Saulutė Vaitkevičienė

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir/ar įgytą profesinę kvalifikaciją;

5.2. išmanyti statistinius metodus, sistemas ir kriterijus, pagrindinių medicininių formų pildymo reikalavimus;

5.3. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją, pateikti suvestinius ataskaitų duomenis, naudojantis duomenų bazėmis;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. tikrina F 025/a-LK ,,Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė“, F 066/a-LK ,,Išrašyto iš stacionaro asmens statistinė kortelė“ atsiradusias klaidas perdavimo į ,,Sveidrą“ metu, jas pataiso, laiku ir teisingai F suregistruoja kompiuterinėje programoje;

6.2. veda atliekamų sveikatinimo paslaugų mėnesines, ketvirtines, pusmečio ir metų statistines ataskaitas;

6.3. rengia, grupuoja, saugo ir analizuoja informaciją;

6.4. tiksliai įveda, kaupia ir tvarko duomenų apskaitos sistemose informaciją ir ataskaitas, susijusias su pacientų medicininiais duomenimis;

6.5. užtikrina įrašų duomenų bazėse išsamumą, tikslumą ar atitikimą reglamentuojamiems dokumentams;

6.6. atsiskaito skyriaus vedėjui apie savo atliekamą darbą, pareikalavus pateikia ataskaitą už nurodytą savo darbo periodą;

6.7. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės nurodymus, tiesioginio vadovo pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugsėjo 5 d. 15:04