Gintautas Kazlauskas

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. žinoti ir gebėti taikyti medicinos priemonių (prietaisų) techninę priežiūrą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktus bei kitus teisės aktus, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;

           5.3. žinoti medicinos priemonių veikimo pagrindinius principus;

5.4. žinoti ir gebėti taikyti saugaus medicininės technikos naudojimo principus ligoniui, personalui;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinkti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analitiškai vertinti informaciją;

5.6. žinoti šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimo galimybes;

5.7. teisės aktų nustatyta tvarka gauti kvalifikacinius pažymėjimus.

 

 

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo priskirtų Įstaigos buhalterinėje apskaitoje esančių medicinos priemonių techninę priežiūrą, vadovaudamasis norminiais aktais, standartais, gamintojų nurodymais, pareigybės aprašymu bei kitais medicininių priemonių techninę priežiūrą reglamentuojančiais dokumentais;

6.2. atlieka ir organizuoja naujų medicinos priemonių priėmimą, instaliavimą ir įvedimą į eksploataciją pagal gamintojo ir Akreditavimo tarnybos nustatytus reikalavimus;

6.3. pagal kompetenciją operatyviai šalina medicinos priemonių gedimus bei veiklos sutrikimus ir juos dokumentuoja informacinėje sistemoje;

6.4. organizuoja (vykdo) medicinos priemonių planinę techninę priežiūrą ir dokumentuoja pasuose informacinėje sistemoje;

6.5. informuoja direktoriaus pavaduotoją, kuruojantį sveikatos priežiūros sritį, medicinos prietaisų gamintojus ar jų įgaliotus atstovus apie medicinos priemonių gedimus bei koordinuoja ir kontroliuoja tiekėjų techninio personalo darbus šalinant gedimus;

6.6.teikia ir pagrindžia paraiškas medicinos priemonių atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų, remonto ir techninės priežiūros darbų įsigijimui;

6.7.kontroliuoja bei atlieka medicinos priemonių grąžinimą į eksploataciją po remonto;

6.8.atlieka pagal gamintojo ir Akreditavimo tarnybos reikalavimus medicinos priemonių techninės būklės tikrinimą ir pateikia rezultatus Skyriaus patarėjui, direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam sveikatos priežiūros sritį;

6.9.analizuoja, teikia konsultacijas ir ekspertines technines išvadas padaliniams apie nebetinkamų naudoti medicinos priemonių, atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų naudojimo nutraukimą;

6.10. prašo informacijos (žodine ir/ar rašytine forma), reikalingos darbuotojo funkcijų vykdymui, iš struktūrinių padalinių darbuotojų;

6.11.studijuoja jam priskirtų medicinos priemonių techninę dokumentaciją;

6.12.aiškinasi medicinos priemonių gedimų priežastis, teikia pasiūlymus skyrių vedėjams apie medicinos priemonių eksploatacijos pagerinimą bei operatyvesnį gedimų šalinimą;

6.13. teikia skyrių vedėjams ir Įstaigos vadovybei pasiūlymus dėl medicinos priemonių įsigijimo, jų techninės priežiūros pagerinimo;

6.14. esant poreikiui, inicijuoja prekių, paslaugų ar darbų, reikalingų darbuotojo funkcijoms užtikrinti, pirkimo procedūras;

6.15. laiku ir tvarkingai sudaro remonto darbų defektinius, medžiagų nurašymo, darbų atlikimo aktus;

6.16. laikosi darbo drausmės, saugos ir sveikatos darbe ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, nustatyta tvarka tikrinasi sveikatą;

6.17. atstovauja Įstaigos interesus pagal savo įgaliojimus;

6.18. pagal kompetenciją vykdo kitus, su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Skyriaus patarėjo pavedimus.

______________________

 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 24 d. 10:02