Vidaus tvarkos taisyklės

 

← Atgal

 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Laisvės atėmimo vietų ligoninės

                                                                                       direktoriaus 2017 m. vasario 28 d.

                                                                                       įsakymu Nr. V-39

 

 

  

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laisvės atėmimo vietų ligoninės vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Laisvės atėmimo vietų ligoninės vidaus tvarką ir procedūras šiai tvarkai įgyvendinti.

2. Laisvės atėmimo vietų ligoninė (toliau – Ligoninė) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Ligoninės nuostatais, darbo reglamentu, šiomis Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Artimieji – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje įvardyti artimieji giminaičiai: tėvai, vaikai, seneliai, vaikaičiai, broliai ir seserys.

3.2. Gydomasis skyrius – pagal patvirtintą Ligoninės valdymo struktūrą įsteigti Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skyrius, Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius, Psichiatrijos skyrius, Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius, Tuberkuliozės skyrius.

3.3. Gyvenamoji patalpa – kamerų tipo gyvenamoji patalpa, kurioje laikomas ambulatoriškai gydomas pacientas arba pacientas, laukiantis Ligoninės ar kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų konsultacijų (teikiamų paslaugų), kamerų tipo palata, kurioje laikomas hospitalizuotas stacionariam gydymui Ligoninėje pacientas, taip pat gyvenamoji patalpa, skirta nuteistajam, kuris paliktas atlikti ūkio darbus Ligoninėje.

3.4. Pacientas – atvykęs į Ligoninę asmuo, kuris naudojasi Ligoninės ar kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.

4. Kamerų tipo gyvenamojoje patalpoje nustatomas ne mažesnis kaip 5,1 kv. m. plotas vienam asmeniui, kamerų tipo palatoje – ne mažesnis kaip 7 kv. m. plotas vienam asmeniui.

5. Pagrindines Ligoninės veiklos kryptis ir teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis nustato Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-968/1R-212 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Ligoninės teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos skelbiamos interneto svetainėje www.lavl.lt.

7. Ligoninėje pacientams teikiamos tik tos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios nurodytos Ligoninei išduotose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijose. Ši informacija skelbiama Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje (http://www.vaspvt.gov.lt), Juridinių asmenų visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijų sąraše.

8. Šių Taisyklių privalo laikytis Ligoninės darbuotojai (pareigūnai, valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis), Ligoninės pacientai ir nuteistieji, palikti Ligoninėje atlikti ūkio darbus.

 

II. SKYRIUS

PACIENTŲ PRIĖMIMAS Į LIGONINĘ

 

9. Bendruosius pacientų siuntimo į Ligoninę, hospitalizavimo (nehospitalizavimo) joje, konsultacijų organizavimo ir kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principus nustato Suimtųjų ir nuteistųjų siuntimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir hospitalizavimo jose tvarkos aprašas, patvirtintas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-297 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų siuntimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir hospitalizavimo jose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10. Ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrius dirba visą parą.

11. Visi atvykę pacientai užregistruojami Ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus Pacientų, atvykusių į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, apskaitos žurnale (1 priedas).

12. Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje:

12.1. pacientui atvykus planine tvarka (planinei konsultacijai):

12.1.1. įvertinama jo bendra sveikatos ir asmens higienos būklė (poreikis švarinimo procedūroms);

12.1.2. atsižvelgiant į būtinų atvykusiam pacientui sveikatos priežiūros paslaugų profilį, pradedama teisės aktuose nustatyta Ambulatorinė asmens sveikatos istorija ir (ar) Gydymo stacionare ligos istorija;

12.1.3. atvykusio paciento kūno sužalojimai (jei jie yra) aprašomi Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje;

12.1.4. pasirašytinai išduodami Ligoninės drabužiai ir avalynė, pagal medicinines indikacijas pacientas nukreipiamas į atitinkamą gydomąjį skyrių.

12.2. pacientui atvykus neplanine tvarka:

11.2.1. suteikiama būtinoji medicinos pagalba (jei reikalinga), įvertinama jo bendra sveikatos ir asmens higienos būklė (poreikis švarinimo procedūroms);

11.2.2. atsižvelgiant į būtinų atvykusiam pacientui sveikatos priežiūros paslaugų profilį, pradedama teisės aktuose nustatyta Ambulatorinė asmens sveikatos istorija ir (ar) Gydymo stacionare ligos istorija;

11.2.3. atvykusio paciento kūno sužalojimai (jei jie yra) aprašomi Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje;

11.2.4. pasirašytinai išduodami Ligoninės drabužiai ir avalynė, pagal medicinines indikacijas pacientas nukreipiamas į atitinkamą gydomąjį skyrių.

11.2.5. jei būtinosios medicinos pagalbos Ligoninės sveikatos priežiūros specialistai suteikti negali, organizuojamas jos suteikimas kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

12.3. pacientui grįžus iš kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos po konsultacijų, procedūrų ar tyrimų atlikimo:

12.3.1. pacientas grąžinamas į Ligoninės gydomąjį skyrių, iš kurio išvyko, jei po kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos sveikatos priežiūros specialistų suteiktų paslaugų nenustatoma kitaip.

13. Ligoninės Apsaugos ir priežiūros skyriaus direktoriaus budintysis padėjėjas (toliau – DBP) organizuoja Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje atvykusių pacientų asmens kratas ir daiktų patikrinimą, supažindinimą su Ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, Ligoninės direktoriaus įsakymu nustatyta dienotvarke ir kitais dokumentais, esant būtinybei, Ligoninės pacientų konvojavimą į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

14. Pacientai, pristatyti į Ligoninę planine tvarka, priimami esant paciento asmens bylai, gydytojo siuntimui, asmens sveikatos istorijai, individualaus darbo su nuteistuoju knygelei, individualaus socialinės reabilitacijos planui, paciento pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda apskaitos kortelei, telefoninių pokalbių apskaitos kortelei,suimtojo (nuteistojo) materialinio buitinio aprūpinimo kortelei. Paciento iš kitos laisvės atėmimo vietos atvežti (atsivežti) medikamentai (vaistai) Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje paimami ir išduodami tik įsitikinus, kad jie yra tinkamai supakuoti ir aprašyti mediciniame pažymėjime (kitame medicininiame dokumente).

15. Pacientus, pristatytus į Ligoninę neplanine tvarka, DBP ir Ligoninės (budintis) gydytojas gali priimti pagal konvojuojamųjų sąrašą bei gydytojo siuntimą. Trūkstami dokumentai, nurodyti šių Taisyklių 14 punkte, išreikalaujami iš tos įstaigos, kuri į Ligoninę siuntė pacientą.

16. Paciento nehospitalizuojant (kai nėra medicininių indikacijų stacionariam gydymui arba pacientas atsisako nuo gydymo) Ligoninės (budintis) gydytojas surašo išsamią motyvuotą išvadą (forma Nr. 027/a) pacientą siuntusiam gydytojui, nurodydamas, kodėl nuspręsta paciento nehospitalizuoti, esamą paciento būklę ir priežastis, kodėl nebus teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, bei pateikia rekomendacijas gydančiam gydytojui. Šią išvadą pasirašo ją surašęs gydytojas. Išvados kopija saugoma Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus pradėtoje Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje.

17. Infekcijų ir užkrečiamų ligų prevencijos ir kontrolės tikslais, pacientų asmeniniai drabužiai (kitos aprangos dalys) ir avalynė, išskyrus apatinį trikotažą, marškinėlius, pižamą (skirtą miegui), kojines ir vieną porą batų, paliekami saugoti Ligoninės daiktų saugojimui skirtose patalpose, išduodant Perduotų saugoti ir turimų daiktų kvitą (2 priedas). Pacientų asmeniniai drabužiai (kitos aprangos dalys) ir avalynė, gali būti išduodami tik raštiškai paprašius ir gavus Ligoninės administracijos leidimą.

18. Naudojančių elektros energiją daiktų, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka yra leidžiama turėti pacientui, elektros energijos sąnaudos apskaičiuojamos vadovaujantis Suimtųjų ir nuteistųjų naudojamų daiktų elektros energijos sąnaudų apskaičiavimo ir išlaidų už sunaudotą elektros energiją apmokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-108 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų naudojamų daiktų elektros energijos sąnaudų apskaičiavimo ir išlaidų už sunaudotą elektros energiją apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“.

19. Į gydomąjį skyrių atvykusiam pacientui skiriama lova, daiktų spintelė, drabužių spinta (jos dalis, kabykla) ir išduodamas Ligoninės patalynės komplektas. Išvykdamas iš Ligoninės, išrašytas pacientas privalo grąžinti Ligoninės išduotą patalynę, drabužius ir avalynę.

20. Pranešimas apie Ligoninėje hospitalizuotą pacientą, kurio sveikatos būklė yra sunki, išsiunčiamas paciento artimiesiems ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo sunkios sveikatos būklės nustatymo dienos.

21. Gydomuosiuose skyriuose pacientus į konkrečias gyvenamąsias patalpas skirsto:

21.1. Ligoninės administracijos darbo valandomis – gydomųjų skyrių vedėjai (gydytojai), suderinę su Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnais (nesant jų – su Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnais).

21.2. Švenčių ir poilsio dienomis bei pasibaigus Ligoninės administracijos darbo laikui –DBP, suderinęs su Ligoninės (budinčiu) gydytoju (sveikatos priežiūros specialistu).

22. Atsižvelgiant į bausmių vykdymą ir suėmimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, pacientų perkėlimas iš iš to pačio gydomojo skyriaus vienos gyvenamosios patalpos į kitą, taip pat iš vieno gydomojo skyriaus gyvenamosios patalpos į kito gydomojo skyriaus gyvenamąją patalpą, turi būti suderintas su Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnais.

23. Nusikaltimų ar kitų teisės pažeidimų prevencijos tikslais, o taip pat siekiant stabilizuoti ar gerinti įstaigos kriminogeninę būklę, Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, turėdami faktinių duomenų ir iš anksto suderinę su gydančiu gydytoju bei Ligoninės vadovybe, turi teisę perkelti pacientą iš gydomojo skyriaus vienos gyvenamosios patalpos į kitą.

24. Už atliktą pacientų paskirstymą į Ligoninės gydomųjų skyrių gyvenamąsias patalpas ir perkėlimą iš vienos gyvenamosios patalpos į kitą, šių Taisyklių 21-23 punktuose išvardyti darbuotojai pasirašo kameros kortelėje, numatytoje Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos, patvirtintos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-362.

25. Atvykęs į Ligoninę pacientas priskiriamas tai pačiai Bausmių vykdymo kodekse nustatytai grupei, kuriai jis buvo priskirtas pataisos įstaigoje.

26. Atvykęs į Ligoninę pacientas, kuriam teismas nustatė atlikti laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose ir jis nėra priskirtas jokiai nuteistųjų grupei, priskiriamas paprastajai grupei.

27. Paprastai pagal bendrąsias gydytojų rekomendacijas pacientams, kurių gydymo Ligoninėje trukmė neviršija 60 dienų, leidžiama įsigyti ir turėti šiuos maisto produktus: duonos gaminius, vaisius ir daržoves (šviežius, džiovintus, konservuotus), riešutus, arbatą, sultis, gaiviuosius gėrimus, mineralinį vandenį.

 

III. SKYRIUS

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

28. Paciento teisės:

28.1. pacientui turi būti suteiktos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos;

28.2. pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį;

28.3. paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

28.4. pacientas turi teisę būti gydomas taip, kad į jo diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai;

28.5. pacientas informuojamas apie Ligoninės vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu šioje įstaigoje ir jam teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis;

28.6. pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę;

28.7. informacija pacientui turi būti pateikta jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo;

28.8. informacija pacientui neturi būti pateikta prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją apie savo sveikatą pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu;

28.9. pacientui sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats arba Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip;

28.10. pacientas turi teisę į informacijos apie savo sveikatos būklę konfidencialumą, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus;

28.11. paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;

28.12. pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.

29. Paciento pareigos:

29.1. negali reikalauti privilegijų jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu;

29.2. laikytis Ligoninės vidaus tvarkos taisyklių, vykdyti Ligoninės teisės aktuose ir nustatytose tvarkose (tvarkų aprašuose) nurodytas pareigas;

29.3. atvykus į Ligoninę, raštu pranešti apie taikomą (anksčiau taikytą) mitybos režimą;

29.4. kiek įstengdamas suteikti sveikatos priežiūros specialistams informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;

29.5. gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatytais atvejais turi patvirtinti raštu savo sutikimą ar atsisakymą dėl sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo;

29.6. vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba raštu atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų;

29.7. informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

29.8. pagarbiai ir deramai elgtis su visais Ligoninės darbuotojais, lankytojais ir kitais pacientais (Ligoninėje laikomais asmenimis);

29.9. laikytis bausmių vykdymą ir (ar) suėmimą reglamentuojančių teisės aktų, nustatytos Ligoninės gydomajame skyriuje dienotvarkės, vykdyti gydytojo, slaugos personalo ir kitų Ligoninės darbuotojų pagal kompetenciją teikiamus nurodymus;

29.10. laikytis bendrųjų ir asmens higienos reikalavimų, tvarkyti ir valyti gyvenamąją patalpą, išskyrus atvejus, kai to negalima daryti dėl gydytojo paskirto gulimo (tausojančio) režimo ar kitų medicininių indikacijų;

29.11. rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti;

29.12. tinkamai elgtis su Ligoninės įrengimais ir inventoriumi, tausoti Ligoninės turtą;

29.13. laikytis priešgaisrinės ir elektros saugos taisyklių, atsargiai elgtis savo ir aplinkinių atžvilgiu (nelipti ir (ar) nesėdėti ant palangės, nestovėti ant lovos ar kitų gyvenamojoje patalpoje esančių baldų);

29.14. pagal nustatytas medicinines indikacijas dėvėti medicininę kaukę bendro naudojimo patalpose, užsidėti ją įėjus į gyvenamąją patalpą Ligoninės darbuotojui ar lydimam lankytojui;

29.15. dėvėti Ligoninės išduotus drabužius.

30. Pacientui draudžiama:

30.1. turėti tabako gaminių ir rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes);

30.2. turėti ir vartoti gydytojo nepaskirtus medikamentus (vaistus);

30.3. laikyti maisto produktus ir gėrimus ne priskirtoje spintelėje (pvz., ant spintelės, palangės ir kitose vietose);

30.4. laikyti spintelėje maisto produktus ir gėrimus, kurie pagal gamintojo reikalavimus negali būti laikomi pagal Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ 16 punkte gyvenamajai patalpai nustatytą temperatūros režimą (ne žemesnė kaip 18 °C ir ne aukštesnė kaip 28 °C).

30.5. naudotis televizoriumi, garso ir vaizdo grotuvais dienotvarkėje nustatytu miego metu;

30.6. naudotis ne jam priskirtais: lova, spintele ir kitu inventoriumi;

30.7. laikyti ar bandyti prisijaukinti atklydusius gyvūnus;

30.8. trikdyti viešąją rimtį ir tvarką (triukšmauti, šūkauti, garsiai klausytis televizoriaus, garso ir (ar) vaizdo grotuvų ir pan.).

31. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

32. Pacientai gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

 

IV. SKYRIUS

PACIENTŲ IŠRAŠYMAS IŠ LIGONINĖS

 

33. Pacientas išrašomas iš Ligoninės:

33.1. kai pacientui buvo suteiktos iš anksto planuotos (užsakytos) Ligoninės ar kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros specialistų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kitos sveikatos priežiūros paslaugos;

33.2. kai paciento tolesnis buvimas Ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas;

33.3. pasibaigus pacientui paskirto suėmimo ar paskirtos bausmės laikui ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais. Atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę ir būtinumą tęsti gydymą, sprendžiamas klausimas dėl jo perkėlimo į kitą asmens sveikatos priežiūros staigą stacionariam gydymui arba pacientui pasirašytinai išduodamas gydytojo užpildytas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a);

33.4. mirus pacientui.

34. Išrašydamas pacientą iš Ligoninės gydomojo skyriaus, gydytojas (sveikatos priežiūros specialistas) surašo Paciento išrašymo pažymą (3 priedas), kuri užregistruojama Pacientų išrašymo pažymų registre (4 priedas) ir perduodama Įskaitos skyriui. Gavęs šią pažymą Įskaitos skyrius rengia dokumentus paciento konvojavimui. Paciento mirties Ligoninėje atveju, Įskaitos skyriui pateikiama mirties faktą patvirtinančio dokumento kopija.

35. Paciento išrašymo iš Ligoninės diena laikoma diena, kai jis išvyksta (grąžinamas) konvojumi į laisvės atėmimo vietą, paleidžiamas į laisvę arba paciento mirties diena.

36. Išrašyti iš Ligoninės pacientai, išvykdami (paleidžiami į laisvę) pasiima visus asmeninius daiktus ir tai patvirtina pasirašydami Suimtojo (nuteistojo) asmens kratos protokole (5 priedas).

 

V. SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMO APIE PACIENTĄ, MEDICININIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ IR JŲ IŠRAŠŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

37. Visa informacija apie paciento gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali ir telefonu neteikiama.

38. Apie paciento sveikatos būklę Ligoninė gali pateikti informaciją tik pilnamečių paciento artimųjų, sutuoktinio (sugyventinio) ar jo atstovo rašytiniu prašymu, jei pats pacientas raštu duoda sutikimą teikti informaciją nurodytam asmeniui ir Ligoninė gavo norinčio gauti informaciją asmens teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintų dokumentų (tapatybės, taip pat pagrindžiančių giminystės ar santuokos ryšį, sugyventinio statusą ar atstovavimą) kopijas.

39. Informacija apie paciento sveikatos būklę, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, arba paciento, kurio būklė neleidžia pačiam spręsti, kas apie jo sveikatą turi teisę gauti informaciją, suteikiama pilnamečių paciento artimųjų, sutuoktinio (sugyventinio) ar jo atstovo rašytiniu prašymu tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

40. Tais atvejais, kai pranešimas aiškiai pakenktų paciento sveikatai ar net sukeltų pavojų jo gyvybei, Ligoninė informaciją pateikia pilnamečiui paciento artimajam, sutuoktiniui (sugyventiniui) ar jo atstovui ir ši informacija prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Šią informaciją gydytojas pacientui pateikia iš karto, kai išnyksta pavojus, kad pranešimas pacientui gali sąlygoti minėtą žalą.

41. Kiekvienam pacientui užpildomas Paciento supažindinimo ir sutikimo dėl jo tyrimo ir gydymo, informacijos teikimo lapas (6 priedas), kuris įklijuojamas į Ambulatorinę asmens sveikatos istoriją.

42. Esant būtinybei, apie pacientui suteiktą informaciją, jo apsisprendimą dėl gydymo, atsisakymą dėl siūlomo gydymo ir supažindinimą su galimomis pasekmėmis papildomai pažymima ir Gydymo stacionare ligos istorijoje, kurioje pasirašo gydantis gydytojas ir pacientas.

43. Informaciją apie pacientą teikiama tik fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems tokią teisę Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Prašyme dėl paciento duomenų teikimo turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti duomenų apimtis.

45. Pacientui pageidaujant raštu, jo lėšomis Ligoninė teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais padaro ir išduoda patvirtintas medicinos dokumentų kopijas ar jų išrašus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kai medicininiuose dokumentuose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei.

46. Medicinos dokumentų kopijos ar jų išrašai išduodami tik pačiam pacientui. Esant rašytiniam paciento sutikimui (prašymui), medicinos dokumentų kopijos ar jų išrašai gali būti išduoti ir pilnamečiui paciento artimajam, sutuoktiniui (sugyventiniui) ar jo atstovui.

 

VI. SKYRIUS

GINČŲ IR (AR) KONFLIKTŲ TARP PACIENTO IR LIGONINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO NAGRINĖJIMAS

 

47. Kilus ginčui ir (ar) konfliktui tarp paciento ir Ligoninės sveikatos priežiūros specialisto, pacientas turi teisę žodžiu ar raštu kreiptis į Ligoninės gydomojo skyriaus vedėją, Ligoninės administraciją ar vadovybę.

48. Pacientų prašymai ir skundai pateikiami ir nagrinėjami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Bausmių vykdymo kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu,Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.

49. Ligoninės veiklai ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei vertinti ir gerinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“, Ligoninės direktoriaus įsakymu sudaroma Vidaus medicininio audito grupė ir paskiriamas jos vadovas.

50. Esant būtinybei, bendruose Ligoninės vadovybės, padalinių vadovų ir sveikatos priežiūros specialistų pasitarimuose aptariami klausimai, susiję su pacientų prašymuose ir skunduose įvardytų problemų sprendimu.

 

VII. SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ PALIKIMAS LIGONINĖJE ATLIKTI ŪKIO DARBUS

 

51. Kandidatai, norintys atlikti ūkio darbus Ligoninėje, gali būti atrenkami iš nuteistųjų, atliekančių bausmę visose laisvės atėmimo vietose.

52. Nuteistasis gali būti paliktas atlikti ūkio darbus tik esant jo rašytiniam prašymui ir jei jis atitinka sveikatai keliamus reikalavimus.

53. Asmenų atlikti ūkio darbus Ligoninėje atranką vykdo Socialinės reabilitacijos skyriaus, Kriminalinės žvalgybos skyriaus, Psichologinės tarnybos, Apsaugos ir priežiūros skyriaus ir Ūkio skyriaus pareigūnai (darbuotojai), kurie savo nuomonę įrašo nuteistojo užpildyto Pasižadėjimo (7 priedas) antroje lapo pusėje.

54. Sprendimas dėl nuteistojo palikimo atlikti ūkio darbus įforminamas Ligoninės direktoriaus įsakymu. Įsakymo išrašas (ar įsakymo kopija) su nuteistojo rašytiniu prašymu ir Pasižadėjimu įdedami į jo asmens bylą.

55. Nuteistieji, palikti atlikti ūkio darbus Ligoninėje, gyvena atskirai nuo pacientų.

56. Nuteistųjų, paliktų atlikti ūkio darbus, funkcijos ir pareigos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos savo įsakymu tvirtina Ligoninės direktorius.

 

VIII. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Ligoninėje pacientams, sergantiems ar įtariamiems, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamomis ligomis, taikomos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo, Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278, Epidemiologinio režimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiant medicinos pagalbą sergantiems tuberkulioze ir išskiriantiems tuberkuliozės mikobakterijas asmenims, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 407 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-740 redakcija), ir kitų teisės aktų nuostatos.

58. Bausmių vykdymą ir suėmimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytos teisės ir (ar) pareigos pacientams gali būti ribojamos (netaikomos) tik dėl teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų pobūdžio, infekcijų, pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės tikslais.

59. Psichikos liga sergančio paciento, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

60. Už sugadintą, sunaikintą ar prarastą Ligoninės turtą pacientai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Šios Taisyklės yra skelbiamos Ligoninės interneto svetainėje www.lavl.lt ir Ligoninės informaciniuose stenduose. Taisyklių kopijos yra kiekviename gydomajame skyriuje ir yra prieinamos Ligoninės pacientams susipažinti.

62. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Ligoninėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir higienos reikalavimų vykdymo kontrolę pagal kompetenciją atlieka Nacionalinio visuomenės sveikatos centro padalinių, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojai (specialistai).

____________________________________

 

Informacija atnaujinta 2017 m. kovo 6 d. 09:04

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2019 m. vasaris
 
P
A
T
K
P
Š
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
Visi renginiai ir įvykiai

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras