmę mano vyro Vardenio Pavardenio Leidimo gyventi Lietuvoje kopiją, nes ji man reikalinga pateikti teismui.

Informuojame, kad Jūsų prašoma dokumento kopija (Leidimo gyventi Lietuvoje) bus Jums pateikta, kai bus įvykdyti šie teisės aktų reikalavimai:

- pateiktas savanoriškas asmens (duomenų subjekto – Vardenio Pavardenio) valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu (Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) 2 straipsnio 1, 3, 4, 11 dalys, 5 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktai);

- pateikta notaro patvirtinta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija arba pateikti Jūsų atstovo tapatybę ir atstovavimą liudijantys dokumentai (Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 12 straipsnio 1, 4 dalys (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);

- bus iš anksto įstaigai atlyginta už prašomų dokumentų kopijų parengimo išlaidas (A4 formato vieno lapo kopijos parengimo kaina – 0,20 lito), vadovaujantis Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarka (Žin., 2000, Nr. 75-2294; 2002, Nr. 9-313) ir Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 11 d. informaciniu pranešimu Nr. 28 (Infr. pranešimai, 2008, Nr. 96).

Už dokumentų kopijas galite sumokėti pačioje įstaigoje ir Jums bus išduotas kasos pajamų orderio kvitas arba AB SEB Vilniaus banke (a. s. LT147044060000476989).

Pažymėtina, kad Jūsų prašomo dokumento kopija gali būti pateikta atitinkamam viešojo administravimo subjektui (institucijai, įstaigai, pareigūnui, kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuriuos įstatymai įgalioja atlikti viešąjį administravimą) pagal jo prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 37 ir 40 straipsnių reikalavimais.

Jeigu tarp pateiktų atsakymų nerandate Jums tinkančio, prašome užpildyti klausimo formą ir mes Jums atsakysime.
Vardas, pavardė
El. paštas
Užduokite klausimą
Prisekite priedą
Galite įkelti daugiausiai 3 priedus po 5MB. Jei ketinate prisegti daugiau priedų, patariame jas suarchyvuoti
secimg
 
Klauskite
Atgal

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2019 m. kovas
 
P
A
T
K
P
Š
S
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Visi renginiai ir įvykiai

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos