Dalia Maziliauskienė

 

   II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su psichologijos magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais, darbui reikalingais teisės aktais;

3.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, svarbias mokslines ir profesines žinias, susijusias su darbu;

3.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

   III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. atlieka karantino patalpose esančių nuteistųjų, suimtųjų ir nuteistųjų arešto bausme psichologinę diagnostiką, išvadas ir rekomendacijas įrašo į individualias knygeles, taip pat atlieka asmenybės psichologinį įvertinimą, kad būtų galima pateikti rekomendacijas Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – LAVL) administracijai, nustatant individualių socialinės reabilitacijos ar priežiūros priemonių taikymo poreikį asmeniui;

4.2. taiko individualią ir grupinę nuteistųjų, nuteistųjų arešto bausme ir individualią suimtųjų psichologinę terapiją ir konsultavimą;

4.3. pagal kompetenciją konsultuoja LAVL darbuotojus psichologiniais klausimais;

4.4. atlieka bendrus nuteistųjų, suimtųjų ir nuteistųjų arešto bausme asmenybės poreikių, rizikos faktorių ir psichologinės situacijos tyrimus;

4.5. atlieka tarpininko funkciją tarpasmeninių konfliktų, iškylančių tarp nuteistųjų, suimtųjų ir nuteistųjų arešto bausme bei tarp nuteistųjų, suimtųjų ir nuteistųjų arešto bausme ir pareigūnų bei kitų darbuotojų, metu;

4.6. organizuoja ir vykdo nuteistųjų, suimtųjų ir nuteistųjų arešto bausme švietimą fizinės bei psichinės sveikatos klausimais;

4.7. pagal galimybes dalyvauja Lietuvos Respublikos ministerijų ir Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose;

4.8. vykdo Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programą;

4.9. teikia duomenis RS vyriausiajam psichologui rengiant darbo su nuteistaisiais, suimtaisiais ir nuteistaisiais arešto bausme ataskaitą iki sekančio ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d.;

4.10. rengia savo darbo planą su nuteistaisiais, suimtaisiais ir nuteistaisiais arešto bausme ir pateikia RS vyriausiajam psichologui tvirtinti;

4.11. vykdo RS viršininko pavedimus, kitus įstatymais ir įstaigos direktoriaus įsakymais, paskirtus pavedimus, pagal savo kompetenciją.

 
Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 3 d. 10:36