Jolita Rudžionytė

 

2022 m. sausio 11 d. V-22

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

3.1.      turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2.      būti susipažinusiam su bausmių sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

3.3.       turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

4.1. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų, piliečių ir nuteistųjų (suimtųjų) raštus, pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą;

4.3.      nustatyta tvarka skaitmenina ir į informacinę sistemą DocLogix kelia parengtus atsakymų į nuteistųjų skundus nuorašus;

4.4.      gavus Kalėjimų departamento ar kitų valstybės institucijų pateiktas užklausas renka, skaitmenina ir teikia informaciją iš nuteistųjų asmens bylų, registracijos ir apskaitos žurnalų bei informacinių sistemų;

4.5.      surenka iš Skyriaus pareigūnų ir darbuotojų statistinius duomenis, juos bendrina ir nustatyta tvarka ruošia ataskaitas bei nustatytos formos statistinę medžiagą;

4.7.       rengia įsakymų projektus;

4.8.      protokoluoja Skyriaus pareigūnų ir darbuotojų susirinkimus, taip pat pataisos įstaigos nuteistųjų gyvenamųjų patalpų ir teritorijų apžiūras;

4.9.        rengia tarnybinius pranešimus dėl reikalingų priemonių ir paslaugų užsakymo ir nustatyta tvarka teikia Turto valdymo skyriui;

4.10.        rengia Skyriaus pareigūnų ir darbuotojų darbo grafikus;

4.11.        bendradarbiauja su įmonėmis nuteistųjų įdarbinimo organizavimo klausimais;

4.12.        supažindina nuteistuosius su įdarbinimo organizavimo tvarka, konsultuoja juos įdarbinimo klausimais,

4.13.        renka ir kaupia informaciją apie įmonėse esančias laisvas darbo vietas ir teikia ją Komisijai sprendžiant nuteistųjų įdarbinimą;

4.14.        priima iš nuteistųjų prašymus dėl darbo vietos keitimo bei kitais įdarbinimo organizavimo klausimais;

4.15.        informuoja įmones apie iš įstaigos paleidžiamus nuteistuosius arba kitus nuteistųjų ne atvykimo į darbą atvejus;

4.16.        rengia ir skelbia aktualią vaizdinę informaciją nuteistiesiems;

4.17.        tvarko skyriaus sudaromas bylas pagal dokumentacijos planą;

4.18.        vykdo kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio Resocializacijos ir Tyrimų skyrių veiklą, skyriaus viršininko ir vyriausiojo specialisto, koordinuojančio skyriaus veiklą sektoriuje, pavedimus, susijusius su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:38