Indrė Bartuškaitė

 

2022 m. sausio 25 d. Nr. V-47

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1.1.    turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

1.2.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais; Savanoriškos veiklos laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašu;

1.3.       mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas (atsakingas už savanoriškos veiklos plėtojimą) vykdo šias funkcijas:

 

2.1.       organizuoja bei vykdo savanorių kvietimą ir atranką į įstaigą;

2.2.       nustato konkrečios savanorių veiklos sritis, prioritetus ir tikslus, planuoja jų veiklą;

2.3.    pagal įstaigos finansines galimybes, aprūpina savanorius priemonėmis, reikalingomis savanoriškai veiklai;

2.4.       organizuoja, vykdo ir prižiūri savanorių mokymus;

2.5.       koordinuoja savanoriškos veiklos atlikimą;

2.6.    teikia siūlymus dėl savanoriškos veiklos tobulinimo, kontroliuoja ir analizuoja nuteistųjų ir savanorių bendravimo grįžtamąjį ryšį;

2.7.       organizuoja savanorių skatinimą;

2.8.    pagal poreikį išrašo savanoriams pažymas, asmenines jų charakteristikas ar kitus dokumentus apie savanoriškos veiklos atlikimą laisvės atėmimo vietų įstaigose;

2.9.    veda nuteistiesiems pozityvaus užimtumo užsiėmimus įvairia tematika, programas, koreguojančias nuteistųjų elgesį;

2.10.      bendradarbiauja su kitų tarnybų pareigūnais ir darbuotojais, nuteistųjų resocializacijos klausimais;

2.11.      vykdo savanoriškos veiklos poreikio ir veiklų periodinius vertinimus, pateikia informaciją skyriaus vyriausiajam specialistui, koordinuojančiam Užimtumo grupę;

2.12.        rengia ir skelbia aktualią vaizdinę informaciją nuteistiesiems;

2.13.     esant poreikiui, rengia pažymas apie nuteistųjų dalyvavimą resocializacijos programose ir pozityvaus užimtumo priemonėse;

2.14.     teikia duomenis ir pasiūlymus skyriaus vyriausiajam specialistui, koordinuojančiam Užimtumo grupę, rengiant skyriaus veiklos planus, ataskaitas;

2.15.    nesant skyriaus specialisto (liga, atostogos, komandiruotė ir kitais nebuvimų atvejais) laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;

2.16.        pildo ir saugo su skyriaus veikla susijusią dokumentaciją;

2.17.     vykdo kitus su skyriaus uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio Resocializacijos ir Tyrimų skyrių veiklą, skyriaus viršininko ir skyriaus vyriausiojo specialisto, koordinuojančio Užimtumo specialistų grupę, pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos, siekiant statutinių įstaigos tikslų.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:41