Ridas Egidijus Aleksa

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimą);

5.2. turėti galiojančią licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo ortopedo-traumatologo profesinę kvalifikaciją;

5.3. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal savo kompetencijas, nurodytas ortopedo-traumatologo medicinos normoje, taiko Lietuvoje įteisintus tyrimo metodus,diagnozuoja ir gydo ligas Skyriaus pacientams;

6.2. prireikus gydytojas ortopedas-traumatologas teikia medicinos gydytojo kompetencijai priskirtą medicinos pagalbą bei būtinąją medicinos pagalbą;

6.3. daro įrašus F Nr. 025/a-1/ap, apie pacientui teiktą pagalbą, sveikatos būklę ir gydymą. Paskyrimus įrašo į Gydytojo paskyrimų lapą;

6.4. konsultuoja gydomųjų skyrių pacientus gydančiam gydytojui iškvietus, rekomenduoja ištyrimą ir gydymą stacionare bei rekomendacijas ambulatoriniam ištyrimui (gydymui);

6.5. informuoja pacientą apie jo ortopedinį-traumatologinį o susirgimą, gydymą ir jo eigą, vadovaudamasis medicinos etikos reikalavimais;

6.6. informuoja Skyriaus vedėją apie diagnostikos ir gydymo problemas, apie pacientų sveikatos būklės pasikeitimo atvejus;

6.7. esant poreikiui konstatuoja paciento mirtį;

6.8. informuoja Skyriaus medicinos personalą apie kuruojamus pacientus, reikalaujančius ypatingo dėmesio, tiksliai nurodant, koks turi būti stebėjimas ir kokios gydymo priemonės taikomos;

6.9. kontroliuoja kaip slaugos darbuotojai vykdo paskyrimus, informuoja Skyriaus vedėją apie paskyrimų nevykdymą;

6.10. neaiškiais atvejais derina su Skyriaus vedėju paciento konsultavimą kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

6.11. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siunčia pacientą konsultuotis pas atitinkamos srities gydytoją;

6.12. specialistams konsultantams (viešosios įstaigos bei LAVL) diagnozavus jo kompetencijai priskiriamas ligas, tiria ir gydo pagal jų sudarytą planą, prireikus siunčia pacientą tirti bei gydyti specialistams į kitas viešąsias įstaigas;

6.13. įtarus pacientui infekcinį susirgimą, skubiai informuoja Skyriaus vedėją, sprendžia dėl paciento izoliavimo, nedelsiant praneša apie susirgimą Infekcijų kontrolės skyriui;

6.14. ruošia ir pristato į Gydytojų konsultacinę komisiją dokumentus, paciento negaliai dėl ortopedinio-traumatologinio susirgimo įvertinti, taip pat dėl pacientų, sergančių nepagydomomis ligomis;

6.15. savo kompetencijos ribose teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl pacientų diagnostikos, gydymo bei personalo darbo sąlygų gerinimo;

6.16. saugo konfidencialią informaciją apie pacientą, laikosi medicinos etikos ir deontologijos normų;

6.17. teisės aktų nustatyta tvarka pildo medicininę dokumentaciją;

6.18. laikosi darbo drausmės, dirba Skyriuje pagal nustatytą grafiką;

6.19. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio vedėjo pavedimus, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugsėjo 5 d. 14:51