Rasa Gelombickaitė

 

PATVIRTINTA

Laisvės atėmimo vietų ligoninės

direktoriaus 2020 m. gruodžio     d.

įsakymu Nr. V-

 

turto valdymo skyriaus

inspektoriaus (viešiesiems pirkimams)

pareigybės aprašymas

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) inspektorius (viešiesiems pirkimams) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

      3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

                      3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų vykdymą, viešųjų pirkimų dokumentų rengimą;

3.3. žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus;

3.4. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;

3.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja materialinių vertybių įsigijimą Laisvės atėmimo vietų ligoninėje (toliau – Įstaiga);

4.2. vykdo prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimus, užtikrindamas Įstaigai skirtų lėšų racionalų panaudojimą;

4.3. vykdo prekių, paslaugų ir darbų įsigijimą per Lietuvos Respublikoje veikiančios centrinės perkančiosios organizacijos informacinę pirkimų sistemą CPO.lt;

4.4. vykdo prekių, paslaugų ir darbų įsigijimą per bausmių vykdymo sistemos centrinę perkančiąją organizaciją BVS CPO;

4.5. rengia įsakymų dėl viešųjų pirkimų projektus, rengia viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus;

           4.6. nagrinėja prašymus, skundus, pretenzijas dėl viešųjų pirkimų organizavimo;

                      4.7. rengia pirkimo sutarčių projektus;

4.8. užtikrina prekių, paslaugų ir darbų pirkimų paraiškų kaupimą bei sisteminimą;

4.9. atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, vykdant mažos vertės viešuosius pirkimus, kai tokiems pirkimams vykdyti nėra sudaroma viešųjų pirkimų komisija, išskyrus vienetinius pirkimus, kurių viešojo pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties pasirašymo atlieka bausmių vykdymo sistemos centrinė perkančioji organizacija BVS CPO;

4.10. rengia viešųjų pirkimų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

4.11. atlieka pirkimo verčių skaičiavimus;

4.12. tvarko Skyriaus dokumentaciją, susijusią su viešųjų pirkimų vykdymu;

4.13. teikia praktinę ir metodinę pagalbą Įstaigos vadovybei, struktūrinių padalinių vadovams rengiant metinius viešųjų pirkimų planus;

4.14. pagal kompetenciją dalyvauja vertinimo komisijų ar grupių darbe;

4.15. pagal savo kompetenciją konsultuoja, teikia praktinę ir metodinę pagalbą Įstaigos administraciniams padaliniams, pirkimų iniciatoriams, rengiantiems pirkimų paraiškas, technines specifikacijas bei kitus reikalingus dokumentus viešųjų pirkimų srityje;

4.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir vyriausiojo specialisto pavedimus, siekiant Įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

__________________

 

 

 

 

Susipažinau

_________________________________                                            

(parašas)                                                            

_________________________________                                            

(vardas ir pavardė)                                                                                  

_________________________________                                            

(data)

 

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. sausio 15 d. 12:39