Marius Dudonis

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

            5.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimo magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;

            5.2. turėti gydytojo licenciją verstis medicinos praktika Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį medicinos srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

      5.4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą bei bausmių vykdymo sistemos veiklą;

5.5. gebėti užtikrinti racionalų turimų medicinos žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į paciento poreikius;

5.6. gebėti koordinuoti struktūrinių padalinių darbą, operatyviai priimti racionalius sprendimus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

            5.7. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus, taip pat viešąjį administravimą;

5.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja ir kontroliuoja pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir kokybę;

            6.2. organizuoja kuruojamų struktūrinių padalinių veiklą (skiria užduotis pavaldiems darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo, teikia siūlymus dėl skatinimo, kontroliuoja, kad laiku būtų parengti ir pateikti dokumentai bei įvykdytos pavestos užduotys ir kt.), užtikrindamas jiems nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

6.3. organizuoja ir kontroliuoja laisvės atėmimo vietų pacientams asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kai reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų įstaiga suteikti negali ar neturi teisės;

6.4. kontroliuoja priešepidemines priemones, įskaitant ir vidaus infekcijų profilaktiką, siekdamas išvengti užkrečiamų ligų atsiradimo ir jų plitimo;

6.5. koordinuoja ir kontroliuoja laisvės atėmimo vietose mirusių pacientų patologoanatominį ištyrimą ir teismo medicininę ekspertizę, vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministro bei įstaigos direktoriaus nustatyta tvarka;

6.6. kontroliuoja psichotropinių ir narkotinių preparatų saugojimą bei apskaitą įstaigoje, siekdamas užtikrinti šių preparatų panaudojimo kontrolę;

6.7. analizuoja medicininės veiklos rezultatus ir lovų fondo panaudojimo efektyvumą, siekdamas gerinti įstaigoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

6.8. organizuoja ikihospitalinių klaidų (pavėluotas hospitalizavimas, klinikinių ir Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriaus padalinių siuntimo diagnozių nesutapimai ir kt.), klinikinių ir patologoanatominių diagnozių nesutapimų, užleistų onkologinių ir kitų profilaktinių diagnostinių klaidų priežasčių analizių atlikimą, organizuoja kiekvieno atvejo svarstymą gydytojų konferencijose;

6.9. analizuoja gydytojų darbo krūvį, teikia pasiūlymus šiuo klausimu įstaigos direktoriui, siekdamas užtikrinti racionalų darbo krūvio paskirstymą pavaldiems asmenims;

                      6.10. kontroliuoja reikalingų dokumentų rengimą dėl nuteistųjų, suimtųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, pristatymą gydytojų konsultacinei komisijai;

                      6.11. rengia įstaigos vidaus teisės aktų, procedūrų, tvarkų projektus, kuruojamų struktūrinių padalinių nuostatus, šių padalinių vadovų pareigybių aprašymus bei supažindina su jų pareigybių aprašymais pasirašytinai;

                      6.12. kontroliuoja gydytojų budėjimo įstaigoje grafikus, siekdamas užtikrinti būtinosios medicinos pagalbos teikimą pacientams visą parą;

            6.13. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kuriose sprendžiami su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimu laisvės atėmimo vietose susiję klausimai, veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

            6.14. organizuoja suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo nagrinėjimą ir atsakymų į juos rengimą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;

6.15. priima piliečius, suimtuosius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais, teikdamas informaciją pagal savo kompetenciją ir užtikrindamas jos konfidencialumą;

6.16. teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl įstaigos darbo organizavimo tobulinimo;

            6.17. teikia pasiūlymus dėl naujų diagnostinių tyrimų ir gydymo metodų diegimo ir įgyvendinimo ligoninėje;

            6.18. organizuoja savalaikį ir kokybišką ataskaitų paruošimą bei pateikimą;

6.19. vykdo kitus įstaigos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 11 d. 09:18