Tomas Bartninkas

 

             SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

7.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės administracijos bet kokios formos padaliniui;

7.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo Kalėjimų departamene ar jam pavaldžioje įstaigoje patirtį;

7.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymą, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus, gerai išmanyti suėmimo ir bausmių vykdymo veiklą teoriniu ir praktiniu aspektais, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei įslaptintos informacijos administravimo taisykles, darbo santykius bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

7.5. gebėti koordinuoti administracinių padalinių darbą, operatyviai priimti racionalius sprendimus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

7.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

7.7. būti susipažinusiam su bausmių vykdymo sistemoje naudojamų ginklų saugojimo ir panaudojimo sąlygomis bei saugaus elgesio su jais taisyklėmis;

7.8. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

7.9. pretendentas, laimėjęs konkursą, teisės aktų nustatyta tvarka turės gauti leidimą dirbti ir (ar) susipažinti su įslaptinta informacija.

7.10. atitikti sveikatos būklės reikalvimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą,  mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V380/V-618, pagal šio saąvado III skiltį.

 

                            ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

8.1. organizuoja kuruojamų administracinių padalinių veiklą (skiria užduotis pavaldiems darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo, teikia siūlymus dėl skatinimo, kontroliuoja, kad laiku būtų parengti ir pateikti dokumentai bei įvykdytos pavestos užduotys ir kt.), užtikrindamas kuruojamų administracinių padalinių uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą; 

8.2. organizuoja ir užtikrina Įstaigos apsaugą ir joje laikomų asmenų priežiūrą, užtikrindamas tinkamą teisės aktų įgyvendinimą;

8.3. kontroliuoja darbuotojų ir Įstaigoje laikomų asmenų materialinį aprūpinimą, psichologinės pagalbos teikimą, viešuosius pirkimus, finansų valdymą ir apskaitą, transporto, darbų saugos, šilumos ir elektros tinklų ūkio, statinių ir pastatų priežiūros ir remonto, statybos bei rekonstrukcijos darbus, užtikrindamas tinkamą Įstaigos funkcionavimą;

8.4. teisės aktuose įteisintų priemonių pagalba kontroliuoja nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei išaiškinimą įstaigoje;

8.5. analizuoja Įstaigos kriminogeninę būklę, informuoja apie tai Įstaigos direktorių, prireikus pagal savo kompetenciją priima sprendimus kriminogeninei būklei gerinti ir stabilizuoti, numato papildomas priemones Įstaigos apsaugai ir priežiūrai užtikrinti;

8.6. vadovauja sudarant ir koreguojant Įstaigos ekstremalių situacijų valdymo bei apsaugos ir priežiūros postų planus, prireikus inicijuoja jų koregavimą;

8.7. vadovauja sudarant bendrųjų kratų ir apžiūrų atlikimo planus;

8.8. tikrina nuteistųjų uždarymo į uždarąją zoną tvarką ir laikymo sąlygas bei suimtųjų ir nuteistųjų izoliavimo ir priežiūros būklę, organizuoja pastebėtų trūkumų šalinimą;

8.9. kontroliuoja apsaugos, signalizacijos ir ryšio inžinerinių technikos priemonių naudojimą bei techninę būklę, organizuoja naujų inžinerinių ir techninių priemonių diegimą Įstaigoje;

8.10. kontroliuoja ginklų, šaudmenų, specialiųjų ir ryšio priemonių saugojimą, apskaitą, išdavimą ir priėmimą, užtikrindamas jų panaudojimo teisėtumą;

8.11. analizuoja suimtiesiems ir nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimo į Įstaigą būdus, sąlygas ir priežastis, organizuoja tokių daiktų patekimo į Įstaigą prevenciją ir užkardymą;

8.12. analizuoja duomenis apie nuteistųjų elgesį, prižiūrėtojų ir kitų pareigūnų, dalyvaujančių suimtųjų bei nuteistųjų apsaugoje ir priežiūroje, darbo rezultatus, nagrinėja vyriausiųjų specialistų, atliekančių Įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas; prižiūrėtojų ir kitų pareigūnų tarnybinius pranešimus apie suimtųjų ir nuteistųjų teisės aktų nustatyto režimo pažeidimus ir imasi poveikio priemonių pažeidėjams;

8.13. užtikrina operatyvų reagavimą į kriminogeninės būklės pokyčius ir ypatinguosius įvykius, informuoja apie tai Įstaigos direktorių, numato papildomas priemones įstaigos apsaugai ir joje laikomų asmenų priežiūrai;

8.14. analizuoja Įstaigos personalo valdymo problemas, laiku ir objektyviai informuoja Įstaigos direktorių apie personalo valdymo būklę, užtikrindamas Įstaigos personalo sudėties tinkamumą ir pakankamumą;

8.15. kontroliuoja tarnybinių mokymų, teorinių ir praktinių užsiėmimų, priskirtų administracinių padalinių darbuotojams, plano sudarymą ir vykdymą, užtikrindamas šių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir reikalingų tiesioginiame darbe praktinių įgūdžių ir teisės žinių įsisavinimą;

8.16. kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų priėmimą į Įstaigą bei paleidimą iš jos, užtikrindamas jų teisėtumą;

8.17. rengia pavaldžių padalinių nuostatus ir šių padalinių vadovų pareigybių aprašymus bei supažindina su jų pareigybių aprašymais pasirašytinai;

8.18. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskirtas Įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;

8.19. organizuoja suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą ir atsakymų į juos rengimą (išskyrus prašymus papildomai paskambinti telefonu, papildomai suteikti trumpalaikį ar ilgalaikį pasimatymą, pakeisti pasimatymus Bausmių vykdymo kodekso nustatyta tvarka, skirti vienkartinę pašalpą ar piniginę išmoką), užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;

8.20. pagal savo kompetenciją pasirašo siunčiamus organizacinius ir informacinius dokumentus (išskyrus finansinio pobūdžio dokumentus), priima sprendimus, duoda pavedimus, atsižvelgiant į jam priskirtas administruoti veiklos sritis;

8.21. priima piliečius, suimtuosius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais, užtikrindamas informacijos suteikimą pagal savo kompetenciją;

8.22. pagal Įstaigos direktoriaus patvirtintą grafiką budi Įstaigoje poilsio ir švenčių dienomis, užtikrindamas įstaigos veiklos nepertraukiamą kontrolę ir priežiūrą;

8.23. nesant direktoriaus (atostogos, liga, komandiruotė ir kiti atvejai), atlieka jo funkcijas;

8.24. vykdo kitus Įstaigos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant Įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. birželio 4 d. 10:44