Renata Kasperienė

 

 2020 m. spalio 30 d. V-442

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1.1.        turėti ne žemesnį, kaip socialinių mokslų studijų srities, psichologinės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2.       turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

1.3.      būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

1.4.      gebėti palaikyti konstruktyvų dialogą su įvairiais žmonėmis, suprasti komandinio darbo principus;

1.5.      išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

1.6.      gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, analitiškai įvertinti ir apibendrinti informaciją;

1.7.      atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

1.8.      atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo trečiojo lygio pareigūnų grupei reikalavimus.

 

 

Šias pareigas einantis pataisos pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 

2.1.      planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skyriaus pareigūnų ir darbuotojų veiklą, užtikrinant jiems pavestų funkcijų vykdymą;

2.2.     organizuoja ir vykdo Kalėjimų departamento direktoriaus aprobuotas ir įsakymu patvirtintas elgesio pataisos programas nuteistiesiems, užtikrinant veiksmingą ir tinkamąją taikymą, atsižvelgiant į nuteistojo kriminogeninius veiksnius bei Individualų socialinės reabilitacijos planą

2.3.     teikia pasiūlymus Skyriaus viršininkui dėl elgesio pataisos programų poreikio, siekiant užtikrinti efektyvų nuteistųjų resocializacijos procesą;

2.4.     atlieka Socialinio darbo ir psichologinės intervencijos grupės vykdomų elgesio pataisos programų efektyvumo analizę ir teikia siūlymus dėl efektyvesnio jų vykdymo;

2.5.     organizuoja su intervencijų vykdymo veikla susijusios dokumentacijos pildymą, kaupimą, sisteminimą ir saugojimą, užtikrinant teisės aktų esminių nuostatų įgyvendinimą;

2.6.     teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems Skyriaus specialistams, siekiant užtikrinti gerosios patirties sklaidą bei tinkamos nuteistųjų resocializacijos proceso vykdymo praktikos formavimą;

2.7.     savo kompetencijos bei veiklos srities ribose priima nuteistuosius asmeniniais klausimais, užtikrinant efektyvų kylančių klausimų ar problemų sprendimą;

2.8.     informuoja direktoriaus pavaduotoją, koordinuojantį ir kontroliuojantį Resocializacijos ir Tyrimų skyrių veiklą, Skyriaus viršininką, Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnus ir kitų padalinių atstous apie negatyvias nuteistųjų elgesio pokyčių tendencijas, imasi reikalingų priemonių problemai spręsti;

2.9.     kartu su Skyriaus vyriausiuoju specialistu (vertintojų grupei) tiria resocializacijos eigą įstaigoje, teikia rekomendacijas Skyriaus specialistams dėl socialinės reabilitacijos priemonių vykdymo, siekiant efektyvesnio jų organizavimo;

2.10.      pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų, piliečių ir nuteistųjų raštus, pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą;

2.11.      dalyvauja viešinant Socialinio darbo ir psichologinės intervencijos grupės gerosios patirties rezultatus, rengiant pranešimus įstaigos tinklalapyje, siekiant formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į bausmių vykdymo sistemos veiklą;

2.12.      pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems pareigūnams ir darbuotojams, organizuoja supervizijas, intervizijas bei atvejų analizes, siekiant užtikrinti gerosios patirties sklaidą bei tinkamos nuteistųjų resocializacijos proceso vykdymo praktikos formavimą;

2.13.      pagal kompetenciją rengia raštų, vidaus administravimo dokumentų, teisės aktų projektus;

2.14.      teikia Kalėjimų departamentui ir Skyriaus viršininkui nustatytos formos ataskaitas, statistinius duomenis apie Socialinio darbo ir psichologinės intervencijos grupės darbo rezultatus;

2.15.      dalyvauja komisijų, darbo grupių, tarybų veiklose;

2.16.      ypatingų situacijų metu, gavęs pranešimą apie ypatingus įvykius, nedelsiant atvyksta į įstaigą, siekdamas užtikrinti tinkamą įstaigos funkcionavimą;

2.17.      vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:36