Giedrius Vaikšnys (atsakingas už vaizdo konferencijas sveikatos priežiūros padalinyje)

 

      SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.  turėti  aukštąjį universitetinį arba jam lygiavertį išsilavinimą;

1.2.  turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemos srityje;

1.3.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

1.4.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją bei rengti išvadas;

1.5.  gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.6.  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

1.7.  atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

1.9.  sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado II -ąją skiltį.

 

 

                  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1.  dalyvauja SVS pamainų vyriausiųjų specialistų, specialistų ir jaunesniųjų specialistų instruktavime, organizuoja jų darbą, kontroliuoja jų vykdomas funkcijas ir pavestas užduotis bei atsiskaito už atliekamus darbus SVS viršininkui ir direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už apsaugą ir priežiūrą, jam nesant, įstaigos direktoriui, siekiant informuoti apie padėtį įstaigoje;

2.2.  vykdo įstaigos SVS pamainų vyriausiųjų specialistų, specialistų ir jaunesniųjų specialistų darbo kontrolę, atlieka tikslinius ir netikėtus pamainų patikrinimus,

2.3.  teikia SVS viršininkui pasiūlymus dėl SVS pamainų vyriausiųjų specialistų, specialistų ir jaunesniųjų specialistų paskirstymo į pamainas ir postus, jų skatinimo ir nubaudimo bei nuteistųjų ir suimtųjų apsaugos, priežiūros ir įstaigos režimo reikalavimų pažeidimų prevencijos organizavimo;

2.4.  kontroliuoja SVS funkcijų, susijusių su įstaigos apsauga, atlikimą (vykdymą), užtikrina tinkamą ginklų, šaudmenų ir specialiųjų priemonių saugojimą, jų techninę būklę ir priežiūrą, kontroliuoja jų išdavimą bei priėmimą, tvarko jų apskaitas ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teikia ataskaitas;

2.5.  organizuoja įstaigos pareigūnų, SVS vyriausiųjų specialistų, specialistų ir jaunesniųjų specialistų praktinio šaudymo mokymą bei šaudymo kontrolinių normatyvų laikymą;

2.6.  užtikrina vaizdo konferencijų įrangos naudojimą, jos priežiūrą ir vaizdo konferencijų organizavimą įstaigoje;

2.7.  pagal kompetenciją nuteistiesiems ir suimtiesiems aiškina galiojančius įstatymus, vidaus tvarkos taisykles, jų pakeitimus ir kitus norminius aktus, susijusius su bausmės atlikimo ir suėmimo režimo reikalavimais, užtikrina nuteistųjų ir suimtųjų režimo reikalavimų laikymąsi;

2.8.  įstaigos vadovybės nurodymu atlieka tarnybinius tyrimus, pagal kompetenciją nagrinėja nuteistųjų ir suimtųjų prašymus, pareiškimus ir skundus, teikia atsakymus ir išvadas;

2.9.  rengia budinčiųjų pamainų netikėtų patikrinimų grafiko projektus ir juos teikia tvirtinti direktoriui;

2.10. skaito paskaitas pagal pareigūnų tarnybinių mokymų teminį metų planą;

2.11. rengia įeinančių ir išeinančių (į) iš įstaigos(-ą) darbuotojų ir pareigūnų patikrinimų grafikus; kartu su Kriminalinės žvalgybos skyriaus darbuotojais tikrina įeinančių ir išeinančių (į) iš įstaigos (-ą) darbuotojų ir pareigūnų drabužius ir jų daiktus;

2.12.   nustatyta tvarka vykdo konvojaus viršininko (konvojuotojo) pareigas, konvojuojant konvojuojamuosius į asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

2.13.   vairuoja tarnybinį transportą, kuris turi vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);

2.14.   nesant SVS viršininko (atostogos, liga, komandiruotė ir kiti atvejai), atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

2.15.   vykdo kitus su SVS funkcijomis susijusius įstaigos vadovybės, SVS viršininko pavedimus, siekiant įgyvendinti SVS nustatytus uždavinius ir funkcijas.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 17:25