Ramunė Daunoravičienė

 

   

       

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 m.;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo (valstybės tarnybos) santykius bei dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimais;

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. formuoja, pildo ir tvarko Įstaigos pareigūnų ir valstybės tarnautojų asmens bylas, daro jose įrašus apie pasikeitimus, susijusius su jų darbo eiga (paskatinimais, nuobaudomis, ir kt.), užtikrina jų asmens bylų saugojimą pagal teisės aktų reikalavimus, nustatyta tvarka pagal Įstaigos nomenklatūrą pateikia jas archyvui, užtikrindamas reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

6.2. rengia įsakymų projektus dėl pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės/motinystės atostogų klausimais, atostogų, papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko klausimais, komandiruočių klausimais, užtikrindamas jų teisėtumą bei atitikimą dokumentų rengimą reglamentuojantiems teisės aktams;

6.3. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka pretendentų į pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų pareigas specialų tikrinimą, užtikrindamas informacijos apie asmenis konfidencialumą;

6.4. supažindina naujai priimamus pareigūnus ir karjeros valstybės tarnautojus dėl atsakomybės už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir teisės pažeidimus;

 

 

6.5. rengia tvirtinimui Įstaigos darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką, tvarko Įstaigos pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų atostogų apskaitą, ruošia pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų įsakymų dėl atostogų projektus, užtikrindamas atostogas reglamantuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

6.6. supažindina pareigūnus ir karjeros valstybės tarnautojus su Įstaigos direktoriaus įsakymais ir kitais tvarkomaisiais dokumentais personalo klausimais;

6.7. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia atsakymų projektus ir valstybės institucijų, įstaigų ir asmenų paklausimus;

6.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (SODRA) apie pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų darbo pradžią, nedraudiminius laikotarpius, suteiktas tėvystės/motinystės atostogas, suteiktas ar atšauktas atostogas vaikui prižiūrėti, užtikrinant tai reglamentuojačių teisės aktų normų įgyvendinimą;

6.9. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui (VATIS, VATARAS), užtikrinant Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

6.10. užtikrina, kad pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų asmens bylose būtų jų einamų pareigų, pareigybių aprašymų kopijos (aktuali redakcija) su parašais;

6.11. nuolat atnaujina pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų užimtų ir laisvų etatų sąrašus;

6.12. priima ir įsega į pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų asmens bylas Įstaigos darbuotojų, atsakingų už funkcijų vykdymą Įstaigos personalo patikimumo srityje, pateikus dokumentus susijusius su pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus išduotais leidimais dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar jų kopijomis bei įsakymų kopijomis, išrašais ar nuorašais, kuriuose nurodoma, kad Įstaigos pareigūnams ir karjeros valstybės tarnautojams, išduodami, neišduodami ar panaikinami leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptintą informacija, žymima slaptumo žymomis „Slaptai“, „Konfidencialiai“ ir Įstaigos direktoriaus įsakymų kopijomis, išrašais ar nuorašais, kuriuose nurodoma, kad Įstaigos pareigūnams ir karjeros valstybės tarnautojams suteikiama teisė ar panaikinama teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tvarko Įstaigos pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų, rašytinius pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją;

6.13. užtikrina, kad Įstaigos darbuotojai, atsakingi už funkcijų vykdymą personalo patikimumo srityje, būtų žodžiu ir elektroniniu paštu informuoti apie Įstaigos pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų, kuriems suteikta teisė ar išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, darbo santykių pasikeitimus (dėl perkėlimo į kitas pareigas, kitą įstaigą ir kt.) bei darbo santykių nutraukimą;

6.14. rengia dokumentus (pažymos, pranešimai, raštai, teikimai ir kita) pagal Veiklos organizavimo skyriaus kompetenciją;

6.15. bendradarbiauja su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centru, kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis, kitomis mokymo įstaigomis, užtikrindamas tinkamą specialistų parinkimą, efektyvų personalo mokymą, kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

6.16. dalyvauja organizuojant personalo mokymą (įvadinis mokymas, kvalifikacijos kėlimas, tarnybinis mokymas ir kt.), sudaro Įstaigos personalo metinius mokymo planus ir vykdo jų įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti patvirtintos personalo mokymo strategijos vykdymą;

6.17. vykdant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, mokymo paslaugų pirkimus, teikia informaciją apie personalo kvalifikacijos tobulinimui reikalingas mokymo temas;

6.18. laiku ir objektyviai informuoja Skyriaus vedėją apie personalo kvalifikacijos tobulinimo mokymų būklę (darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo renginiuose, skaičius bei procentinė išraiška), teikia pasiūlymus dėl personalo kvalifikacijos tobulinimo;

6.19. dalyvauja komisijų, darbo grupių į kurių sudėtį yra įtrauktas Įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;

 

6.20. įtraukia į apskaitą karjeros valstybės tarnautojų tarnybinius pažymėjimus bei pareigūnų tarnybinius pažymėjimus atsiimtus iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisinigumo ministerijos, juos išduoda, keičia, paima atleistų iš tarnybos ir negaliojančius pažymėjimus ir grąžina pareigūnų pažymėjimus į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisinigumo ministerijos;

6.21. nesant Skyriaus specialisto (1) (liga, komandiruotė, atostogos ir kiti atvejai), laikinai vykdo Skyriaus specialisto (1) funkcijas;

6.22. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

                                 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 18 d. 09:00