Ligita Stančiauskienė

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ūkinės veiklos organizavimo, viešųjų pirkimų vykdymo srityje;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusiais bei ūkinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

3.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. koordinuoja ir kontroliuoja TVS specialisto (energetiko), inžinieriaus (statinių priežiūrai, remonto darbams vykdyti), inspektoriaus, komendanto, specialisto (medicininės įrangos priežiūrai, remonto darbams vykdyti), specialisto (civilinei priešgaisrinei ir darbuotojų saugai), sandėlio vedėjo, sandėlininko, vairuotojo, valytojo veiklą;

4.2.  rengia ir koreguoja 4.1 punkte nurodytų jam pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

4.3. rengia ir teikia TVS vedėjui pasiūlymus dėl efektyvesnio skyriaus darbo organizavimo, vertina jam pavaldžių darbuotojų veiklą, nustato jų metinius veiklos rodiklius ir teikia pasiūlymus dėl jų skatinimo ar drausminių nuobaudų taikymo;

4.4. padeda TVS vedėjui planuoti skyriaus veiklą – siūlo priemones į skyriaus ketvirčio veiklos planus, teikia pasiūlymus Veiklos organizavimo skyriui, rengiant įstaigos metinį veiklos planą, kontroliuoja plane numatytų priemonių vykdymą, rengia plano įvykdymo ataskaitas ir teikia jas Veiklos organizavimo skyriui;

4.5. užtikrina Laisvės atėmimo vietų ligoninei (toliau – LAVL) skirtų lėšų racionalų panaudojimą, perkant prekes, paslaugas ir darbus;

4.6.  organizuoja LAVL nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą viešuosiuose prekių aukcionuose;

4.7. kontroliuoja LAVL nurašyto ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto išardymą ir likvidavimą;

4.8. kontroliuoja darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos teisės aktų reikalavimų laikymąsi LAVL;

4.9. kontroliuoja LAVL suimtųjų ir nuteistųjų parduotuvės veiklą;

4.10.   kontroliuoja LAVL suimtųjų ir nuteistųjų maitinimo organizavimą;

4.11. organizuoja lėšų poreikio skaičiavimus LAVL esančių pacientų aprūpinimui minkštu bei kietu inventoriumi, skalbimo ir higienos priemonėmis;

4.12. kontroliuoja LAVL autotransporto racionalų panaudojimą, remontą bei techninį aptarnavimą;

4.13. pagal savo kompetenciją priima besikreipiančius piliečius, suimtuosius ir nuteistuosius, nagrinėja jų skundus bei prašymus dėl komunalinių-buitinių ir darbo sąlygų bei kitų institucijų paklausimus, rengia atsakymų į juos projektus;

4.14. kontroliuoja LAVL sudarytų darbų, prekių, paslaugų pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymą;

4.15. pagal savo kompetenciją rengia įsakymų, kitų vidaus teisės aktų projektus;

4.16. dalyvauja LAVL direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

4.17. vykdo kitus, su TVS funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžiodirektoriaus pavaduotojo pagal kuruojamą sritį, TVS vedėjo pavedimus bei nurodymus.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gruodžio 15 d. 12:11