Vidas Radzevičius

 

 

PATVIRTINTA

Laisvės atėmimo vietų ligoninės

direktoriaus 2022 m. sausio d.

įsakymu Nr. V-

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS SPECIALISTO (VERTINTOJO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Resocializacijos skyriaus specialistas (vertintojas) yra statutinis valstybės tarnautojas.
  2. Pareigybės grupė – 12 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

  1. Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Įstaiga) Resocializacijos skyriaus (toliau – RS) specialisto (vertintojo) pareigybė reikalinga atlikti nuteistųjų pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimus, rengti nuteistųjų socialinio tyrimo išvadas, planuoti nuteistųjų resocializacijos procesą bei vertinti nuteistųjų daromą pažangą, valdant kriminogeninius poreikius.

III SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

4.3 išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktų projektus;

4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. atitikti pareigūnams nustatytus reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.6. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V618, nustatytus reikalavimus (III skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas;

4.7 atitikti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo , patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. IV-555 ‚Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo, nustatytus III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka nuteistųjų pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus, naudojant adaptuotas ir aprobuotas rizikos vertinimo metodikas, kuriomis yra apmokytas dirbti, siekiant įvertinti, kiek tikėtina, kad nuteistasis bus pakartotinai nuteistas, nustatyti ir klasifikuoti rizikos veiksnius, susijusius su teisės pažeidimu;

          5.2. teisės aktų nustatytais atvejais rengia socialinio tyrimo išvadas, siekiant užtikrinti objektyvios informacijos apie nuteistojo nusikalstamo elgesio rizikos, elgesio laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu, dalyvavimo elgesio pataisos programose ir jų rezultatų bei kitų reikšmingų duomenų, pateikimą;

5.3. atlieka nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą;

5.4. savo kompetencijos bei veiklose srities ribose priima nuteistuosius ir suimtuosius asmeniniais klausimais, užtikrinant efektyvų kylančių klausimų ar problemų sprendimą;

5.5. atsižvelgdamas į nuteistųjų nusikalstamos rizikos vertinimo, dalyvavimo prevencinėse bei intervencinėse priemonėse rezultatus rengia, peržiūri bei koreguoja individualius nuteistųjų socialinės reabilitacijos planus;

5.6 atsižvelgdamas į nuteistųjų individualaus socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių vykdymo rezultatus, kitus reikšmingus faktinius duomenis, vertina nuteistųjų daromą pažangą, valdant pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką;

5.7. nagrinėja besikreipiančių į įstaigą asmenų bei nuteistųjų pareiškimus, prašymus, skundus, pagal kompetencija rengia atsakymų projektus;

5.8. stebi neformalią nuteistųjų taisyklių raišką įstaigoje bei informuoja skyriaus viršininką, Saugumo valdymo bei Kriminalinės žvalgybos skyrių pareigūnus apie negatyvius nuteistųjų elgesio pokyčius, kad būtų galima imtis reikalingų priemonių problemoms spręsti;

5.9. pildo ir saugo su RS veikla susijusius dokumentus;

5.10. teikia pasiūlymus rengiant skyriaus planus, užtikrinant tikslingą skyriaus darbą;

5.11. nagrinėja gaunamus valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų, piliečių ir nuteistųjų, laikomų pataisos namuose, raštus, pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus, susijusius su skyriaus kompetencija bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas tikslų reikiamos informacijos pateikimą ir objektyvų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą;

5.12. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems pareigūnams, siekiant užtikrinti gerosios patirties sklaidą bei tinkamos nuteistųjų resocializacijos proceso vykdymo praktikos formavimą;

5.13. teikia statistinius duomenis apie savo darbo rezultatus skyriaus viršininkui, vyriausiajam specialistui;

5.14. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

5.15. esant tarnybiniam būtinumui, pagal iškvietimą atvyksta į įstaigą;

5.16. nesant kito RS specialisto (atostogos, liga, komandiruotė ar kt.) atlieka jo funkcijas;

5.17. esant tarnybiniam būtinumui atlieka suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo ar palydos funkcijas;

5.18. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.               

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

  1. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus RS viršininkui.

––––––––––––––––––

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:40