Reglamentas

PATVIRTINTA

Laisvės atėmimo vietų ligoninės

direktoriaus 2017 m. liepos 21 d.

įsakymu Nr. V- 175

 

 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS

DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Ligoninė) darbo tvarką.

2. Ligonine savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu Bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, Probacijos įstatymu, kitais įstatymais, Valstybės įstatymu, Kalėjimu departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teises aktais.

3. Ligoninė savo veiklą grindžia įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo, lygiateisiškumo, teisėtumo, humanizmo ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytais principais.

4. Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, kitose valstybės institucijose ir įstaigose Ligoninei atstovauja Ligoninės direktorius, direktoriaus pavaduotojai arba direktoriaus įgalioti Ligoninės struktūrinių padalinių vadovai arba kiti Ligoninės pareigūnai, valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

 

II SKYRIUS

LIGONINĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

LIGONINĖS STRUKTŪRA

 

5. Ligoninės struktūra formuojama atsižvelgiant į Ligoninės uždavinius ir funkcijas, nustatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, sveikatos apsaugos ministro įsakymuose, teisingumo ministro įsakymuose, Ligoninės nuostatuose ir kituose teisės aktuose. Ligoninės struktūrą tvirtina Ligoninės direktorius, suderinęs su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas).

6. Ligoninei vadovauja ir už jos veiklą bei įstaigai nustatytų tikslų įgyvendinimą atsako Ligoninės direktorius, kuris tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento direktoriui, atskaitingas teisingumo ministrui.

7. Ligoninės direktorius turi pavaduotojus, kuriems nustato jų veiklos administravimo sritis ir už kokių įstaigos struktūrinių padalinių veiklą jie atsakingi. Pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Ligoninės direktoriui.

8. Nesant Ligoninės direktoriaus (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta tokia funkcija, arba teisingumo ministro įsakymu paskirtas kitas įstaigos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos pareigūnas (toliau – laikinai Ligoninės direktoriaus funkcijas atliekantis asmuo).

9. Ligoninės struktūrinių padalinių vadovai yra tiesiogiai pavaldūs Ligoninės direktoriui arba jų padalinį koordinuojančiam direktoriaus pavaduotojui ir atsako už vadovaujamiems padaliniams pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, darbo organizavimą, darbo drausmę, taip pat už direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų rezoliucijų ir žodinių pavedimų vykdymą.

10. Ligoninės struktūriniai padaliniai savo darbą organizuoja vadovaudamiesi Ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtintais padalinių nuostatais, darbuotojai – pareigybių aprašymais. Padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus rengia, su jais supažindina ir saugo padalinių vadovai.

Padalinių vadovai atsakingi už skyriaus pareigybių aprašymų su parašais kopijų pateikimą Personalo skyriui.

11. Kai darbuotojo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme tokios funkcijos yra nustatytos, arba direktoriaus įsakymu paskirtas kitas darbuotojas.

12.  Tikslams ir funkcijoms, kurie nepriskirti atskiriems Ligoninės struktūriniams padaliniams, įgyvendinti gali būti steigiama pareigybė (-ės), nepriklausanti (-ios) struktūriniams padaliniams. Tokios pareigybės aprašą tvirtina ir pavedamas atlikti funkcijas bei pavaldumą nustato Ligoninės direktorius.

13. Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus, Ligoninės direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nuostatas, Ligoninės direktoriaus įsakymu gali būti sudaromos nuolatinės ar laikinosios komisijos arba darbo grupės, paskiriami atsakingi Ligoninės darbuotojai įsakyme nurodytiems pavedimams įvykdyti.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PASITARIMAI LIGONINĖJE

 

14. Ligoninės einamieji klausimai aptariami pasitarimuose:

14.1. kiekvieną antradienį 10.00 val., vyksta Ligoninės direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuriam priskirta administruoti sveikatos priežiūros sritį, gydomųjų skyrių viršininkų, gydytojų, vyriausiojo ir vyresniųjų slaugos administratorių pasitarimas pacientų gydymo ir kitais pacientų sveikatos priežiūros klausimais;

14.2 kiekvieną darbo dieną 8.15 val., vyksta pasitarimas apie kriminogeninės būklės pokyčius per praėjusią parą ir kitais aktualiais klausimais. Pasitarime dalyvauja direktoriaus pavaduotojas, kuriam priskirta administruoti apsaugos ir priežiūros sritį, Apsaugos ir priežiūros skyriaus, Socialinės reabilitacijos skyriaus, Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, keičiamos ir keičiančios budinčiosios pamainos direktoriaus budintieji padėjėjai, Psichologinės tarnybos, Įskaitos skyriaus, Ūkio skyriaus darbuotojai, esant būtinybei, ir kiti darbuotojai.

14.3. kiekvieną pirmadienį 14.00 val., vyksta Ligoninės vadovybės ir įstaigos struktūrinių padalinių vadovų pasitarimas, kuriame aptariami Ligoninės veiklos klausimai. Nesant struktūrinio padalinio vadovo, pasitarime dalyvauja to paties padalinio darbuotojas, kuriam direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pagal jam priskirtą administruojamą veiklos sritį pavedimu nurodyta jame dalyvauti. Pasitarimas protokoluojamas.

14.4. kiekvieną ketvirtadienį 10.00 val., vyriausiasis slaugos administratorius organizuoja pasitarimą pacientų slaugos ir priežiūros klausimais, kuriame dalyvauja vyriausiasis slaugos administratorius bei gydomųjų skyrių vyresnieji slaugos administratoriai, esant būtinybei, ir kiti darbuotojai.

15. Ligoninės direktorius ir direktoriaus pavaduotojai aktualiems veiklos klausimams aptarti gali organizuoti pasitarimus, kuriuose dalyvauja įstaigos struktūrinių padalinių vadovų ir kiti darbuotojai ir kviestiniai asmenys.

16. Ligoninės direktoriaus įsakymu sudarytų nuolatinių ar laikinųjų komisijų, darbo grupių, posėdžių bei šio reglamento 14 punkte nurodytų pasitarimų protokolai parengiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvykusio posėdžio dienos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LIGONINĖS VEIKLOS PLANAVIMAS

 

17. Ligoninės veikla planuojama vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu patvirtintu Ligoninės metiniu veiklos planu ir kitais planavimo dokumentais.

18. Ligoninėje kasmet sudaromi šie planavimo dokumentai:

18.1. įstaigos metinis veiklos planas;

18.2. planuojamu vykdyti viešųjų pirkimų planas (einamųjų metų);

18.3. įstaigos struktūrinių padaliniu ketvirčių, pusmečių, metų veiklos planai;

18.4. kiti planavimo dokumentai.

19. Ligoninės metinio veiklos plano projektas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827, nuostatomis, bei Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka. Už Ligoninės metinio veiklos plano projekto sudarymą atsakingas Administracijos reikalų skyrius. Ligoninės metinį veiklos planą tvirtina Kalėjimų departamento direktorius.

20. Ligoninės metinio veiklos plano rengimui organizuoti ir kontroliuoti, planuojamo laikotarpio veiklos prioritetams nustatyti, pasiektiems rezultatams įvertinti, iškilusioms problemoms analizuoti Ligoninėje sudaroma darbo grupė (komisija). Darbo grupę sudaro ir jos sudėtį tvirtina Ligoninės direktorius. Darbo grupė atskaitinga Ligoninės direktoriui. Darbo grupės posėdžiai šaukiami Ligoninės direktoriaus nustatyta tvarka.

21. Visi Ligoninės struktūriniai padaliniai teikia pasiūlymus rengiant Ligoninės metinį veiklos planą bei informaciją apie metiniame plane šiems padaliniams pagal kompetenciją numatytų priemonių vykdymą.

22. Informaciją apie Ligoninės metinio veiklos plano vykdymą Administracijos reikalų skyriui teisės aktų nustatytais terminais Ligoninės struktūriniai padaliniai ir darbuotojai teikia raštu prieš tai ją suderinę su įstaigos direktoriaus pavaduotojais pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis. Ligoninės struktūrinių padalinių ir darbuotojų pateiktos ataskaitos apsvarstomos šio reglamento 20 punkte nurodytos darbo grupės posėdžiuose.

23. Administracijos reikalų skyrius, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka bei struktūrinių padalinių vadovų ir darbuotojų parengta informacija apie metiniame plane numatytų programų vykdymą, rengia ataskaitas, kurias teikia Ligoninės direktoriui bei teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka – Kalėjimų departamentui.

24. Ligoninės struktūriniai padaliniai savo veiklą planuoja:

24.1. Administracijos reikalų skyrius, Psichologine tarnyba, Ūkio skyrius, Socialinės reabilitacijos skyrius rengia struktūrinio padalinio ketvirčio veiklos planus;

24.2. Personalo skyrius, Apsaugos ir priežiūros skyrius rengia struktūrinio padalinio pusmečių veiklos planus;

24.3. Kriminalinės žvalgybos skyrius rengia struktūrinio padalinio metinį veiklos planą;

24.4. Klinikinių tyrimų laboratorijos, Infekcijų kontrolės skyriaus, Buhalterinės apskaitos skyriaus, Įskaitos skyriaus, Vaistinė, Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus, Vidaus ligų skyriaus, Psichiatrijos skyriaus, Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus, Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus, Tuberkuliozės skyriaus, Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skyriaus pagrindinės metų veiklos priemonės (užduotys) nurodomos Ligonines metiniame veiklos plane.

25. Struktūrinių padalinių ketvirčių bei pusmečių veiklos planų bei jų vykdymo ataskaitų projektus vizuoja direktoriaus pavaduotojai pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis, planus tvirtina Ligonines direktorius.

26. Kriminalinės žvalgybos skyriaus metų veiklos planas teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą bei administravimą, nustatyta tvarka įslaptinamas suteikiant slaptumo žymą, atitinkančią šio skyriaus veiklos plane esančios įslaptintos informacijos aukščiausiąja slaptumo žymą. Kriminalinės žvalgybos metų veiklos planas bei ataskaita apie šiame plane nurodytu priemonių vykdymą Ligonines direktoriui pateikiami ne vėliau kaip einamųjų metų pirmojo mėnesio 10 d., šie padalinio planavimo bei atskaitomybės dokumentai registruojami bei saugomi Kriminalines žvalgybos skyriuje.

27. Struktūrinių padalinių ketvirčių ar pusmečio veiklos planai ir ataskaitos apie praėjusio ketvirčio ar pusmečio veiklos plano vykdymą Ligonines direktoriui pateikiami tvirtinti ne vėliau kaip einamojo ketvirčio ar pusmečio pirmojo mėnesio 10 d. Už Ligoninės struktūrinių padalinių veiklos planavimą atsako šių padalinių vadovai, kontrolę vykdo direktorius ir direktoriaus pavaduotojai pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis.

28. Padaliniai pateikiamose ataskaitose aprašo (ar pateikia lentelėje) priemonių įgyvendinimą, išvardydami numatytas įgyvendinti priemones bei nurodydami įvykdytus esminius veiksmus, atliktus darbus. Neįvykdytos ar dalinai įvykdytos suplanuotos priemonės pagrindžiamos nurodant neįvykdymo priežastis. Jei priemonės vykdymas ataskaitiniu laikotarpiu fiksuotas dokumentuose, tuomet nurodomas dokumento pavadinimas (antraštė), registracijos data ir numeris. Taip pat priemonių vykdymo rezultatai gali būti grindžiami kiekybiniais rodikliais (skaičiais) bei kokybiniais rodikliais (priemonės vykdymo efektyvumo, naudingumo, rezultatyvumo vertinimas).

29. Ligoninės struktūriniai padaliniai ataskaitą apie praėjusio ketvirčio ar pusmečio veiklos plano vykdymą ir kito ketvirčio ar pusmečio veiklos planą gali rengti viename dokumente, t. y. pirmiau aprašomas praėjusio ketvirčio ar pusmečio veiklos plane numatytų priemonių vykdymas, po to išdėstomas kito ketvirčio ar pusmečio veiklos planas.

30. Planuojamų vykdyti einamaisiais metais viešųjų pirkimų planą rengia Ūkio skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Einamųjų metų viešųjų pirkimų planas derinamas su direktoriaus pavaduotoju pagal jam priskirtą administruojamą veiklos sritį, planą tvirtina Ligoninės direktorius.

31. Kiti planavimo dokumentai rengiami Kalėjimų departamento direktoriaus teisės aktų nustatyta tvarka bei Ligoninės direktoriaus ar jo pavaduotojo (-ų) pavedimu.

 

III SKYRIUS

LIGONINĖS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI IR KITI LIGONINĖS DOKUMENTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

LIGONINĖS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

 

32. Ligoninės direktorius priima ir pasirašo įsakymus ir nutarimus. Esant poreikiui, Ligoninės direktorius gali priimti bendrus įsakymus ir su kitomis įstaigomis.

33. Nesant Ligoninės direktoriaus (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai) – įsakymus pasirašo laikinai jo funkcijas atliekantis asmuo.

34. Ligoninės direktoriaus įsakymų ir nutarimų projektus rengia Ligoninės darbuotojai pagal kompetenciją.

35. Ligoninės direktoriaus įsakymų projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymu, Teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, ir Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, ir kitais teisės aktais.

36. Parengtą Ligoninės direktoriaus įsakymo projektą vizuoja:

36.1. įsakymo projekto rengėjas (-ai);

36.2. įsakymo rengėjo tiesioginis (-iai) vadovas (-ai);

36.3. Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkas, jei įsakymo turinys susijęs su finansinių išteklių planavimu ir naudojimu;

36.4. Personalo skyriaus vedėjas, jei įsakymo turinys susijęs su personalo valdymu;

36.5. Administracijos reikalų skyriaus vedėjas (dėl atitikimo dokumentų rengimo taisyklių bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus);

36.6. Personalo skyriaus vyresnysis specialistas (juriskonsultas) Ligoninės direktoriaus norminių teisės aktų, personalo klausimais, komandiruočių, kasmetinių ir kitų atostogų klausimais projektus.

36.7. kitų suinteresuotų struktūrinių padalinių vadovai, jei įsakymo turinys susijęs su jų vadovaujamo padalinio vykdoma veikla;

36.8. Ligoninės direktoriaus pavaduotojas (-ai) pagal jam (jiems) priskirtą administruojamą sritį.

37. Jei įsakymu yra tvirtinamas kitas dokumentas, jis taip pat vizuojamas šio reglamento 36 punkte išvardytų įstaigos darbuotojų. Vizos dedamos įsakymo projekto bei juo tvirtinamo dokumento paskutiniame lape arba paskutinio lapo antroje pusėje.

38. Įsakymo projekto rengėjas įsakymo paskutinio lapo antroje pusėje pateikia paskirstymo rodyklę ir pasirašo, nurodydamas pareigas, vardą ir pavardę.

39. Direktoriaus įsakymus įstaigos veiklos klausimais registruoja ir jų originalus saugo Administracijos reikalų skyrius.

40. Direktoriaus įsakymus personalo klausimais, komandiruočių, kasmetinių ir kitų atostogų klausimais registruoja ir jų originalus saugo Personalo skyrius.

41. Direktoriaus nutarimus, įsakymus suimtųjų ir nuteistųjų klausimais registruoja ir jų originalus saugo Socialinės reabilitacijos skyrius.

42. Direktoriaus įsakymus įstaigos apsaugos klausimais registruoja ir jų originalus saugo Apsaugos ir priežiūros skyrius.

43. Direktoriaus įsakymai įsigalioja jų pasirašymo ir registravimo dieną, jeigu pačiuose įsakymuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Pasirašytų ir užregistruotų direktoriaus įsakymų kopijos, išvardytos įsakymo paskutinio lapo antroje pusėje esančioje paskirstymo rodyklėje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduodamos šioje rodyklėje nurodytiems adresatams.

Punkto pakeitimas 2018-03-23 įsakymu Nr. V-80.

44. Su pasirašytu ir užregistruotu Ligoninės direktoriaus įsakymu darbuotojai, nurodyti teisės akte, pasirašytinai supažindinami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsakymo pasirašymo dienos.

Papildyta 441 punktu 2018-03-23 įsakymu Nr. V-80.

46. Su pasirašytais ir užregistruotais įslaptintais Ligoninės direktoriaus įsakymais struktūrinių padalinių darbuotojus supažindina Administracijos reikalų skyriaus darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimas 2018-03-23 įsakymu Nr. V-80.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KITI DOKUMENTAI RENGIMAS IR PASIRAŠYMAS

 

47. Ligoninės darbuotojai, vykdami jiems nustatytas funkcijas bei pavedimus, rengia Ligoninės direktoriaus įsakymų, nutarimų ir kitų dokumentų projektus.

48. Visi dokumentai turi atitikti Dokumentų rengimo taisyklių bendruosius reikalavimus. Dokumentai, neatitinkantys nustatytų reikalavimų, grąžinami rengėjams.

49. Ligoninės dokumentus pasirašo direktorius, direktoriaus pavaduotojai pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis ir kiti šiame reglamente nurodyti įstaigos darbuotojai.

50. Ligoninės direktorius pasirašo:

50.1. įsakymus, nutarimus, įgaliojimus;

50.2. dokumentus, siunčiamus Respublikos Prezidentui, Prezidento kanceliarijai, Seimui ir jo nariams, Vyriausybei, teismams, Seimo kontrolierių įstaigos vadovui, valstybės kontrolieriui, prokuratūros įstaigoms (išskyrus, informacinio pobūdžio pranešimus apie nuteistųjų atvykimą ar išvykimą), Teisingumo ministerijai, Kalėjimų departamentui (išskyrus informacinio pobūdžio, kuriuos turi teisę pasirašyti direktoriaus pavaduotojai pagal jiems priskirtas veiklos sritis), taip pat atsakymus į Seimo narių rašytinius paklausimus, kitus įstatymų ir Vyriausybės nutarimų jam priskirtus pasirašyti dokumentus.

50.2 Nesant įstaigos direktoriaus šiuos dokumentus pasirašo direktorių pavaduojantis pareigūnas. Nesant direktoriaus, šiuos dokumentus taip pat gali pasirašyti ir direktoriaus pavaduotojai pagal administruojamas veiklos sritis, prieš tai informavę direktorių;

50.3. finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus;

50.4. prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis;

50.5. ir kitus teisės aktų jam priskirtus pasirašyti dokumentus.

51. Direktoriaus pavaduotojai pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis pasirašo:

51.1. įstaigos padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

51.2 siunčiamas pažymas ir kitus informacinio pobūdžio raštus fiziniams ir juridiniams asmenims;

51.3. nuteistųjų, turinčių teisę vykti be sargybos arba be palydos, išvedimo į darbą už įstaigos teritorijos ribų, nuteistųjų, dirbančių ūkio aptarnavimo darbus, išvedimo į darbą paskyras;

51.4. informacinio pobūdžio dokumentus nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos tvarkymo klausimais, konvojuojamųjų asmenų sąrašus, asmens bylos pažymas;

51.5. vienkartinius leidimus asmenims, atvykusiems į pasimatymus su nuteistaisiais (suimtaisiais), taip pat vienkartinius leidimus asmenims, kuriems būtina patekti į įstaigą su transporto priemone, kitiems asmenims;

51.6. pareigūnų ir darbuotojų darbo ir budėjimo grafikus;

51.7. grafikus dėl dienotvarkės ir kitų teisės aktų nustatytomis vidaus tvarkos įgyvendinimo susijusiomis su įstaigoje atliekančiais nuteistaisiais bei suimtaisiais;

51.8 pranešimus prokuratūros įstaigoms, teismams apie nuteistųjų atvykimą ar išvykimą;

51.9. kitus dokumentus, kuriuos teisės aktu įgalioja juos pasirašyti Ligoninės direktorius.

52. Pažymas fiziniams asmenims (apie darbo laiką ir tarnybos eigą) ir juridiniams asmenims (išrašus iš asmens bylų, paklausimus dėl atliekamų specialiųjų patikrinimų) pasirašo direktoriaus pavaduotojas, kuriam priskirta administruoti personalo valdymo sritį. Nesant direktoriaus pavaduotojo (komandiruotė, atostogos ir kiti atvejai) šias pažymas pasirašo Personalo skyriaus vedėjas.

53. Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnas, atliekantis ikiteisminį tyrimą, pasirašo valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms adresuotus siunčiamuosius informacinio pobūdžio dokumentus, susijusius su šio pareigūno atliekamu ikiteisminiu tyrimu.

54. Pranešimus pataisos įstaigoms apie planinių konsultacijų užsakymus pasirašo direktoriaus įsakymu už planinių konsultacijų kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose organizavimą paskirtas atsakingas asmuo.

55. Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkas antrojo parašo teise pasirašo:

55.1. visus finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus, kuriuose būtinas įstaigos vyriausiojo finansininko (buhalterio) parašas;

55.2. banko ir kasos dokumentus, buhalterinės apskaitos dokumentus, kitus finansinio ir ūkinio pobūdžio dokumentus.

56. Sutarčių rengimo, derinimo, pasirašymo tvarką nustato Ligoninės direktorius atskiru įsakymu.

57. Direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui pasirašyti teikiami dokumentai turi būti vizuoti:

57.1. dokumento rengėjo (-ų), jo (-ų) tiesioginio vadovo, direktoriaus pavaduotojo pagal jam priskirtą administruojamą veiklos sritį, prireikus, direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo nurodymu, – ir kitų Ligoninės darbuotojų;

57.2. tuo atveju, kai dokumentas (planas, ataskaita, pažyma, raštas ir kt.) rengiamas pagal Ligoninės struktūrinių padalinių pateiktą rašytinę informaciją (raštą, pažymą, tarnybinį pranešimą), tuomet parengtą dokumentą vizuoja dokumento rengėjas, jo tiesioginis vadovas, direktoriaus pavaduotojas pagal jam priskirtą administruojamą veiklos sritį, prireikus, direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo nurodymu, – ir kiti Ligoninės darbuotojai.

 

IV SKYRIUS

PAVEDIMAI IR JŲ VYKDYMAS LIGONINĖJE

 

58. Ligoninėje pavedimus duoti turi teisę:

58.1. direktorius – direktoriaus pavaduotojams pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis, padalinių vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas, darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

58.2. direktoriaus pavaduotojai – pavaldiems padalinių vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas ir šių padalinių darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

58.3. padalinių vadovai – vadovaujamo padalinio darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

59. Direktoriaus pavedimai gali būti duodami direktoriaus įsakymais, rezoliucijomis, kita rašytine ar žodine forma.

60. Direktoriaus pavaduotojų pavedimai gali būti duodami rezoliucijomis, kita rašytine ar žodine forma, taip pat papildomomis rezoliucijomis, jei direktoriaus rezoliucijoje jiems nurodytą užduotį jie paveda vykdyti pavaldiems padalinių vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas ar šių padalinių darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

61. Jei pavedime nurodomas daugiau nei vienas vykdytojas, pagrindinis ir tiesioginis pavedimo vykdytojas yra asmuo, nurodytas rezoliucijoje pirmas (toliau – tiesioginis vykdytojas). Visi kiti pavedimo vykdytojai tiesioginio vykdytojo prašymu pagal savo kompetenciją pateikia pažymas arba konsultuoja žodžiu (taip pat gali pateikti nuomonę darbuotojo elektroniniu paštu).

62. Jeigu pavedime dėl tarnybinio (drausminio) nusižengimo tyrimo vykdymo rezoliucijoje nurodytam padalinio vadovui pavesta atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą, rezoliucijoje nurodytas padalinio vadovas asmeniškai atlieka šį pavedimą. Jeigu padalinio vadovui pavesta organizuoti tarnybinio (drausminio) nusižengimo tarnybinį tyrimą, nurodytą užduotį gali atlikti jam pavaldūs darbuotojai. Tarnybinių tyrimų išvados registruojamos ir saugomos Kriminalinės žvalgybos skyriuje.

63. Tiesioginio vykdytojo atsakymo projektą, parengtą pagal kitų pavedime nurodytų vykdytojų pateiktą žodinę informaciją, taip pat pateiktą nuomonę elektroniniu paštu, vizuoja dokumento rengėjai, jų tiesioginiai vadovai, direktoriaus pavaduotojai pagal priskirtą administruojamą veiklos sritį, prireikus, direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo nurodymu, – ir kiti įstaigos darbuotojai.

64. Padalinių vadovai direktoriaus rezoliucijoje jiems nurodytos užduoties vykdymą (išskyrus pavedimą atlikti tarnybinio (drausminio) nusižengimo tarnybinį tyrimą) gali raštu arba žodžiu pavesti vadovaujamo padalinio konkretiems darbuotojams.

65. Pavedimų įvykdymo terminas gali būti nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose, taip pat nurodytas dokumento tekste, rezoliucijoje arba atitinkamų priemonių planuose.

Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą laiką negalima dėl objektyvių priežasčių, nedelsiant apie tai turi būti pranešta pavedimą davusiam asmeniui, nurodant neįvykdymo priežastis ir naują įvykdymo terminą. Pavedimą davęs asmuo ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki įvykdymo termino pabaigos priima sprendimą dėl pavedimo vykdymo termino pratęsimo. Priėmus sprendimą pratęsti pavedimo įvykdymo terminą, nustatomas naujas terminas pavedimui vykdyti.

Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą laiką negalima dėl objektyvių priežasčių, nedelsiant apie tai turi būti pranešta pavedimą davusiam asmeniui, nurodant neįvykdymo priežastis ir naują įvykdymo terminą. Pavedimą davęs asmuo ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki įvykdymo termino pabaigos priima sprendimą dėl pavedimo vykdymo termino pratęsimo. Priėmus sprendimą pratęsti pavedimo įvykdymo terminą, nustatomas naujas terminas pavedimui vykdyti.

66. Laikoma, kad pavedimas įvykdytas, jeigu įvykdomos visos jame nurodytos užduotys, išspręsti visi jame pateikti klausimai ar į juos atsakyta iš esmės. Jei pavedimas įvykdomas netinkamai, visa medžiaga grąžinama rengėjams tobulinti, o pavedimo įvykdymo termino klausimą sprendžia pavedimą davęs darbuotojas. Kai pavedimas įvykdomas ne rašytine forma (pvz., pranešta telefonu, el. paštu ar kita, jei reikia – trumpas turinys), vykdytojas tai užrašo dokumento originalo paskutiniame lape virš apatinės paraštės arba paskutinio lapo antroje pusėje, pasirašo ir nurodo datą.

67. Prireikus atskiriems pavedimams ar teisės aktams įgyvendinti, Ligoninės direktoriaus įsakymu sudaromos darbo grupės arba komisijos.

 V SKYRIUS

DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS

 

68. Ligoninės dokumentų valdymą organizuoja ir už tai atsako Administracijos reikalų skyrius. Dokumentų valdymas vykdomas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, bei archyvų darbą, ir skyriaus nuostatais.

69. Visi dokumentai, išskyrus nurodyti šio reglamento 72 punkte, teisės aktų nustatyta tvarka registruojami atitinkamuose dokumentų registruose, kurių sąrašą, suderintą su Kalėjimų departamentu, tvirtina Ligoninės direktorius.

70. Ligoninės darbuotojai, gavę neužregistruotų dokumentų, privalo juos nedelsdami perduoti Administracijos reikalų skyriui užregistruoti.

71. Administracijos reikalų skyrius patikrina (išskyrus vokus, adresuotus suimtiesiems, nuteistiesiems), ar gauta korespondencija atsiųsta pagal paskirtį, ar vokuose yra visi dokumentai. Jei voke trūksta dokumentų ar jų priedų, arba dokumentai apgadinti, apie tai pranešama siuntėjui. Kai Ligoninės adresu gaunamas laiškas, adresuotas ne Ligoninei, Administracijos reikalų skyrius neatplėštą laišką persiunčia reikiamu adresu.

72. Neregistruojami gauti sveikinimai, kvietimai, reklaminiai lankstinukai, privataus pobūdžio laiškai, kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir rizika, kylančia dėl dokumentų neįtraukimo į apskaitos sistemą.

73. Dokumentus, gautus iš valstybinės valdžios institucijų, ministerijų, fizinių ar juridinių asmenų, užsienio šalių, Administracijos reikalų skyrius užregistravęs pateikia Ligoninės direktoriui arba direktoriaus įgaliotam asmeniui.

74. Direktorius arba direktoriaus įgaliotas asmuo, skirdamas dokumento užduoties vykdytoją, rašo rezoliuciją pirmame dokumento lape nustatytoje vietoje. Rezoliucijoje trumpai išdėstoma, kas ir kaip turi spręsti dokumente keliamus klausimus, gali būti nurodomas užduoties įvykdymo terminas (jei reikia), pasirašoma ir nurodoma rezoliucijos parašymo data.

75. Administracijos reikalų skyrius dokumentą perduoda pagal rezoliuciją paskirtam užduoties vykdytojui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo dokumento gavimo. Jei yra paskirti keli vykdytojai, pirmajam iš jų įteikiamas originalas, kitiems – dokumento kopijos.

76. Gautos iš teismo ar prokuratūros kaltinamojo akto, nuosprendžio ar nutarties, teisės aktų numatytais atvejais ir kitų dokumentų kopijos vykdytojams turi būti pateikiamos nedelsiant, kad ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo šių dokumentų gavimo būtų užtikrintas jų įteikimas nuteistiesiems arba supažindinimas su šiais dokumentais.

77. Pasirašyti siunčiamieji dokumentai Administracijos reikalų skyriui registruoti turi būti pateikiami jų pasirašymo dieną. Dokumento originalas ar originalai (atsižvelgiant į adresatų skaičių) išsiunčiami adresatams, o rengėjų vizuoti dokumentų nuorašai ar dokumentų kopijos, patvirtintipagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintų Dokumentų rengimo taisyklių nustatytus reikalavimus, dedami į atitinkamą padalinio bylą, numatytą Ligoninės dokumentacijos plane.

78. Jei dokumentas siunčiamas tik elektroniniu paštu ar faksu, pateikiamas vienas dokumento egzempliorius (originalas), nurodant jame, kad dokumento originalas nebus siunčiamas.

79. Direktorius operatyviai supažindinamas su dokumentais, gautais iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Seimo, Vyriausybės, Seimo kontrolierių įstaigos, Generalinės prokuratūros, tarptautinių institucijų, kurių jurisdikciją ar kompetenciją priimti Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigose laikomų asmenų skundus ir prašymus yra pripažinusi Lietuvos Respublika, Teisingumo ministerijos vadovybės, taip pat dokumentais su žyma „SKUBU“.

80. Darbuotojų elektroninio pašto adresais gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, persiunčiami į oficialią Ligoninės pašto dėžutę adresu: ligonine@lavl.lt

Papildyta 801 punktu 2018-03-23 įsakymu Nr. V-80.

Oficialiu elektroninio pašto adresu gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, registruojami bendra tvarka.

81. Darbuotojai, dirbantys ne pamaininį darbą, savo tarnybinio elektroninio pašto dėžutę privalo tikrinti ne rečiau kaip 2 kartus per darbo dieną (po kartą pirmoje ir antroje darbo dienos pusėje). Padalinio vadovo atostogų, ligos ar komandiruotės metu jo tarnybinio elektroninio pašto dėžutę tikrina jį pavaduojantis asmuo.

Punkto pakeitimas 2018-03-23 įsakymu Nr. V-80.

 

82. Įslaptinta dokumentacija apskaitoma ir tvarkoma vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 996 ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

83. Už Ligoninės struktūriniame padalinyje vykdomą dokumentų apskaitą (registravimą), sudaromų bylų tvarkymą ir saugojimą iki jų perdavimo į įstaigos archyvą atsako padalinio vadovas ar darbuotojas, atsakingas už padalinio dokumentų apskaitą bei tvarkymą.

VI SKYRIUS

UŽSIENIO KORESPONDENCIJOS TVARKYMAS

 

84. Iš užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų ar organizacijų gautų dokumentų vertimą iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą bei siunčiamų dokumentų vertimą į užsienio kalbą organizuoja Administracijos reikalų skyrius. Užsienio kalbų vertimo paslaugos perkamos Viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ INSTITUCIJŲ AR ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ PRIĖMIMAS

 

85. Užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų ir organizacijų atstovų priėmimą organizuoja Ligoninės direktoriaus paskirti darbuotojai, apie tai informuojamas Kalėjimų departamentas.

86. Ligoninė užsienio institucijų atstovų vizitus įstaigoje derina su Kalėjimų departamento darbuotoju, atsakingu už tarptautinį bendradarbiavimą, informaciją apie tai pateikdama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo vizito. Susitikimų su užsienio institucijų atstovų delegacijomis metu rašomos aptartų klausimų santraukos (pažymos), kurios per 3 darbo dienas pateikiamos Kalėjimų departamento darbuotojui, atsakingam už tarptautinį bendradarbiavimą.

 

VIII SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

87. Visuomenės informavimu apie Ligoninės veiklą ir palankios viešosios nuomonės formavimu rūpinasi įstaigos direktorius arba direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už viešuosius ryšius.

88. Pranešimai ir kita informacija, teikiama visuomenės informavimo priemonių atstovams bei visuomenei, privalo būti suderinta su Ligoninės direktoriumi ir atitikti oficialią įstaigos poziciją.

89. Įstaigos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas atsako už tai, kad viešinimui skirta aktuali informacija būtų nuolat pateikiama Kalėjimų departamento darbuotojui, vykdančiam atstovo spaudai funkcijas.

90. Informaciją įstaigos interneto tinklalapyje skelbia ir Ligoninės interneto svetainę administruoja Administracijos reikalų skyriaus atsakingas darbuotojas ar kitas Ligoninės direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.

91. Informacija apie Ligoninės veiklą teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

90. Prašymai ir skundai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

91. Ligoninės gauti (t. y. atsiųsti paštu, elektroniniu paštu ar pateikti asmenų, tiesiogiai atvykusių į įstaigą, išskyrus Ligoninėje laikomų asmenų) suimtųjų ir nuteistųjų, esančių kitose kalinimo įstaigose, bei kitų asmenų prašymai ir skundai registruojami Administracijos reikalų skyriuje.

92. Ligoninėje laikomų suimtųjų, nuteistųjų prašymus ir skundus registruoja Ligoninės direktoriaus įsakymu paskirti įstaigos darbuotojai.

93. Užregistruoti skundai pateikiami direktoriui. Prašymai dėl nuteistųjų apsaugos ir priežiūros bei socialinės reabilitacijos, ūkiniais, nuteistųjų sveikatos priežiūros, įsidarbinimo, įskaitos klausimais pateikiami direktoriaus pavaduotojui, administruojančiam šias veiklos sritis. Direktorius arba pavaduotojas paveda įstaigos padaliniui arba atskiriems darbuotojams pagal jų kompetenciją išnagrinėti prašymą ar skundą ir parengti sprendimo (atsakymo) projektą.

94. Jei pavedime nurodomas daugiau nei vienas vykdytojas, sprendimo (atsakymo) projektą rengia rezoliucijoje nurodytas pirmasis vykdytojas. Kiti rezoliucijoje nurodyti vykdytojai pagal kompetenciją parengia pažymas dėl prašyme ar skunde išdėstytų aplinkybių. Sprendimo (atsakymo) projektas vizuojamas šio reglamento57 punktu nustatyta tvarka.

95. Už sprendimų (atsakymų) projektų parengimą laiku teisės aktų, reglamentuojančių fizinių ir juridinių asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą, nustatyta tvarka ir terminais atsako:

95.1. įstaigos darbuotojas, nurodytas rezoliucijoje. Jei rezoliucijoje nurodytas daugiau nei vienas vykdytojas, tuomet už sprendimo (atsakymo) projekto parengimą laiku atsako pirmasis vykdytojas;

95.2. struktūrinio padalinio vadovas, jei rezoliucijoje nurodytas padalinys. Jei rezoliucijoje nurodytas daugiau nei vienas vykdytojas, tuomet už sprendimo (atsakymo) projekto parengimą laiku atsako pirmasis vykdytojas.

96. Sprendimus (atsakymus) į skundus pasirašo įstaigos direktorius.

97. Sprendimus (atsakymus) į prašymus pasirašo:

97.1. įstaigos direktorius, kai prašymas išnagrinėtas direktoriaus pavedimu;

97.2. įstaigos direktoriaus pavaduotojai, pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis, kai prašymas išnagrinėtas direktoriaus pavaduotojų pavedimu.

X SKYRIUS

ANTSPAUDŲ NAUDOJIMAS

 

97. Ligoninė turi antspaudus su Lietuvos valstybės herbu.

97.1. Antspaudas su Lietuvos valstybės herbu (be numerio) naudojamas tvirtinti direktoriaus, jo pavaduotojų ar įgaliotų asmenų pasirašytus dokumentus. Šį antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Administracijos reikalų skyriaus vedėjas.

97.2. Antspaudas su Lietuvos valstybės herbu (Nr. 3) naudojamas tvirtinti nuolatinius leidimus, darbo pažymėjimus. Šį antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Personalo skyriaus vedėjas.

98. Antspaudas su Lietuvos valstybės herbu (Nr. 4) naudojamas tvirtinti finansinius dokumentus. Šį antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkas.

99. Antspaudas su Lietuvos valstybės herbu (Nr. 5) naudojamas tvirtinti pažymėjimus apie suimtųjų, nuteistųjų paleidimą, leidimą nuteistajam išvykti į trumpalaikę išvyką į namus už pataisos įstaigos teritorijos ribų, konvojuojamųjų sąrašus, asmens bylų pažymas. Šį antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Įskaitos skyriaus vedėjas.

100. Antspaudas su Lietuvos valstybės herbu (Nr. 6) naudojamas tvirtinti pareigūnams išduodamas ginklo korteles, konvojuotojo pažymėjimus, taip pat pažymėjimus, patvirtinančius teisę laikyti (nešiotis) šaunamąjį ginklą. Šį antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkas.

101. Ligoninės direktorius saugoti antspaudus su Lietuvos valstybės herbu gali įgalioti kitus Ligoninės darbuotojus.

102. Ligoninės struktūrinių padalinių (Administracijos reikalų skyriaus, Buhalterinės apskaitos skyriaus, Personalo skyriaus, Kriminalinės žvalgybos skyriaus, Įskaitos skyriaus) antspaudai naudojami dokumentų kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumui patvirtinti bei kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

103. Ligoninės antspaudai gaminami, saugomi, naikinami vadovaujantis Antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 5-V-684.

 

XI SKYRIUS

ARCHYVO TVARKYMAS

 

104. Archyviniai dokumentai tvarkomi, naudojami ir saugojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

105. Ligoninės ilgai ir nuolat saugomos bylos per 2 metus nuo jų užbaigimo struktūrinių padalinių turi būti perduotos tolesniam saugojimui į Ligoninės archyvą. Trumpai saugomos bylos saugomos struktūriniuose padaliniuose arba perduodamos į įstaigos archyvą.

106. Ligoninės archyvą tvarko Administracijos reikalų skyriaus darbuotojas, atsakingas už įstaigos archyvo tvarkymą.

107. Saugomų dokumentų tinkamą priežiūrą, teisingą laikymą ir naudojimą, jų apskaitą, ilgai ir nuolat saugomų dokumentų parengimą saugojimui organizuoja ir už šių funkcijų vykdymą atsako Administracijos reikalų skyriaus vedėjas ir šio skyriaus darbuotojas, atsakingas už įstaigos archyvo tvarkymą.

108. Gydymo stacionare ligos istorijų tinkamą priežiūrą, teisingą laikymą ir naudojimą, jų apskaitą organizuoja ir už šių funkcijų vykdymą atsako sveikatos statistikas.

109. Dokumentų, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, vertės ekspertizę dėl tolesnio jų saugojimo ar naikinimo atlieka už archyvo tvarkymą atsakingas darbuotojas su struktūriniais padaliniais, administruojančiais atitinkamą veiklos sritį. Siūlymai dėl trumpai ir ilgai saugomų dokumentų tolesnio saugojimo ar naikinimo bei visų apskaitos dokumentų duomenys pateikiami svarstyti įstaigoje veikiančiai Dokumentų ekspertų komisijai (toliau – DEK).

Sprendimą dėl tolesnio dokumentų saugojimo ar naikinimo priima Ligoninės direktorius, atsižvelgęs į DEK siūlymus. Naikinimo akto duomenys pateikiami derinti Kalėjimų departamentui ir tvirtinami Ligoninės direktoriaus teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų ir jų apskaitos tvarkymą, nustatyta tvarka.

110. Ligoninės struktūrinio padalinio panaikinimo atveju visi šio padalinio ilgai, nuolat bei trumpai saugomi dokumentai perduodami į Ligoninės archyvą.

 XII SKYRIUS

ĮĖJIMO Į LIGONINĘ IR IŠĖJIMO IŠ JOS TVARKA

 

111. Įėjimo į įstaigą ir išėjimo iš jos per kontrolės ir praleidimo punktą tvarką nustato Įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 122, taip pat Kalėjimų departamento direktorius bei Ligoninės direktorius savo įsakymais.

112. Asmenys į įstaigą gali patekti tik turėdami teisės aktų nustatyto pavyzdžio leidimus:

112.1. nuolatinį leidimą. Nuolatinius leidimus išduoda Personalo skyrius. Nuolatinio leidimo galiojimo terminas 5 metai;

112.2. vienkartinį leidimą. Vienkartinius leidimus išduoda Apsaugos ir priežiūros skyrius;

112.3. įstaigos pareigūnui – tarnybinį pažymėjimą. Į tarnybą Ligoninėje priimtam pareigūnui Personalo skyrius išduoda nuolatinį leidimą, kuris galioja iki tol, kol pareigūnui bus išduotas tarnybinis pažymėjimas.

113. Ligoninės darbuotojai, pas kuriuos atvyksta asmenys, nedirbantys įstaigoje, tačiau pastariesiems pagal darbo pobūdį būtina patekti į Ligoninę, darbo valandomis privalo iš anksto apie tai informuoti įstaigos vadovybę, o ne darbo metu – direktoriaus budintįjį padėjėją.

 

XIII SKYRIUS

TARNYBINIO TRANSPORTO IR TARNYBINIŲ MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

114. Ligoninės tarnybinis transportas naudojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“ ir Ligoninės direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

115. Asmenų, kuriems leidžiama įsinešti į Laisvės atėmimo vietų ligoninės teritoriją tarnybinius mobiliuosius telefonus, sąrašą įsakymu tvirtina Ligoninės direktorius.

  XIV SKYRIUS

LIGONINĖS PERSONALO DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

116. Darbo ir poilsio laikas Ligoninėje nustatomas vadovaujantis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, Kalėjimų departamento direktoriaus bei Ligoninės direktoriaus įsakymais.

117. Visi Ligoninės darbuotojai turi laikytis nustatyto darbo laiko režimo. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

118. Įstaigoje darbo laiko apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ ir kitais teisės aktais.

119. Kasmetinės, tikslinės atostogos įstaigos pareigūnams ir valstybės tarnautojams suteikiamos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl kasmetinių atostogų trukmės pataisos pareigūnams, tarnaujantiems Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, nustatymo“ nustatyta tvarka.

120. Kasmetinės, tikslinės atostogos įstaigos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ nustatyta tvarka.

121. Kasmet iki sausio 20 d. įstaigos padalinių vadovai turi pateikti Personalo skyriui vadovaujamo padalinio darbuotojų planuojamų kasmetinių atostogų grafiką, suderintą su direktoriumi arba jo pavaduotojais pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos pagal Ligoninės direktoriaus patvirtintą atostogų grafiką.

122. Darbuotojas, dėl svarbių priežasčių pageidaujantis keisti atostogų grafike numatytą kasmetinių atostogų laiką, turi pateikti Personalo skyriui motyvuotą rašytinį prašymą, suderintą su tiesioginiu vadovu, direktoriaus pavaduotoju, pagal jam priskirtą administruojamą veiklos sritį, ir gauti direktoriaus sutikimą, ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki direktoriaus patvirtintame atostogų grafike nurodytos atostogų pradžios.

123. Darbuotoją, esant tarnybiniam būtinumui, atšaukti iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu. Darbuotojo sutikimo žyma rašoma jo tiesioginio vadovo (ar padalinį kuruojančio pavaduotojo) motyvuotame tarnybiniame pranešime, kuris pateikiamas įstaigos direktoriui. Darbuotojas iš kasmetinių atostogų atšaukiamas įstaigos direktoriaus įsakymu. Tokiu atveju, nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis suteikiama kitu laiku pagal darbuotojo pateiktą rašytinį prašymą.

124. Esant tarnybiniam būtinumui ir darbuotojo tiesioginio vadovo (ar padalinį kuruojančio pavaduotojo) motyvuotam tarnybiniam pranešimui (neatlikti darbai, daug sergančiųjų tuo laikotarpiu padalinyje ir kitais būtinumo atvejais), įstaigos direktorius gali nesuteikti darbuotojui grafike nurodytu laiku atostogų ir jų suteikimą perkelti vėlesniam laikotarpiui.

125. Darbuotojams, kurie mokosi aukštosiose mokyklose savo iniciatyva, už suteikiamas mokymosi atostogas mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimalioji mėnesinė alga. 

Punktas pakeistas 2017-11-27  įsakymu Nr. V-292

126. Darbo užmokestis Ligoninės darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį:

126.1. einamojo mėnesio 17-20 dienomis;

126.2. kito mėnesio 5-7 dienomis.

127. Darbuotojo informavimas apie darbo užmokestį ir dirbtą darbo laiką vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 202 straipsnio nustatyta tvarka.

128. Ligoninės personalui nustatytas darbo ir poilsio laikas:

128.1. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 valandos iki 16 valandos 45 minučių, penktadieniais – nuo 8.00 valandos iki 15 valandos 30 minučių (pertrauka pailsėti ir pavalgyti nuo 12.00 valandos iki 12 valandos 30 minučių, išskyrus Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininkus bei Administracijos reikalų skyriaus raštvedį, kurie pietauja nuo 11 valandos 30 minučių iki 12.00 valandos) dirba šie Ligoninės darbuotojai:

128.1.1. direktoriaus pavaduotojai;

128.1.2. Administracijos reikalų skyriaus darbuotojai;

128.1.3. Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojai;

128.1.4. Įskaitos skyriaus darbuotojai;

128.1.5. Kriminalinės žvalgybos skyriaus darbuotojai;

128.1.6. Personalo skyriaus darbuotojai;

128.1.7. Socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojai;

128.1.8. Psichologinės tarnybos darbuotojai;

128.1.9. Ūkio skyriaus darbuotojai;

128.1.10. Apsaugos ir priežiūros skyriaus darbuotojai (išskyrus pagal slankųjį darbo grafiką dirbantys pareigūnai);

128.2. 37 valandų darbo savaitė (pagal Ligoninės direktoriaus patvirtintus darbo grafikus) nustatyta šiems medicinos darbuotojams:

128.2.1. vyriausiajam slaugos administratoriui;

128.2.2. Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojams;

128.2.3. Infekcijų kontrolės skyriaus darbuotojams;

128.2.4. Klinikinių tyrimų laboratorijosdarbuotojams;

128.2.5. Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus darbuotojams;

128.2.6. Psichiatrijos skyriaus darbuotojams;

128.2.7. Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus darbuotojams;

128.2.8. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus darbuotojams;

128.2.9. Tuberkuliozės skyriaus darbuotojams;

128.2.10. Vidaus ligų skyriaus darbuotojams;

128.2.11. socialiniam darbuotojui;

128.2.12. sveikatos statistikui;

128.2.13 dietistui.

128.3. 36 valandų darbo savaitė (pagal Ligoninės direktoriaus patvirtintus darbo grafikus) nustatyta Vaistinės darbuotojams;

128.4. 40 valandų darbo savaitė pagal slankųjį darbo grafiką ir 24 valandų darbo dienos (pamainos) trukmė nustatyta Apsaugos ir priežiūros skyriaus budinčiųjų pamainų pareigūnams. Pareigūnams, vykdantiems apsaugą, pertrauka pailsėti ir pavalgyti nustatoma apsaugos postų žiniaraščiuose, vykdantiems priežiūrą – pagal galimybes, laikantis poilsio laiko režimų reikalavimų;

128.5. Ligoninės darbuotojams, kuriems pavesta dirbti Pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda priėmimo bei pasimatymų biure: pirmadieniais – ketvirtadieniais dirba nuo 8.00 valandos iki 16 valandos 45 minučių, penktadieniais – nuo 8.00 valandos iki 15 valandos 30 minučių, šeštadieniais – nuo 8.00 valandos iki 15 valandos. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti nuo 12.00 valandos iki 12 valandos 30 minučių;

129. Ligoninės direktoriaus įsakymu Ligoninės darbuotojams gali būti nustatytas kitas darbo pradžios ir pabaigos laikas, atskiras darbo grafikas.

 XV SKYRIUS

DARBUOTOJŲ DARBO IR BUDĖJIMO GRAFIKŲ SUDARYMAS, TVIRTINIMAS IR PATEIKIMAS

 

130. Grafikai sudaromi griežtai laikantis Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų darbo laiko ir poilsio laiko režimų reikalavimų.

131. Struktūrinių padalinių vadovai yra atsakingi už tai, kad Grafikai būtų laiku sudaryti ir pateikti tvirtinimui.

132. Pareigūnų budėjimas Ligoninėje pasibaigus darbo dienai, taip pat poilsio ir švenčių dienomis organizuojamas pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-391 nustatytą tvarką.

133. Pareigūnų budėjimo Ligoninėje pasibaigus darbo dienai, taip pat poilsio ir švenčių dienomis grafiką, suderinęs su direktoriaus pavaduotoju, kuruojančiu apsaugą ir priežiūrą, sudaro Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkas.

134. Jaunesniųjų pareigūnų grafikus, suderinę su Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininku, sudaro direktoriaus budintieji padėjėjai kiekvienai pamainai atskirai.

135. Ligoninės gydytojų, budinčių pasibaigus darbo dienai (pamainai) ir poilsio bei švenčių dienomis, budėjimo grafiką sudaro vyriausiasis slaugos administratorius.

136. Darbuotojų, kurie pagrindinėje darbovietėje dirba pagal slankiuosius darbo grafikus, Grafikai sudaromi atsižvelgiant į jų kiekvieną mėnesį pateikiamus darbo grafikus iš pagrindinės darbovietės.

137. Grafikai ir budėjimo grafikai sudaromi ir viešai paskelbiami skyriuose ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki jų įsigaliojimo.

138. Kai gydytojas dėl ligos neatvyksta į darbą ir negali budėti pagal patvirtintą budėjimų grafiką, Ligoninės direktoriaus pavaduotojas, kuriam pavesta administruoti sveikatos priežiūros sritį, rašo Ligoninės direktoriui tarnybinį pranešimą, nurodydamas jame, kuris gydytojas budės, su to gydytojo sutikimo žyma.

139. Ligoninės darbuotojai, kurie dėl svarbių priežasčių negali dirbti pagal patvirtintą Grafiką arba yra būtinybė keisti budėjimo laiką, rašo prašymą Ligoninės direktoriui, kurį vizuoja tiesioginis vadovas, struktūrinio padalinio vadovas ir direktoriaus pavaduotojas pagal administruojamą veiklos sritį.

140. Grafikai registruojami Administracijos reikalų skyriuje.

141. Pareigūnų budėjimo pasibaigus darbo dienai, taip pat poilsio ir švenčių dienomis grafiką tvirtina Ligoninės direktorius.

142.                      Jaunesniųjų pareigūnų Grafikus tvirtina direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis apsaugą ir priežiūrą.

143. Medicinos darbuotojų grafikus tvirtina direktoriaus pavaduotojas, kuriam pavesta administruoti sveikatos priežiūros sritį.

144. Struktūrinių padalinių Grafikų originalai saugomi kiekviename padalinyje.

145. Darbuotojams, kurių darbo laikas nustatytas šio įsakymo 128.1 (išskyrus pareigūnus budinčius Ligoninėje pasibaigus darbo dienai, taip pat poilsio ir švenčių dienomis) ir 128.5 papunkčiuose Grafikai nesudaromi.

 Punktas pakeistas 2017-11-27  įsakymu Nr. V-292

 XVI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIŲ SUDARYMAS, TVIRTINIMAS IR PATEIKIMAS

 

146. Kiekvieno struktūrinio padalinio Žiniaraščiai pildomi atskirai. Už Žiniaraščiuose pateiktų duomenų teisingumą atsako struktūrinio padalinio vadovas ir jį užpildęs asmuo.

147. Žiniaraščiai pildomi Kalėjimų departamento informacinėje sistemoje KADIS.

148. Asmenys, atsakingi už Žiniaraščių pildymą, juose žymi kiekvieną dieną dirbtą laiką ir neatvykimo į darbą atvejus.

149. Ligoninės direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, Žiniaraštį pildo Personalo skyriaus specialistas.

150. Atspausdintą Žiniaraštį pasirašo jį užpildęs darbuotojas, vizuoja struktūrinio padalinio vadovas.

151. Administracijos reikalų skyriuje užregistruoti bei Ligoninės direktoriaus arba pavaduotojų pagal jiems priskirtas administruojamas sritis patvirtinti Žiniaraščiai pateikiami Buhalterinės apskaitos skyriui ne vėliau kaip kito mėnesio pirmą darbo dieną.

152. Ligoninės direktoriaus Žiniaraštį tvirtina direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis apsaugą ir priežiūrą. Nesant šio direktoriaus pavaduotojo (atostogos, liga, komandiruotė ir kiti atvejai) – jo funkcijas atliekantis asmuo.

153. Žiniaraščiai saugomi Buhalterinės apskaitos skyriuje.

 

 XVII SKYRIUS

REIKALŲ PERĖMIMAS KEIČIANTIS VADOVYBEI, PADALINIŲ VADOVAMS BEI KITIEMS DARBUOTOJAMS

 

154. Keičiantis direktoriui, įstaigos reikalai perduodami naujai paskirtam įstaigos direktoriui. Jeigu nėra paskirto naujo direktoriaus, reikalai perduodami  teisingumo ministro įsakymu paskirtam direktoriaus pavaduotojui ar kitam asmeniui, kuriam pavesta laikinai eiti direktoriaus pareigas.

155. Keičiantis direktoriaus pavaduotojui, padalinio vadovui, reikalai ir dokumentai direktoriaus pavedimu perduodami kitam darbuotojui. Paskyrus naują direktoriaus pavaduotoją, padalinio vadovą, reikalai ir dokumentai perduodami naujai paskirtam direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vadovui.

156. Atleidžiamas iš darbo arba perkeliamas į kitą darbą įstaigos darbuotojas privalo perduoti reikalus, materialines vertybes, dokumentus, kurių užduotys nebaigtos vykdyti ir turimas bylas.

Perdavimą organizuoja struktūrinio padalinio, iš kurio atleidžiamas darbuotojas, vadovas.

157. Reikalai, materialinės vertybės ir dokumentai perduodami naujai paskirtam į atleidžiamojo pareigas darbuotojui. Tais atvejais, kai naujai paskirto darbuotojo nėra, reikalai, materialinės vertybės ir dokumentai pagal aktą perduodami struktūrinio padalinio vadovui arba darbuotojui, kuriam pavesta laikinai eiti atleidžiamojo pareigas.

158. Reikalai, materialinės vertybės ir dokumentai perduodami pagal reikalų ir dokumentų perdavimo – priėmimo aktą, kurį tvirtina:

158.1. keičiantis direktoriaus pavaduotojams, Kriminalinės žvalgybos skyriaus, Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojams ir vyriausiajam slaugos administratoriui – direktorius;

158.2. keičiantis struktūrinių padalinių vadovams ir kitiems darbuotojams – direktoriaus pavaduotojas atitinkamai pagal jam priskirtą administruojamą veiklos sritį.

 

________________________________

Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 16 d. 12:25

INFORMACIJA DĖL PASIMATYMŲ IR COVID-19

 

Plačiau skaityti čia

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2021 m. rugsėjis
 
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Visi renginiai ir įvykiai

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras